Zaštita osobnih podataka

ZAKLADA BLAGA DJELA

INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Zaklada Blaga djela, Kovačka 1, 20000 Dubrovnik, OIB: 64576675896 zastupano po upravitelju Zaklade Branku Bazdanu (dalje: Zaklada) kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost, te obrađuje samo osobne podatke koji su neophodni za svrhu za koju su prikupljeni. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Svrha obrade i pravna osnova za obradu

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu provođenja natječaja za dodjelu stipendija i potpora, objave rezultata natječaja na web stranicama Zaklade te sklapanja i izvršenja ugovora o dodjeli stipendije Zaklade u slučaju da ste na natječaju izabrani za stipendista.

Pravna osnova za obradu podataka u svrhu provođenja i objave rezultata natječaja za dodjelu stipendija i potpora Zaklade jest Vaša privola, dok je osnova za obradu podataka u svrhu sklapanja ugovora o dodjeli stipendije Zaklade činjenica kako je obrada nužna za izvršavanje ugovora o dodjeli stipendija u kojem ste Vi kao ispitanik stranka.

Napominjemo da davanjem privole ne utječete na ispunjenje ili izvršenje navedenih ugovora, niti prestanak ili izmjena istih ugovora utječe na valjano danu privolu.
Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo i zbog toga jer su nam neophodni kako bismo poštovali naše obveze utemeljene na pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj.

Obveza čuvanja osobnih podataka

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke sukladno najvišim primjenjivim standardima, a što znači da ih nećemo priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi;
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti;
 • ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem;
 • ako su ti podaci potrebni nadležnom nadzornom tijelu u svrhu nadzora koji provodi u okviru svojih nadležnosti;
 • ako su ti podaci potrebni poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti

• u slučajevima određenim UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA koji se odnose na mogućnost i pravila obrade osobnih podataka koje u ime voditelja obrade provode izvršitelji obrade.

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

U svim prethodno navedenim slučajevima Vaše ćemo osobne podatke priopćiti isključivo gore izričito navedenim trećim osobama i/ili osobama izričito propisanim u gore navedenim i drugim zakonima i propisima na snazi u Republici Hrvatskoj (kao što su financijski inspektorat, porezna uprava i sl.).page1image4062400

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i svih ugovornih prava i obveza, odnosno do isteka rokova propisanih pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Koja su Vaša prava

• pravo na pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. Zaklada Vam osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite, možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drugačije, informacije Vam pružamo

u uobičajenom elektroničkom obliku;

 • pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojemtrenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravodopuniti;
 • pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vasodnose ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu ćemo Vas detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;
 • pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: – ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koji nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka,

– ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka,
– ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva,

– ako ste uložili prigovor na obradu.

 • pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem;
 • pravo na prigovor – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili

ako Vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga;

 • pravo na pritužbu – imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencijaza zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU;
 • pravo na povlačenje privole – kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojemtrenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali privolu, kao i putem e-maila: zaklada.blaga.djela@du.t-com.hr.
 • pravo na naknadu štete – ukoliko ste pretrpjeli (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, imate pravo na naknadu od nas ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu;
Ostvarenje navedenih prava možete zatražiti putem e-maila: zaklada.blaga.djela@du.t-com.hr ili na adresu Zaklada Blaga djela, Kovačka 1, 20000 Dubrovnik. U slučaju dvojbe, možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, a čime štitimo Vaša prava i privatnost.Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.Pružanje gore navedenih osobnih podataka, osim onih koji se pružaju temeljem Vaše privole, je uvjet nužan za ostvarivanje određene svrhe, odnosno za sklapanje i/ili izvršavanje ugovora.Shodno tome, imate pravo uskratiti pružanje tih podataka, ali u tom slučaju Zaklada neće biti u mogućnosti s Vama sklopiti određeni ugovor, odnosno neće biti u mogućnosti ispuniti svoje obveze iz tih ugovora.

page3image3964928