Statut Zaklade Blaga Djela

Na temelju odredaba iz čl. 26 Statuta Zaklade Blaga djela od 27. prosinca 2000. godine, što ga je Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave RH ovjerilo 22. svibnja 2001. godine, da je sukladan Zakonu, te Izmjena i dopuna Statuta Zaklade Blaga djela od 7. kolovoza 2006. godine, koje je Središnji državni ured za upravu RH ovjerio 2. ožujka 2009. godine i potvrdio da su sukladne Zakonu (pročišćeni tekst Statuta Zaklade Blaga djela), te odredaba iz čl. 25 i 27 Zakona o zakladama (NNRH br. 106/2018), Upravno vijeće Zaklade Blaga djela na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2020. godine, donio je ovaj

STATUT ZAKLADE BLAGA DJELA

UVODNA UTVRĐENJA I PODACI

Zaklada Blaga djela djeluje na području Dubrovnika neprekidno od XIV stoljeća do današnjih dana.

Zaklada je nastala za vrijeme Dubrovačke Republike kao zbroj- skup višenamjenskih zaklada, a pod jedinstvenim nazivom „OPERA PIA“.

Tijekom dugogodišnjeg postojanja, djelovanje i organizacija rada Zaklade mijenjali su se prema političkim i društvenim utjecajima i prilikama.

O humanitarnom, gospodarskom i socijalnom djelovanju i značaju Zaklade svjedoči bogata arhivska i povijesna građa, koja datira od XV. stoljeća do danas.

Značaj Zaklade posebno je istaknut u vremenu francuske i austrijske okupacije, nakon pada Dubrovačke Republike, kao i pod jugoslavenskom vlašću od 1918. d0 1990. godine.

U vrijeme kada je donesen Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta – 1958. godine, Zaklada je imala u vlasništvu znatne nekretnine i to: 350 stambeno poslovnih zgrada, sa otprilike 750 stanova i 120 poslovnih prostora, te između 150 do 200 zemljišnih parcela koje se nalaze na području grada Dubrovnika.

Za vraćanje Zakladi dijela nekretnina koje su oduzete za vrijeme jugoslavensko – komunističke vladavine, vode se postupci pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske.

Stupanjem na snagu Zakona o zakladama i fundacijama (NNRH br. 36/1995) ostvarili su se uvjeti za nastavak rada Zaklade, poglavito u cilju očuvanja humanitarno- socijalnih tradicija grada Dubrovnika.

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske rješenjem Klasa. UP/I-230-01/97-01/8 UR. broj: 515-02-01/7-97-3 od 24. lipnja 1997. godine, a temeljem članka 2, stavak 6 i članka 42 stavak 1 Zakona o zakladama i funadacijama odobrilo je upis Zaklade u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 19, budući da je Zaklada osnovana temeljem pravnih pravila o osnivanju Zaklada, važećih do stupanja na snagu Zakona o zakladama i funadcijama.

Ovim Statutom usklađuje se rad Zaklade sa odredbama Zakona o zakladama (NNRH br. 108/2018), koji je stupio na snagu 1.ožujka 2019. godine.

IME, SJEDIŠTE, PEČAT, ZAŠTITNI ZNAK I SVRHA POSTOJANJA ZAKLADE

Članak 1

Ovim Statutom uređuju se svrha postojanja, ustrojstvo i rad Zaklade, a posebice:

 • ime, sjedište i svrha postojanja Zaklade,
 • imovina Zaklade,
 • prihodi i raspolaganje prihodima Zaklade,
 • dobroćinitelji i podupiratelji,
 • tijela upravljanja i zastupanja,
 • naknade i nagrade, nadzor nad radom Zaklade.

Članak 2

Zaklada je pravna osoba, koju zastupa i predstavlja upravitelj Zaklade..

Ime Zaklade glasi: ZAKLADA BLAGA DJELA.
Uz ime na hrvatskom jeziku, Zaklada može koristiti i ime na latinskom jeziku: OPERA PIA.

Sjedište Zaklade je u Dubrovniku, Kovačka 1.

Zaklada ima zaštitni znak, koji se sastoji od naziva ZAKLADA BLAGA DJELA, ispisan u blago zakrivljenom ispisu iznad povijesnog grba Grada Dubrovnika, a ispod povijesnog grba Grada Dubrovnika ispisan je naziv OPERA PIA, u blago zakrivljenom ispisu.

Zaklada ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm na kojemu je obodno upisano sjedište Zaklade, a u sredini se nalazi zaštitini znak Zaklade.

Članak 3

Svrha postojanja Zaklade je:

 • izravno ili putem postojećih ustanova socijalne skrbi ili organiziranjem novih, pružati različite oblike potpore osobama i obiteljima samohranih roditelja, te obiteljima s više malodobne djece, kojima je potrebita pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba, a zbog težeg materijalnog, zdravstvenog i uopće socijalnog položaja i drugih uvažavajućih okolnosti, te koji svojim radom, prihodima od imovine ili uz pomoć članova svoje obitelji, odnosno iz drugih izvora, nisu u mogućnosti zadovoljiti,
 • graditi i sudjelovati u financiranju izgradnje objekata socijalne namjene, kao na pr. stanova za socijalno ugrožene obitelji i domova za smještaj starijih, nemoćnih i napuštenih osoba i umirovljenika slabijeg imovnog stanja, te drugih objekata socijalne namjene,
 • pružati pomoć domovima za nezbrinutu djecu, te za starije i nemoćne osobe,
 • davati novčane potpore za školovanje učenika stručnih škola i sveučilištaraca iz obitelji s težim materijalnim, zdravstvenim i uopće socijalnim prilikama, a posebice učenicima bez jednog ili oba roditelja,
 • davati pomoć obrtnicima deficitarnih zanimanja potrebitih građanima,
 • aktivno i konkretno surađivati s vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, udrugama i drugim fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi,
 • podržavati, sudjelovati i pomagati u izradi i provođenju mjera i programa za zaštitu ljudskog okoliša, kao i za unaprijeđenje stanja kulturne i povijesne baštine Dubrovnika.

  IMOVINA ZAKLADE

  Članak 4

  Imovinu Zaklade čine nekretnine i novčana sredstva.
  Nekretnine Zaklade popisane su po nomenklaturi zemljišno-knjižnih i katastarskih upisa, o čemu Zaklada vodi poseban registar.
  Novčana sredstva, koja se u najvećem obujmu stječu urednim i zakonitim upravljanjem i gospodarenjem imovinom Zaklade, a služe za ostvarivanje općekorisnih i dobrotvornih svrha, polažu se isključivo na račun jedne od poslovnih banaka i koriste sukladno važećim propisima.

  PRIHODI I RASPOLAGANJE PRIHODIMA ZAKLADE

  Članak 5

  Zaklada ostvaruje prihode od:

 • gospodarenja svojom imovinom (zakupnine, najamnine, kamate, dividende i dr.),
 • priloga i donacija trećih osoba,
 • potpora, a osobito potpora iz proračuna grada Dubrovnika,
 • te drugih mogućih i dopuštenih izvora.

  Članak 6

  Prihodi Zaklade koriste se isključivo za ostvarenje svrhe postojanja Zaklade, detaljnije opisane u članku 3 ovog Statuta, a sve temeljem godišnjeg plana korištenja prihoda Zaklade, koji donosi Upravni odbor Zaklade.

  Upravni odbor Zaklade donosi i pojedinačne odluke o korištenju prihoda Zaklade, a sve sukladno s raspoloživim prihodima iz cjelovitog godišnjeg plana prihoda Zaklade. Godišnji plan korištenja prihoda Zaklade donosi se najkasnije do konca mjeseca studenog za slijedeću kalendarsku godinu.

Članak 7

Potpore učenicima i studentima daju se u pravilu putem javnog natječaja, a po postupku i uvjetima reguliranim posebnim Ptavilnikom koji donosi Upravni odbor Zaklade. Odluku o pojedinačnoj dodjeli potpora iz stavka 1 ovog članka donosi Upravni odbor Zaklade.

DOBROČINITELJI I PODUPIRATELJI

Članak 8

Dobročiniteljem Zaklade može postati svaka domaća ili strana fizička ii pravna osoba koja u korist Zaklade uplati najmanje 10.000,00 kuna ili protuvrijednost u EUR-ima po srednjem tečaju HNB na dan uplate ili joj daruje na bilo koji način pokretnine ili nekretnine u toj vrijednosti.

Dobročinitelj koji uplati Zakladi poklon u svoti od 300.000,00 kuna i više ili protuvrijednost u EUR-ima po srednjem tečaju HNB na dan uplate ili joj daruje na bilo koji način pokretnine ili nekretnine u toj vrijednosti, stječe status srebrnog dobročinitelja.

Dobročinitelj koji uplati Zakladi poklon u svoti od 600.000,00 kuna i više ili protuvrijednost u EUR-ima po srednjem tečaju HNB na dan uplate ili joj daruje na bilo koji način pokretnine ili nekretnine u toj vrijednost, stječe status zlatnog dobročinitelja.

Zaklada u znak priznanja i zahvalnosti uručuje:

 • zahvalnicu svim dobročiniteljima, a
 • posebnu povelju srebrnim i zlatnim dobročiniteljima.

Članak 9

Dobročinitelji imaju pravo na svom poslovnom memorandumu, u poslovnim prostorijama i na drugim odgovarajućim mjestima, osobito u svojim domovima i u raznim prigodama, na dostojanstven način isticati zaštitni znak Zaklade i svojstvo dobročinitelja Zaklade.

Zaklada će na primjeren način objaviti ime dobročinitelja uz njegovu prethodnu suglasnost. Zaklada će, po želji dobročinitelja, obavijestiti javnost o njegovu dobročinstvu, bez isticanja njegova imena. Odnosi između Zaklade i dobročinitelja mogu se urediti i posebnim ugovorom

Članak 10

Svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja uplati u korist Zaklade svotu od 1.000,00 kuna i više ili protuvrijednost u stranoj valuti po srednjem tečaju HNB na dan uplate, stječe status podupiratelja. Zaklada svakom podupiratelju uručuje prigodnu zahvalnicu.

TIJELA UPRAVLJANJA I ZASTUPANJA ZAKLADE

Članak 11 Tijela Zaklade su Upravni odbor i upravitelj.

Članak 12 Upravni odbor broji sedam članova.

Četiri člana izabire postojeći Upravni odbor na prijedlog upravitelja Zaklade, a tri člana imenuje- delegira Gradsko vijeće. Mandat članovima Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine.

Za člana Upravnog odbora može biti izabrana –imenovana ista osoba više puta.

O izboru i imenovanju ili opozivu članova Upravnog odbora obavješćuje se nadležno upravno tijelo.

Članak 13

Za članove Upravnog odbora ne mogu biti izabrane ili imenovane osobe koje rade u stručnim službama Zaklade, kao ni upravitelj Zaklade.

Rad u Upravnom odboru u pravilu je počastan i dobrovoljan.

Članovi Upravnog odbora moraju biti poslovno sposobne osobe koje uživaju povjerenje u odnosu na svoju stručnost, prethodni rad i vladanje.

Članak 14

Članove Upravnog odbora koje izabire Upravni odbor Zaklade predlaže postojećem Upravnom odboru upravitelj Zaklade.

Upravitelj Zaklade dužan je najkasnije dva mjeseca prije isteka mandata članovima postojećeg Upravnog odbora predložiti izbor novih članova, koje izabire Upravni odbor Zaklade. Istodobno je dužan obavijestiti Gradsko vijeće Grada Dubrovnika o potrebi imenovanja tri člana Upravnog odbora Zaklade.

Nakon izbora odnosno imenovanja svih članova Upravnog odbora, a neposredno prije isteka mandata postojećem Upravnom odboru, konstituirat će se novi saziv Upravnog odbora na kojemu će se izabrati predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog odbora..

Predsjednik Upravnog odbora bira se iz kvote članova koje izabire Upravni odbor, a za zamjenika predsjednika iz kvote članova koje imenuje Gradsko vijeće.

Članak 15

U slučaju da član Upravnog odbora umre, odrekne se dužnosti ili zbog drugih razloga nije u mogućnosti obnašati dužnost člana Upravnog odbora, ili bude opozvan zbog neurednog ili nesavjesnog obnašanja povjerene dužnosti, na njegovo mjesto izbabrat će se, odnosno imenovati drugi član po istom postupku, koji se provodi kod izbora odnosno imenovanja članova Upravnog odbora..

Članak 16

Svaki član Upravnog odbora ima jedan glas.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se, ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova.

Sve odluke donose se većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik ovog tijela, a u slučaju njegove izočnosti zamjenik poredsjednika.

Članak 17

Upravni odbor održava sjednice u pravilu jednom mjesečno.

Sjednice se sazivaju pisanim pozivom, e-mail-om ili telefonom najkasnije tri dana prije održavanja.

Sjednicama, bez prava glasovanja, obvezno nazočuje upravitelj Zaklade, a po potrebi i druge osobe koje predsjednik Upravnog odbora pozove radi stručne pomoći kod donošenja odluka. Na sjednicama se vodi zapisnik u koji se obvezno unose sve donesene odluke.

Članak 18

Upravni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Članak 19

Svaki član Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata i to:

 • na osobni zahtjev, te
 • ukoliko svojim radom i djelovanjem narušava ugled i svrhu postojanja Zaklade.U slučajevima iz stavka 1 ovog članka, provesti će se izbor odnosno imenovanje novog člana po postupku koji je utvrđen u članku 15 ovog Statuta.
  Predsjednik ili član Upravnog odbora obvezno se razrješuje dužnosti i prije isteka mandata:

  Članak 20

 • ako u jednoj kalendarskoj godini neopravdano izostane sa sjednica Upravnog odbora 4 (četiri) puta,
 • ako se svojim radom u Zakladi ili ugledom Zaklade koristi za ostvarenje svojih prava i interesa,
 • ako obavljadrugu službu ili posao koji su nespojivi s radom Zaklade i članstvom u Upravnom odboru.
 • ako iz bilo kojeg razloga postane nesposoban za daljnje obnašanje članstva u Upravnom odboru Zaklade.

  Članak 21

  Razrješenje predsjednika ili člana Upravnog odbora Zaklade može predložiti:

 • upravitelj Zaklade,
 • natpolovična većina članova Upravnog odbora,
 • nadležno upravno tijelo,
 • vijećnici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika za one članove koje imenuje Gradsko vijeće, na način i po postupku koji je propisan aktima Gradskog vijeća.Obrazloženi prijedlog za razrješenje člana Upravnog odbora Zaklade koje je imenovan od strane Gradskog vijeća, upućuje se na odlučivanje Gradskom vijeću.

  Članak 22

  U slučaju da predsjednik ili član Upravnog odbora bude razriješen prije isteka mandata ili na drugi način prestane biti član Upravnog odbora, upravitelj Zaklade mora predložiti Upravnom odboru izbor zamjenskog člana odnosno Gradsko vijeće treba imenovati drugu osobu na tu funkciju, u roku od 30 dana od dana prestanka članstva u Upravnom odboru.

  Mandat novoimenovanom odnosno novoizabranom članu Upravnog odbora traje do isteka mandata članu kojemu je prestalo ovo članstvo. Ista odredba vrijedi i za novoimenovanog odnosno novoizabranog člana Upravnog odbora po odredbama iz članka 15 i 19 ovog Statuta.

Akt o razriješenju odnosno izboru ili imenovanju novog člana Upravnog odbora obvezno se dostavlja nadležnom upravnom tijelu u roku od 30 dana od dana izbora odnosno imenovanja.

Članak 23

Upravni odbor Zaklade:

 • upravlja poslovima Zaklade,
 • imenuje i razrješava upravitelja Zaklade,
 • donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta Zaklade,
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu, te izvješće o radu i financijski izvještaj za pretholdnu godinu,
 • odlučuje o načinu korištenja imovine,
 • donosi opće i pojedinačne akte iz oblasti ostvarivanja svrhe postojanja

  Zaklade,

 • utvrđuje i proglašava stjecanje statusa srebrnog i zlatnog dobročinitelja,
 • donosi akt o naknadi troškova i eventualnoj nagradi za rad članova Upravnog odbora, upravitelja i stručnih službi Zaklade,
 • daje suglasnost na odluke upravitelja iz oblasti radnih odnosa.,
 • donosi zaključni račun Zaklade,
 • odlučuje o statusnim promjenama Zaklade,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zaklade.

  Članak 24

  Zaklada ima upravitelja, kojega imenuje Upravni odbor na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

  Ista osoba može biti više puta imenovana za funkciju upravitelja. Članak 25

  Upravitelj Zaklade:

  • zastupa i predstavlja Zakladu, samostalno i pojedinačno,
  • odgovoran je za zakonitost rada Zaklade,
  • vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora,
  • podnosi Upravnom odboru prijedlog planskih i izvještajnih dokumenata,
  • donosi odluke iz oblasti radnih odnosa,
  • može donijeti u hitnim slučajevima samostalne odluke o poslovima čija vrijednost ne prelazi 20.000,00 kuna, s tim da o tome mora obavijestiti Upravni odbor na prvoj slijedećoj sjednici,
  • jednom tromjesečno izvješćuje Upravni odbor o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade,
  • podnosi izvješća nadležnim tijelima i poduzima druge radnje sukladno zakonu,
  • po potrebi, zbog opravdane njegove izočnosti, može imenovati privremenog ovlaštenika za poslove upravitelja Zaklade iz sastava Upravnog odbora Zaklade, a najduže za razdoblje od 3 (tri) mjeseca,
  • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom koji nisu u nadležnosti drugih tijela Zaklade.

U slučaju da pojedini član Upravnog odbora bude imenovan za privremenog zamjenika upavitelja Zaklade, za vrijeme zamjenjivanja ne može obnašati funkciju člana Upravnog odbora.

Članak 26

Upravitelj može za izvršenje određenog-konkretnog posla opunomoćiti drugu poslovno sposobnu i stručnu osobu.

Članak 27

Članovi zakladnih tijela moraju voditi poslove Zaklade pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Članovi Upranog odbora i upravitelj vode poslove Zaklade na vlastitu odgovornost. Članovi Upravnog odbora solidarno odgovaraju za skrivljenu štetu učinjenu Zakladi.

Članak 28

Stručne poslove Zaklade obavljaju stručne službe koje izabire upravitelj uz suglasnost Upravnog odbora.

Stručne službe Zaklade obavljaju administrativne i financijske poslove.

NAKNADE I NAGRADE

Članak 29

Članovi Upravnog odbora i upravitelj Zaklade imaju pravo na naknadu troškova i na nagradu za rad, sukladno Pravilniku o naknadi troškova i nagradi za rad, koji donosi Upravni odbor Zaklade, te uz prethodnu suglasnost nadležnog upravnog tijela.

Plaće i druga primanja zaposlenika u stručnim službama uređuju se posebnim aktom, koji donosi Upravni odbor Zaklade, a sve u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima se uređuju pitanja i odnosi zaposlenika u ustanovama.

NADZOR NAD RADOM ZAKLADE

Članak 30

Nadzor nad radom Zaklade obavljaju nadležna upravna tijela prema odredbama Zakona o zakladama.

Članak 31

Zaklada dostavlja nadležnom upravnom tijelu na odobrenje:

 • Statut Zaklade,
 • odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade, te
 • akt o nankadi troškova i nagradi za rad članovima zakladnih tijela.Za pravne poslove kojima se opterećuju ili otuđuju nekretnine i posebno vrijedne pokretnine, a koje čine zakladnu imovinu, Zaklada je obvezna prethodno pribaviti mišljenje, odnosno suglasnost na

  PRESTANAK ZAKLADE

  Članak 32

  Zaklada prestaje s radom iz razloga i na način propisan Zakonom o zakladama i ovim Statutom.

  U slučaju prestanka s radom Zaklade, sva preostala imovina prenosi se u vlasništvo Grada Dubrovnika.

  POSEBNA ODREDBA

  Članak 33

  Na rješavanje svih odnosa, stanja, spornih pitanja i sl., vezanih za rad Zaklade, a koji nisu uopće ili detaljnije regulirani ovim Statutom, izravno će se primjenjivati odredbe Zakona o zakladama i drugih općih i posebnih propisa.

  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 34

  Nakon što postojeće Upravno vijeće Zaklade usvoji ovaj Statut, jedan primjerak Statuta dostavlja se nadležnom upravnom tijelu na ovjeru, koji se zajedno s rješenjem o upisu u registar zaklada dostavlja – vraća Zakladi.

  Članak 35

  Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na način i u postupku po kojemu se donosi Statut.

  Članak 36

  Upravni odbor Zaklade ovlašten je davati obvezna tumačenja odredaba ovog Statuta.

Članak 37

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se kada ga ovjeri nadležno upravno tijelo.

Iznimno, odredbe ovog Statuta, koje se odnose na broj i način izbora odnosno imenovanja novog saziva Upravnog odbora (članak 14 Statuta), počet će se primjenjivati najkasnije istekom mandata sadašnjim članovima Upravnog vijeća.

Članak 38

Odluke koje donose tijela Zaklade objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade, a primjenjuju se 8 (osam) dana nakon objave.

Članak 39

Danom ovjere ovog Statuta od nadležnog upravnog tijela, prestaju važiti Statut Zaklade donesen 27. prosinca 2000. godine, koji je ovjerilo Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samopuprave dana 22. svibnja 2001. godfine, . te Izmjene i dopune Statuta Zaklade Blaga djela donesene 7. kolovoza 2006. godine, koje je ovjerio Središnji državni ured za upravu dana 2. ožujka 2009. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća: (Mario Duić)

11