Pomoć u namirnicama

Pomoć besplatnom opskrbom namirnicama može se odobriti:

  • u pravilu malodobnoj djeci u obiteljima s troje ili više djece;
  • samohranom roditelju s dvoje i više malodobne djece,
  • samohranom roditelju s jednim malodobnim djetetom ako se radi o djetetu s posebnim potrebama,
  • samohranom roditelju i jednom malodobnom djetetu, kada u obitelji samohranog roditelja s dvoje ili više malodobne djece, kojima se pomoć pružala, ostane samo jedno malodobno dijete,
  • jednome od roditelja s troje ili više malodobne djece,
  • drugim osobama u obiteljskom domaćinstvu čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima ili su starije od 65 godina.

Iznimno, ako Upravni odbor zaključi da je u jednoj obitelji došlo do tako složenog pogoršanja zdravstvenog i socijalnog stanja da je uvjerljivo opravdano odstupiti od kriterija utvrđenih ovim Pravilnikom, Upravni odbor može tu obitelj svojom posebnom odlukom uvrstiti u program „Pomoć besplatnom opskrbom namirnicama“, dok takve okolnosti traju.

Članovima obitelji bez djece, pomoć u namirnicama se može odobriti samo ako su navršili 65 godina života, ili onima čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima.

Iznimno, pomoć u namirnicama može se odobriti i samcima, ako, zbog zdravstvenih razloga, sami ili uz pomoć drugih moraju pripremati određena jela što ih ne mogu dobiti na drugi način ili ako su im drugi vidovi pomoći nedostupni jer žive na udaljenim područjima Grada Dubrovnika (otoci i sl.).

Obiteljskom domaćinstvu čiji članovi po ovom Pravilniku ispunjavaju uvjete za odobrenje pomoći besplatnom opskrbom namirnicama za pripremu jela kod kuće ili pojedincima kojima je to omogućeno, odobrit će se pomoć u iznosu koji odgovara vrijednosti posebno utvrđenog standarda prehrane po osobi, uzevši u obzir broj članova domaćinstva koji ispunjavaju uvjete.
Standard prehrane po osobi i njegovu najvišu vrijednost utvrđuje Upravni odbor Zaklade posebnom odlukom.

Zavisno o prihodima članovima obiteljskog domaćinstva odobravat će se pomoć za prehranu kada prosječni mjesečni prihod po članu obiteljskog domaćinstva iznosi:

< 1.000,00 kn – 100% utvrđene najviše vrijednosti pomoći

 od 1.000,00 kn do 1.300,00 kn – 70% utvrđene najviše vrijednosti pomoći

< 1.300,00 kn – 50% utvrđene najviše vrijednosti pomoći

Odobrenu visinu pomoći za besplatnu opskrbu namirnicama Zaklada će svakog mjeseca uplaćivati na posebne račune korisnika kod izabranog dobavljača.

Pomoć besplatnom opskrbom namirnicama može se odobriti korisnicima do visine kada ukupni prihod pojedine obitelji, zajedno s pomoći Zaklade za nabavu namirnica, iznosi najviše 115% prema potrošačkoj košarici određene obitelji što će se utvrđivati svake godine.

U obiteljima s petero i više malodobne djece koje Zaklada želi posebno pomoći, pomoć besplatnom opskrbom namirnicama odobrit će se svoj malodobnoj djeci prema kategoriji u koju spada obitelj prema ukupnom prihodu obiteljskog domaćinstva, ali najviše do 150% prema potrošačkoj košarici određene obitelji.