Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela za 2017. godinu
25/03/2018
JAVNI NATJEČAJ ZA ODOBRAVANJE STIPENDIJA I POTPORA STUDENTIMA I UČENICIMA
26/09/2018

Na temelju čl. 3., st. 1., Pravilnika o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Zaklade Blaga djela u Dubrovniku od 3. studenoga 2017.  i odluke Upravnog vijeća  Zaklade od   4. travnja  2018.,   objavljuje se

JAVNI  NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog  prostora

I.

Predmet davanja u zakup je poslovni prostor u Dubrovniku:

  • prizemlje u  čestzgr. 1893 i 1898,  k.oDubrovnikkorisne površine  105,74 m2, na adresi Placa br. 8, za obavljanje isključivo knjižarske djelatnosti.

II.

Naznačeni poslovni prostor  daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

III.

Početni iznos zakupnine za navedeni poslovni prostor iznosi 50.000,00 kn mjesečno, uvećano za odgovarajuću stopu PDV-a.

IV.

Sudionici natječaja mogu biti fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane uvjete za obavljanje knjižarske djelatnosti.

V.

Rok za predaju ponuda za natječaj je 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave u lokalnom tisku.

Ponude se upućuju poštom preporučeno na adresu: Zaklada BLAGA  DJELA, Dubrovnik, Kovačka 1,  s naznakom na omotnici: “Natječaj za zakup poslovnog prostora”.

VI.

Sudionici natječaja su obvezni uplatiti na ime jamčevine iznos tromjesečne početne zakupnine uvećane za PDV-e,  koja se uplaćuje u korist Zaklade BLAGA DJELA, IBAN  HR 7923400091110143728,  s naznakom “Jamčevina za natječaj”.

VII.

Ponuda mora obvezno sadržavati:

  • točan naziv tvrtke fizičke ili pravne osobe, s punom adresom, imenom i prezimenom  nositelja  obrtnice ili zakonskog zastupnika tvrtke, s potrebnim osobnim podatcima,
  • što temeljitiji opis opsega i vrste poslova u okviru djelatnosti,
  • visinu ponuđene zakupnine,

Sudionici natječaja obvezni su uz ponudu priložiti:

  1. potvrdu ili ovjerenu presliku potvrde o državljanstvu Republike Hrvatske, potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu,  izvadak iz obrtnog registra za  fizičke osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe ili preslik  upisa u zakonom predviđeni registar za udruge građana ili fizičke osobe, ne starije od 3 mjeseca,
  2. dokaz o bonitetu: BON 1 i BON 2 za pravne osobe, a  BON 2 i  Potvrdu o dohotku  za fizičke osobe,
  3. potvrdu o podmirenim obvezama prema državi, Gradu Dubrovniku ili jedinici lokalne samouprave u kojoj imaju sjedište ili prebivalište na dan podnošenja prijave,
  4. dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Sudionici natječaja prilažu izvorne isprave ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika.

VIII.

Upravno vijeće Zaklade izabrat će, sukladno odredbama Pravilnika Zaklade i ovog natječaja, najpovoljniju ponudu, s tim da će na taj izbor utjecati i spremnost ponuditelja o preuzimanju dijela ili cijelog dugovanja ranijeg zakupca «Algoritam» d.o.o. prema Zakladi, a na osnovi ranije zaključenog ugovora o zakupu.

O visini dugovanja Algoritma d.o.o. ponuđači se mogu informirati u službenim prostorijama Zaklade, Kovačka 1, svakog radnog dana  za vrijeme trajanja natječaja, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati. Podaci o visini dugovanja «Algoritma» d.o.o. čine poslovnu tajnu, pa se svaki ponuđač koji dobije te podatke, obvezuje da ih neće iznositi ili na drugi način učiniti dostupnim trećim osobama. U protivnom, odgovara za svaku štetu koja bi mogla nastati zbog povrede poslovne tajne.

IX.

Neće se razmatrati nepravodobne  i  nepotpune ponude, kao ni ponude sudionika koji nisu podmirili sve svoje  dospjele novčane obveze prema Zakladi, državi, Gradu Dubrovniku  i jedinicama lokalne samouprave  u kojoj imaju sjedište ili prebivalište.

X.

Poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju bez inventara i opreme.

Sudionici natječaja mogu pregledati oglašeni prostor uz prethodni dogovor na tel. 020/321-606.

XI

Sudionici natječaja bit će pisanim putem obaviješteni  o rezultatima natječaja i izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odluka Upravnog vijeća o izboru najpovoljnijeg sudionika natječaja konačna je.

XII.

Sudionik natječaja koji je izabran kao najpovoljniji ponuditelj obvezan je, u roku od 8 (osam) dana od prijema obavijesti o konačnom izboru, zaključiti sa Zakladom ugovor o zakupu i u istom daljnjem roku uplatiti razliku do ugovorene zakupnine za dospjele obveze.

Ukoliko izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor u naznačenom roku, smatrat će se da je odustao od ugovora, a jamčevina mu neće biti vraćena, dok će se ugovor zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

XIII.

Sudionicima natječaja koji ne dobiju u zakup predmetni poslovni prostor jamčevina se vraća u uplaćenom iznosu, najkasnije u roku od 8 dana od donošenja  odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

XIV.

Izabrani ponuditelj – zakupac je obvezan uručiti Zakladi bankovnu garanciju «na prvi poziv» u visini tromjesečne zakupnine  ili deponirati kod zakupodavca tromjesečnu zakupninu, kroz cijelo vrijeme trajanja ugovora o zakupu, kao instrument osiguranja plaćanja dospjele zakupnine, zateznih kamata i troškova koji mogu nastati zbog prisilne naplate potraživanja.

XV.

Zaklada zadržava  pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu sudionika u natječaju, bez  obrazloženja.

ZAKLADA BLAGA  DJELA DUBROVNIK