Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Konstituiran novi Upravni odbor Zaklade Blaga djela
11/02/2021
Plan javne nabave za 2021. godinu
05/05/2021

Na temelju čl. 3., st. 1., Pravilnika o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Zaklade Blaga djela u Dubrovniku od 3. studenoga 2017. i odluke Upravnog odbora Zaklade od 26. veljače 2021., objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

I.
Predmet davanja u zakup je poslovni prostor u Dubrovniku:

1. prizemlje na adresi Celestina Medovića 6, dio čest. zgr. 2033, k.o. Dubrovnik, površine 14,21 m2, za obavljanje svih djelatnosti osim ugostiteljstva i prodaje suvenira.
II.
Naznačeni poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.
III.
Početni iznos zakupnine za navedeni poslovni prostor iznosi 4.200,00 kn mjesečno, uvećano za odgovarajuću stopu PDV-a.

IV.
Sudionici natječaja mogu biti fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti koje su predmet ovog javnog natječaja.

V.
Rok za predaju ponuda za natječaj je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Dulistu i Dubrovačkom vjesniku (15 dana od zadnje objave).
Ponude se upućuju poštom preporučeno na adresu: Zaklada BLAGA DJELA, Dubrovnik, Kovačka 1, s naznakom na omotnici: “Natječaj za zakup poslovnog prostora”.
VI.
Sudionici natječaja su obvezni uplatiti na ime jamčevine iznos tromjesečne početne zakupnine uvećane za PDV-e, koja se uplaćuje u korist Zaklade BLAGA DJELA, IBAN HR 7923400091110143728, s naznakom “Jamčevina za natječaj”.

VII.
Ponuda mora obvezno sadržavati:
– točan naziv fizičke ili pravne osobe, s punom adresom, imenom i prezimenom nositelja obrtnice ili zakonskog zastupnika tvrtke, s potrebnim osobnim podatcima,
– visinu ponuđene zakupnine,
– precizan opis djelatnosti koje će obavljati u oglašenom prostoru.

Sudionici natječaja obvezni su uz ponudu priložiti:
1. potvrdu ili ovjerenu presliku potvrde o državljanstvu Republike Hrvatske, potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu, izvadak iz obrtnog registra za fizičke osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe ili preslik upisa u zakonom predviđeni registar za udruge građana ili fizičke osobe, ne starije od 3 mjeseca,
2. dokaz o bonitetu: BON 1 i BON 2 za pravne osobe, a BON 2 i Potvrdu o dohotku za fizičke osobe,
3. potvrdu o podmirenim obvezama prema državi, Gradu Dubrovniku ili jedinici lokalne samouprave u kojoj imaju sjedište ili prebivalište na dan podnošenja prijave,
4. dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Sudionici natječaja prilažu prijavi izvorne isprave ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika.
VIII.
Neće se razmatrati nepravodobne i nepotpune ponude, kao ni ponude sudionika koji nisu podmirili sve svoje dospjele novčane obveze prema Zakladi, državi, Gradu Dubrovniku i jedinicama lokalne samouprave u kojoj imaju sjedište ili prebivalište.
Upravni odbor Zaklade izabrat će najpovoljniju ponudu, sukladno odredbama Pravilnika Zaklade i ovog natječaja.
IX.
Poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju bez inventara i opreme.
Sudionici natječaja mogu pregledati oglašeni prostor uz prethodni dogovor na tel. 020 321 606.
X.
Sudionici natječaja bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatu natječaja i izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odluka Upravnog odbora o izboru najpovoljnijeg sudionika natječaja konačna je.
XI.
Sudionik natječaja koji je izabran kao najpovoljniji ponuditelj obvezan je, u roku od 8 (osam) dana od prijema obavijesti o konačnom izboru, zaključiti sa Zakladom ugovor o zakupu.
Ukoliko izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor u naznačenom roku, smatrat će se da je odustao od ugovora, a jamčevina mu neće biti vraćena, dok će se ugovor zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

XII.
Sudionicima natječaja koji ne dobiju u zakup predmetni poslovni prostor jamčevina se vraća u uplaćenom iznosu, najkasnije u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

XIII.
Izabrani ponuditelj – zakupac je obvezan uručiti Zakladi bankovnu garanciju «na prvi poziv» u visini tromjesečne zakupnine ili deponirati kod zakupodavca tromjesečnu zakupninu, kroz cijelo vrijeme trajanja ugovora o zakupu, kao instrument osiguranja plaćanja dospjele zakupnine, zateznih kamata i troškova koji mogu nastati zbog prisilne naplate potraživanja.
XIV.
Zaklada zadržava pravo, bez obrazloženja, ne prihvatiti ni jednu ponudu sudionika u natječaju.

ZAKLADA BLAGA DJELA DUBROVNIK