Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
30/12/2017
Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela za 2017. godinu
25/03/2018

U Dubrovačkom vjesniku tiskanom  u subotu 3. ožujka  o.g. objavljen je  niže navedeni javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora:

Na temelju čl. 3., st. 1., Pravilnika o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Zaklade Blaga djela u Dubrovniku od 3. studenoga 2017.  i odluke Upravnog vijeća  Zaklade od   28. veljače 2018.,   objavljuje se

JAVNI  NATJEČAJ za  davanje u zakup poslovnih prostora

I.

Predmet davanja u zakup su poslovni prostori u Dubrovniku:

 1. prizemlje u čest. zgr. 1354, k.o. Dubrovnik, Uska 3, korisne površine 11,50 m2, za magazin;
 2. prizemlje u čest. zgr. 1922,  k.o. Dubrovnik, Dropčeva 3, ukupne površine 24,58 m2, za obavljanje svih djelatnosti osim ugostiteljstva i prodaje suvenira;
 3. dvije spojene prostorije na I katu u čest. zgr. 1762,  k.o. Dubrovnik, Između Polača 4, ukupne površine 45,85 m2, za obavljanje raznih uredskih djelatnosti kao npr. odvjetničke usluge, projektiranje, knjigovodstvene usluge i slične tihe djelatnosti.

II.

Naznačeni poslovni prostori  daju se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

III.

Početni iznos zakupnine u ovom natječaju za pojedine poslovne prostore iznosi:

Ad 1.   mjesečno     2.000,00 kn
Ad 2.   mjesečno    4.000,00 kn
Ad 3.   mjesečno    4.000,00 kn

 

uvećano za odgovarajuću stopu PDV-a.

IV.

Sudionici natječaja mogu biti fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane uvjete za obavljanje  djelatnosti koje su predmet ovog javnog natječaja.

V.

Rok za predaju ponuda za natječaj je 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave u lokalnom tisku.

Ponude se upućuju poštom preporučeno na adresu: Zaklada BLAGA  DJELA, Dubrovnik, Kovačka 1,  s naznakom na omotnici: “Natječaj za zakup poslovnog prostora”.

VI.

Sudionici natječaja su obvezni uplatiti na ime jamčevine iznos tromjesečne početne zakupnine uvećane za PDV-e,  koja se uplaćuje u korist Zaklade BLAGA DJELA, IBAN  HR 7923400091110143728,  s naznakom “Jamčevina za natječaj”.

VII.

Ponuda mora obvezno sadržavati:

 • točan naziv tvrtke fizičke ili pravne osobe, s punom adresom, imenom i prezimenom  nositelja  obrtnice ili zakonskog zastupnika tvrtke, s potrebnim osobnim podatcima, naznaku djelatnosti koja će se obavljati, uz što temeljitiji opis opsega i vrste poslova u okviru djelatnosti,visinu ponuđene zakupnine,

  Sudionici natječaja obvezni su uz ponudu priložiti:

 • potvrdu ili ovjerenu presliku potvrde o državljanstvu Republike Hrvatske, potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu, izvadak iz obrtnog registra zafizičke osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe ili preslikupisa u zakonom predviđeni registar za udruge građana ili fizičke osobe, ne starije od 3 mjeseca,
 • dokaz o bonitetu: BON 1 i BON 2 za pravne osobe, a BON 2 i Potvrdu o dohotku za fizičke osobe,
 • potvrdu o podmirenim obvezama prema državi, Gradu Dubrovniku ili jedinici lokalne samouprave u kojoj imaju sjedište ili prebivalište na dan podnošenja prijave,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini.

   

  Sudionici natječaja  prilažu izvorne  isprave ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika.

  VIII.

  Neće se razmatrati nepravodobne  i  nepotpune ponude, kao ni ponude sudionika koji nisu podmirili sve svoje  dospjele novčane obveze prema Zakladi, državi, Gradu Dubrovniku  i jedinicama lokalne samouprave  u kojoj imaju sjedište ili prebivalište.

  IX.

  Poslovni prostori daju se u zakup u zatečenom stanju bez inventara i opreme.

  Sudionici natječaja mogu pregledati oglašeni prostor uz prethodni dogovor na tel. 020/321-606.

 

X.

Sudionici natječaja bit će pisanim putem obaviješteni  o rezultatima natječaja i izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odluka Upravnog vijeća o izboru najpovoljnijeg sudionika natječaja konačna je.

 

XI.

Sudionik natječaja koji je izabran kao najpovoljniji ponuditelj obvezan je, u roku od 8 (osam) dana od prijema obavijesti o konačnom izboru, zaključiti sa Zakladom ugovor o zakupu i u istom daljnjem roku uplatiti razliku do ugovorene zakupnine za dospjele obveze.

Ukoliko izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor u naznačenom roku, smatrat će se da je odustao od ugovora, a jamčevina mu neće biti vraćena, dok će se ugovor zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

XII.

Sudionicima natječaja koji ne dobiju u zakup predmetni poslovni prostor jamčevina se vraća u uplaćenom iznosu najkasnije u roku od 8 dana od donošenja  odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

XIII.

Izabrani ponuditelj – zakupnik je obvezan uručiti Zakladi bjanko zadužnicu na jednogodišnji iznos zakupnine, kao instrument osiguranja plaćanja dospjele zakupnine, zateznih kamata i troškova koji mogu nastati zbog prisilne naplate potraživanja.

XIV.

Zaklada zadržava  pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu sudionika u natječaju, bez  obrazloženja.

 

ZAKLADA BLAGA  DJELA DUBROVNIK