Javni natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu Zaklade

JAVNI NATJEČAJ ZA ODOBRAVANJE STIPENDIJA I POTPORA STUDENTIMA I UČENICIMA
26/09/2018
Odluka o davanju u najam stanova Zaklade
15/11/2018

  

Na temelju odredaba Pravilnika o davanju u najam stanova u vlasništvu Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK i odluke Upravnog vijeća Zaklade od  20. rujna 2018. godine, objavljuje se

 

JAVNI  NATJEČAJ

ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU ZAKLADE

I

Daju se  se u najam, putem ovog natječaja:

 1. prazan i useljiv stan u vlasništvu Zaklade, Dubrovnik, Kunićeva 1, potkrovlje, površine 77,27 m2,
 2. prazan i useljiv stan u vlasništvu Zaklade. Dubrovnik, Kunićeva 1, II kat, površine 30,06 m2.

II

Stanovi se daju u najam  obiteljima slabijeg imovnog stanja i s  malodobnom djecom.

 

III

Pravo na postavljanje zahtjeva za davanje u najam predmetnih stanova imaju punoljetne osobe koje, kao i članovi njihova obiteljskog domaćinstva:

 1. imaju hrvatsko državljanstvo;
 2. oba bračna druga imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, a jedan od njih u trajanju od najmanje 10 godina, računajući od dana podnošenja zahtjeva temeljem raspisanog natječaja;
 3. nemaju kuću, stan ili nekretnine u vlasništvu na području Republike Hrvatske, niti su ih otuđili, odrekli ih se na bilo koji način ili ih ustupili drugome na korištenje, sve u posljednjih 10 godina;
 4. nemaju drugi stan u najmu kao zaštićeni najmoprimci na neodređeno vrijeme u skladu sa Zakonom o najmu stanova, niti su ga imali i napustili u posljednjih 10 godina, osim ako je osjetno skuplji, manji ili neodgovarajući za stanovanje u usporedbi sa stanom koji je na natječaju;
 5. nemaju u vlasništvu svojih prednika nekretnine, koje nasljeđuju kao zakonski nasljednici, putem kojih ostvaruju ili mogu ostvarivati određeni prihod potreban za uzdržavanje svog obiteljskog domaćinstva;
 6. nisu posjednici nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika ili nad kojima Grad ima vlasničko-pravna ovlaštenja, sa ili bez valjanog pravnog temelja.IV

  U prijavi na natječaj treba prikazati imovinsko stanje svih članova obiteljskog domaćinstva, a po potrebi i zdravstveno stanje  pojedinih članova,  uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije

  V

  Temeljni uvjet za dobivanje stana na korištenje ispunjava ono obiteljsko domaćinstvo čiji ukupni prihod po članu  domaćinstva iznosi najviše 1.600,00 kn mjesečno u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva na ovaj javni natječaj.

  Primanja članova obiteljskog domaćinstva, po propisima o socijalnoj skrbi invalidnih osoba (invalidne osobe i osobe ometene u psihičkom i tjelesnom razvoju),  ne ulaze u ukupan prihod iz prethodnog stavka ove točke.

  VI

  Ukupni broj članova obiteljskog domaćinstva je osnovno mjerilo za odlučivanje o davanju stana u najam.

  VII

  Samohrani roditelj i osoba koja je nesposobna sama se  brinuti za tekuće dnevne potrebe i uopće za život zbog invalidnosti ili smetnji u psihičkom i tjelesnom razvoju ima značaj još jedne osobe u izračunu ukupnog broja članova obiteljskog domaćinstva.

  VIII

  Prijavi na natječaj  treba priložiti:

 

 1. domovnicu za sve članove obiteljskog domaćinstva;
 2. izvod iz matične knjige rođenih članova obiteljskog domaćinstva, ili rješenje o posvojenju djece;
 3. potvrdu o svim prihodima (plaće, naknade, dječji doplatak, prihodi od obavljanjagospodarske djelatnosti, razni vidovi stalnih socijalnih primanja i dr.);
 4. odgovarajuće potvrde o vlasništvu nad nekretninama (kuća, zemljišta, plovila, motorna vozila, razni gospodarski objekti);
 5. potvrde odgovarajućih tijela o invalidnosti pojedinog člana obiteljskog domaćinstva(zbog tjelesnih ili psihičkih smetnji u razvoju, bolesti, nesretnih slučajeva i dr.).IX

  Stanovi se daju u najam na određeno vrijeme i to do trenutka kada obitelj ostane samo sa  dvoje malodobne djece, pa se ugovor o najmu raskida, a svi članovi obiteljskog domaćinstva su obvezni osloboditi predmetni stan od stvari i osoba i predati ga u posjed Zakladi.

  X

  Elemente za izračun najamnine utvrđuje Upravno vijeće Zaklade godišnjom odlukom, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i Pravilniku Zaklade.

  Za stanove koju se daju u najam po ovom natječaju,  najamnina  iznosi  10,00 kn/m2 (deset)  kuna mjesečno.

  Zaklada može, u skladu s Pravilnikom Zaklade, mijenjati visinu najamnine svake sljedeće kalendarske godine.

  XI

  Izabrani najmoprimci obvezni su, osim plaćanja najma snositi i naknade za eventualno korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalaze stanovi, komunalne naknade i druge obveze koje su u svezi s korištenjem stanova (utrošak električne energije, vode, odvoza smeća i drugo).

  XII

  Prijave za sudjelovanje u javnom natječaju podnose se  na adresu: Zaklada Blaga djela, Kovačka 1, Dubrovnik, uz naznaku «ZAMOLBA ZA DAVANJE STANA U NAJAM».

  Pravovaljane prijave mogu se podnijeti zaključno do 20. listopada 2018. godine.

  XIII

  Zaklada će pismeno obavijestiti  sve sudionike o rezultatima natječaja.

  XIV

  Temeljem odluke Upravnog vijeća o izboru najmoprimaca,  Zaklada će sa istima zaključit  ugovore o najmu, u skladu sa Pravilnikom Zaklade.

  XV

  Sudionici natječaja koji  dobiju stan u najam, obvezni su, u roku od 8 dana  od prijema obavijesti o konačnom izboru, zaključiti sa Zakladom ugovor o najmu.

  Ukoliko pojedini sudionik ne zaključi ugovor o najmu u naznačenom roku, smatrat će su da je  odustao od sudjelovanja na ovom natječaju.

   

  ZAKLADA  BLAGA  DJELA

   

    

  Na temelju odredaba Pravilnika o davanju u najam stanova u vlasništvu Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK i odluke Upravnog vijeća Zaklade od  20. rujna 2018. godine, objavljuje se

   

  JAVNI  NATJEČAJ

  ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU ZAKLADE

  I

  Daju se  se u najam, putem ovog natječaja:

  1. prazan i useljiv stan u vlasništvu Zaklade, Dubrovnik, Kunićeva 1, potkrovlje, površine 77,27 m2,
  2. prazan i useljiv stan u vlasništvu Zaklade. Dubrovnik, Kunićeva 1, II kat, površine 30,06 m2.

  II

  Stanovi se daju u najam  obiteljima slabijeg imovnog stanja i s  malodobnom djecom.

   

  III

  Pravo na postavljanje zahtjeva za davanje u najam predmetnih stanova imaju punoljetne osobe koje, kao i članovi njihova obiteljskog domaćinstva:

  1. imaju hrvatsko državljanstvo;
  2. oba bračna druga imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, a jedan od njih u trajanju od najmanje 10 godina, računajući od dana podnošenja zahtjeva temeljem raspisanog natječaja;
  3. nemaju kuću, stan ili nekretnine u vlasništvu na području Republike Hrvatske, niti su ih otuđili, odrekli ih se na bilo koji način ili ih ustupili drugome na korištenje, sve u posljednjih 10 godina;
  4. nemaju drugi stan u najmu kao zaštićeni najmoprimci na neodređeno vrijeme u skladu sa Zakonom o najmu stanova, niti su ga imali i napustili u posljednjih 10 godina, osim ako je osjetno skuplji, manji ili neodgovarajući za stanovanje u usporedbi sa stanom koji je na natječaju;
  5. nemaju u vlasništvu svojih prednika nekretnine, koje nasljeđuju kao zakonski nasljednici, putem kojih ostvaruju ili mogu ostvarivati određeni prihod potreban za uzdržavanje svog obiteljskog domaćinstva;
  6. nisu posjednici nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika ili nad kojima Grad ima vlasničko-pravna ovlaštenja, sa ili bez valjanog pravnog temelja.IV

   U prijavi na natječaj treba prikazati imovinsko stanje svih članova obiteljskog domaćinstva, a po potrebi i zdravstveno stanje  pojedinih članova,  uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije

   V

   Temeljni uvjet za dobivanje stana na korištenje ispunjava ono obiteljsko domaćinstvo čiji ukupni prihod po članu  domaćinstva iznosi najviše 1.600,00 kn mjesečno u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva na ovaj javni natječaj.

   Primanja članova obiteljskog domaćinstva, po propisima o socijalnoj skrbi invalidnih osoba (invalidne osobe i osobe ometene u psihičkom i tjelesnom razvoju),  ne ulaze u ukupan prihod iz prethodnog stavka ove točke.

   VI

   Ukupni broj članova obiteljskog domaćinstva je osnovno mjerilo za odlučivanje o davanju stana u najam.

   VII

   Samohrani roditelj i osoba koja je nesposobna sama se  brinuti za tekuće dnevne potrebe i uopće za život zbog invalidnosti ili smetnji u psihičkom i tjelesnom razvoju ima značaj još jedne osobe u izračunu ukupnog broja članova obiteljskog domaćinstva.

   VIII

   Prijavi na natječaj  treba priložiti:

   

  1. domovnicu za sve članove obiteljskog domaćinstva;
  2. izvod iz matične knjige rođenih članova obiteljskog domaćinstva, ili rješenje o posvojenju djece;
  3. potvrdu o svim prihodima (plaće, naknade, dječji doplatak, prihodi od obavljanjagospodarske djelatnosti, razni vidovi stalnih socijalnih primanja i dr.);
  4. odgovarajuće potvrde o vlasništvu nad nekretninama (kuća, zemljišta, plovila, motorna vozila, razni gospodarski objekti);
  5. potvrde odgovarajućih tijela o invalidnosti pojedinog člana obiteljskog domaćinstva(zbog tjelesnih ili psihičkih smetnji u razvoju, bolesti, nesretnih slučajeva i dr.).IX

   Stanovi se daju u najam na određeno vrijeme i to do trenutka kada obitelj ostane samo sa  dvoje malodobne djece, pa se ugovor o najmu raskida, a svi članovi obiteljskog domaćinstva su obvezni osloboditi predmetni stan od stvari i osoba i predati ga u posjed Zakladi.

   X

   Elemente za izračun najamnine utvrđuje Upravno vijeće Zaklade godišnjom odlukom, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i Pravilniku Zaklade.

   Za stanove koju se daju u najam po ovom natječaju,  najamnina  iznosi  10,00 kn/m2 (deset)  kuna mjesečno.

   Zaklada može, u skladu s Pravilnikom Zaklade, mijenjati visinu najamnine svake sljedeće kalendarske godine.

   XI

   Izabrani najmoprimci obvezni su, osim plaćanja najma snositi i naknade za eventualno korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalaze stanovi, komunalne naknade i druge obveze koje su u svezi s korištenjem stanova (utrošak električne energije, vode, odvoza smeća i drugo).

   XII

   Prijave za sudjelovanje u javnom natječaju podnose se  na adresu: Zaklada Blaga djela, Kovačka 1, Dubrovnik, uz naznaku «ZAMOLBA ZA DAVANJE STANA U NAJAM».

   Pravovaljane prijave mogu se podnijeti zaključno do 20. listopada 2018. godine.

   XIII

   Zaklada će pismeno obavijestiti  sve sudionike o rezultatima natječaja.

   XIV

   Temeljem odluke Upravnog vijeća o izboru najmoprimaca,  Zaklada će sa istima zaključit  ugovore o najmu, u skladu sa Pravilnikom Zaklade.

   XV

   Sudionici natječaja koji  dobiju stan u najam, obvezni su, u roku od 8 dana  od prijema obavijesti o konačnom izboru, zaključiti sa Zakladom ugovor o najmu.

   Ukoliko pojedini sudionik ne zaključi ugovor o najmu u naznačenom roku, smatrat će su da je  odustao od sudjelovanja na ovom natječaju.

    

   ZAKLADA  BLAGA  DJELA