Javni natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu Zaklade

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora
15/11/2017
Isplaćene nagrade za uspjeh petnaestorici stipendista Zaklade
22/12/2017

Na temelju čl. 13 . Pravilnika o davanju u najam stanova u vlasništvu Zaklade BLAGA DJELA i odluke Upravnog vijeća Zaklade od  15. studenoga 2017. objavljuje se

JAVNI  NATJEČAJ ZA DAVANJE U NAJAM STANA U VLASNIŠTVU ZAKLADE

                                                                        I

Daje se u najam, putem javnog natječaja, prazan i useljiv stan u vlasništvu Zaklade u čest. zgr. 1752,  k.o. Dubrovnik, Između polača 6,  na II katu, površine 46,65 m2.

                                                                  II

Stan se daje u najam socijalno ugroženoj obitelji slabijeg imovnog stanja s troje  ili četvero malodobne djece.

                                                                  III

Pravo na postavljanje zahtjeva za davanje u najam predmetnog stana imaju punoljetne osobe koje, kao i članovi njihova obiteljskog domaćinstva:

 1. imaju hrvatsko državljanstvo;
 2. oba bračna druga imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, a jedan od njih u trajanju od najmanje 10 godina, računajući od dana postavljanja zahtjeva;
 3. nemaju kuću, stan ili nekretnine u vlasništvu na području Republike Hrvatske, niti su ih otuđili, odrekli ih se na bilo koji način ili ih ustupili drugome na korištenje, sve u posljednjih 10 godina;
 4. nemaju drugi stan u najmu kao zaštićeni najmoprimci na neodređeno vrijeme u skladu sa Zakonom o najmu stanova, niti su ga imali i napustili u posljednjih 10 godina, osim ako je osjetno skuplji, manji ili neodgovarajući za stanovanje u usporedbi sa stanom koji je na natječaju;
 5. nemaju u vlasništvu svojih prednika, koje nasljeđuju po zakonu, nekretnina putem kojih ostvaruju ili mogu ostvarivati određeni prihod potreban za uzdržavanje svoje i svojih obitelji;
 6. nisu posjednici nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika ili nad kojima Grad ima vlasničko-pravna ovlaštenja, sa ili bez valjanog pravnog temelja. 

  IV

  U prijavi na natječaj treba prikazati imovinsko stanje svih članova obitelji, a po potrebi i zdravstveno stanje  pojedinih članova,  uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije.

   

  V

  Temeljni uvjet za dobivanje stana na korištenje ispunjava ono obiteljsko domaćinstvo čiji ukupni prihod po članu  domaćinstva iznosi najviše 1.200,00 kn mjesečno u posljednja tri mjeseca prije postavljanja zahtjeva.

  Primanja članova obiteljskog domaćinstva po propisima o socijalnoj skrbi invalidnih osoba (invalidne osobe i osobe ometene u psihičkom i tjelesnom razvoju)  ne ulaze u ukupan prihod.

  VI

  Ukupni broj članova obiteljskog domaćinstva je osnovno mjerilo za odlučivanje o davanju stana u najam.

  VII

  Samohrani roditelj i osoba koja je nesposobna sama se  brinuti za tekuće dnevne potrebe i uopće za život zbog invalidnosti ili smetnji u psihičkom i tjelesnom razvoju ima značaj još jedne osobe u izračunu ukupnog broja članova obiteljskog domaćinstva.

  VIII

  Prijavi na natječaj  treba priložiti:

 7. domovnicu za sve članove obiteljskog domaćinstva;
 8. izvod iz matične knjige rođenih članova obiteljskog domaćinstva, ili rješenje o posvojenju djece;
 9. potvrdu o svim prihodima (plaće, naknade, dječji doplatak, prihodi od obavljanjagospodarske djelatnosti, razni vidovi stalnih socijalnih primanja i dr.);
 10. odgovarajuće potvrde o vlasništvu nad nekretninama (kuća, zemljišta, plovila, motorna vozila, razni gospodarski objekti);
 11. potvrde odgovarajućih tijela o invalidnosti pojedinog člana obiteljskog domaćinstva(zbog tjelesnih ili psihičkih smetnji u razvoju, bolesti, nesretnih slučajeva i dr.).

                                                        IX

  Stan se daje u najam na određeno vrijeme i to do trenutka kad u obitelji bude samo dvoje malodobne djece, kada se ugovor o najmu raskida, a svi članovi obiteljskog domaćinstva su obvezni osloboditi predmetni stan od stvari i osoba i predati ga u posjed Zakladi.

                                                                   X

  Visinu elementa za izračun najamnine utvrđuje Upravno vijeće Zaklade godišnjom odlukom, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i Pravilniku Zaklade.

  Visina najamnine za predmetni stan iznosi  10,00 kn/m2 ili 466,00 kn (četiristo šezdeset šest ) kuna mjesečno.

  Zaklada može, u skladu s Pravilnikom Zaklade, mijenjati visinu najamnine svake sljedeće kalendarske godine, a primjenjivat će se u kalendarskoj godini nakon godine u kojoj je utvrđena promjena za izračun najamnine.

                                                                XI

  Izabrani najmoprimac obvezan je, osim plaćanja najma snositi i naknade za eventualno korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi stan, komunalne naknade i druge obveze koje su u svezi s korištenjem stana (utrošak električne energije, vode, odvoza smeća i drugo).

                                                                XII

  Prijavu za sudjelovanje u javnom natječaju uputiti na adresu: Zaklada Blaga djela, Kovačka 1, Dubrovnik, uz naznaku «POVJERENSTVU U POSTUPKU ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM».

  Prijava se upućuje Zakladi u roku od petnaest (15) dana od dana posljednje objave u lokalnom tisku.

                                                                  XIII

  Zaklada će pismeno obavijestiti  o rezultatima natječaja sve sudionike, s obrazloženjem i uputom o pravu na prigovor.

                                                                    XIV

  Nakon konačne odluke Upravnog vijeća o davanju stana na korištenje zaključit će se ugovor o najmu na određeno vrijeme, u skladu s Pravilnikom Zaklade.

                                                                    XV

  Sudionik natječaja koji je dobio stan u najam, obvezan je, u roku od 8 dana  od prijema obavijesti o konačnom izboru, zaključiti sa Zakladom ugovor o najmu.

  Ukoliko izabrani sudionik ne zaključi ugovor u naznačenom roku smatrat će se da je odustao od ugovora.