Plan javne nabave u 2015. godini
18/05/2015
Plan javne nabave u 2016. godini
15/05/2016

Uz izvješća o prihodima i rashodima  Zaklade za 2015., bilance  sa stanjem na dan 31. 12. 2015. i bilježaka uz naznačena financijska izvješća, što su obvezni oblici izvješćivanja nadreženih tijela po postojećim  propisima, prikazat ćemo rezultate rada i poslovanja Zaklade kao neprofitne organizacije i u ovom posebnom  izvješću, u kojem ćemo temeljitije i detaljnije govoriti o radu i poslovanju Zaklade, obavješčujući tako javnost o njezinim aktivnostima, o poteškoćama s kojim smo se susretali, ali i o uspjesima tijekom protekloga promatranog razdoblja. A upravo ovaj oblik aktivnosti Zaklada poštuje, naglašava i godinama redovito primjenjuje kako bi svoj rad i poslovanje približila  najširim krugovima građanstva.

 

Dana 18. studenoga 2012. istekao je mandat Upravnom vijeću, a novo nije imenovano zbog niza nezakonitih postupaka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u postupku imenovanja i razrješenja, kako upravitelja Zaklade tako i članova Upravnog vijeća. Tako je, iako je i njemu istekao mandat, Zakladom nastavio upravljati Nikola Obuljen, što će trajati sve do imenovanja novog upravitelja i članova novog Upravnog vijeća, dakle do razrješenja sporova što su  se po tužbama Zaklade vodili ili se još uvijek vode pred upravnim sudovima  u Splitu i Osijeku i pred Visokim upravnim sudom RH-a. To se, nažalost, nije dogodilo ni u 2015., iako su od podnošenja prve tužbe prošle dvije godine i osam mjeseci. U više navrata pisali smo sudu i molili da se postupak ubrza, ali bez rezultata.

Da bi zaštitila svoja prava i svoju pravnu osobnost zajamčenu Zakonom o zakladama i fundacijama, Zaklada je podnijela i više tužba Ustavnom sudu RH.

Jedina zaposlenica Zaklade i u 2015. bila je Marica Perić, dipl. oecc.– voditeljica Ureda.

Knjigovodstveno-financijske poslove obavljala je kao vanjska suradnica tvrtka HINA d.o.o. iz Dubrovnika, a pravne poslove odvjetnički ured Nite Svilokos.

Gospodarska aktivnost Zaklade bila je, kao i uvijek, temeljno njezino obilježje rada, kojim su se putem stvarali i stvaraju  materijalni i drugi uvjeti  za ostvarenje osnovne djelatnost Zaklade u pružanju pomoći, potpora i skrbi pojedincima i obiteljima slabijega materijalnog i uopće socijalnog stanja na području Grada Dubrovnika.

Zaklada još nije došla u cjelini do onog opsega imovine sadržane u nekretninama, koje bi po mogućemu zakonskom stjecanju mogla ostvariti, i to sve zbog sporosti u radu državnih ureda mjerodavnih za poslove naknade imovine koja je svojedobno bila Zakladi nacionalizirana, ali, posebno u proteklih pet godina, i zbog neutemeljenih postupaka vodećih dužnosnika Grada Dubrovnika, koji su ulagali žalbe na svako rješenje o davanju u vlasništvo Zakladi pojedinih nekretnina.

Unatoč svim ovim poteškoćama, do sada stečeno vlasništvo ipak omogućava pripremu više programa rada kojima se ostvaruje svrha postojanja Zaklade.

Gospodareći imovinom i nastojeći ostvariti dio naknade u novčanom obliku za onu imovinu koju nije moguće dobiti ponovno u vlasništvo u naturalnom obliku, Zaklada je u protekloj poslovnoj godini  ostvarila:

 

A.  PRIHODI                                                                             8,172.617,74 kn

i to:

1.  od gospodarenja imovinom:

– davanjem u zakup poslovnih prostora          8, 024.663,04

– davanjem u najam stanova,                                   26.760,00

2.  od kamata:

–  kamata a vista i na oročena sredstva,                 10.864,69

3.  prihoda od naknada za oduzetu imovinu:

–  za dospjele obveznice i

25%-tne gotovinske uplate,                             110.327,01

4.  ostalih prihoda.                                                               3,00

 

Ostvareni prihodi u 2015. godini manji su od prihoda u 2014. godini za 66.354,22kn,  ili za 0,81%.

Najveći dio prihoda ostvaren je gospodarenjem imovinom i čini  98,52% ukupnog prihoda, i u usporedbi s ostvarenjem u 2014. godini manji je za 0,34%.

Prihodi od kamata iznose 10.864,67 kn, i manji su od onih u 2014. godini za 78,35%.

Prihodi od naknada za oduzetu imovinu veći su za 287,59 kn, ili za 0,35% od ostvarenja u 2014.

 

 

B.   RASHODI                                                                                      6,256,729,48 kn

Ukupni rashodi veći su od rashoda ostvarenih u 2014. godini za 4,56%.

Utrošeno je tako:

 

1.  Za redovite potrebe zakladnih tijela i ureda Zaklade:        365.488,01 kn

Gornji iznos čini 4,47% ukupnog prihoda, ili 5,84% ukupnih rashoda, što je 1,19% više nego u 2014. godini.

Troškovi za plaće zaposlenih u Zakladi iznosili su 181.682,44 kn, i to je 2,22% ukupnog prihoda, ili 2,90% ukupnih rashoda, i  veći su za 764,43 kn od troškova iz 2014. godine. To zorno pokazuje da se najveći dio poslova u Zakladi obavljao i obavlja volonterskim radom – do 2013. članova Upravnog vijeća i upravitelja, a u 2013., 2014. i 2015. samo upravitelja, dok je samo jedna osoba bila  u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, i to na mjestu voditeljice Ureda.

Materijalni i financijski rashodi, bez tekućega i investicijskog održavanja, iznosili su 183.805,57 kn, što je 2,25% ukupnih prihoda i 2,94% ukupnih rashoda, i veći su za 1,96% od ostvarenih u 2014. godini.

 

2.  Za tekuće i investicijsko održavanje                                        262.979,98 kn

Utrošena su sredstva za 37.596,41 kn veća od onih u 2014. godini, ili  za 16,68%.

Sredstva su utrošena na neophodno održavanje stanova i poslovnih prostora Zaklade i za započetu adaptaciju stana na adresi Između polača 6.

Adaptaciju stana u Kunićevoj 1, ni u 2015. nismo realizirali. Nažalost, Zavod za obnovu Dubrovnika još uvijek nije sanirao krov od ratnih oštećenja niti je proveo aseizmičku sanaciju bloka, a pitanje je i kada će se to dogoditi.  Zaklada je još polovinom 2012. predložila Zavodu za obnovu da će dijelom sufinancirati obnovu krova kako bi se ubrzala obnova, ali Zavod ni u 2013., 2014. i u 2015. zbog Zakona o izmjeni Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika nije imao uopće sredstava za ove namjene, pa je tako i uređenje ovoga stana „na čekanju“, jer bi bilo besmisleno trošiti novac za njegovo uređenje dok se ne popravi krov.

 

3. Za brojne programe socijalne skrbi                                     5,628.261,49 kn

Glavne i bitne aktivnosti Zaklade odvijaju se na području socijalne skrbi za građane Grada koji su potrebiti pomoći, potpore i posebne skrbi u njihovu životu i nastojanju da, prvenstveno uz vlastite napore, mogu savladavati poteškoće s kojima se susreću kao pojedinci i obitelji, osobito višečlane obitelji s većim brojem malodobne djece.

U tom nastojanju Zaklada utvrđuje svoj doprinos potrebitima s više  programa, kraćeg ili trajnijeg značenja, što su se donosili i realizirali i u ovoj godini kao:

I.    Tekuće  donacije

II.   Potpore za školovanje

III.  Kapitalne donacije.        

 

 

I.  Tekuće donacije                                                                          4,186.937,61 kn             

 a) Pomoć i njega u kući  najstariji je oblik pomoći što ga organizira i financira Zaklada u suradnji s Domom  za starije osobe Dubrovnik, koji te usluge pruža preko svojega vaninstitucionalnog Odjela za pomoć i njegu u kući, na temelju Pravilnika što ga je donijela Zaklada.

Preko spomenutog Odjela Doma dnevno se isporučivao objed na kuću svima koji to trebaju, organizirala se po potrebi pomoć u njezi bolesnika, pomoć u uređenju stana, nabavi lijekova i slično.

Besplatnim uslugama pomoći i njege u kući, na teret Zaklade, mogu se koristiti svi kojima Centar za socijalnu skrb izda odgovarajuće rješenje u skladu s Pravilnikom o pružanju Zakladine pomoći. Istim uslugama mogu se koristiti, uz plaćanje minimalne cijene što je utvrđuje Dom, i svi drugi umirovljenici u izravnom dogovoru s Domom.

Odnose s Domom za starije osobe Dubrovnik Zaklada  regulira posebnim ugovorom svake godine, pa je za usluge Doma 2015. isplaćeno 1,284.920,00 kn.

Zaklada je financirala i dopunsku opskrbu namirnicama za pripremu doručka i večere kod kuće (bilo dostavom novčanih bonova tvrtke «PEMO», kojima su sami kupovali namirnice, ili dostavom u kuću odgovarajuđih namirnica kada je riječ o vrlo teškom zdravstvenom stanju tih korisnika).

Za ove namjene Zaklada je isplatila daljnjih 252.419,12 kn za  prosjećno 56 korisnika mjesečno, što je 20,02% više od isplaćenoga u 2014. godini,  ili ukupno u pružanju pomoći i njege u kući 1,537.339,12 kn.

 

Preko ove Službe za pomoć i njegu u kući:

–  dostavljao se dnevno tijekom cijele godine objed u kuću, uz dopunsku opskrbu namirnicama za pripremu doručka i večere,  besplatno prosjećno za 54 osobe;

–  isporučivao se svakoga radnog dana  objed  Udruzi «Rina Mašera» za  njezinih 15 štićenika koji imaju organizirandnevni boravak u prostorima Udruge, gdje rade na uzgoju cvijeća i izradbi raznih predmeta ručnim radom;

–  uslugom  isporuke objeda preko ove Službe, uz plaćanje odgovarajuće minimalne naknade, koristila su se prosjećno 63 umirovljenika koji imaju prihode veće od  2.000,00 kn mjesečno po osobi.

 

U okviru ovog programa pružane su još dvije usluge potrebitima, i to:

–  usluga njege na održavanju osobne higijene za starije ili nemoćne osobe 2.750 sati  godišnje, od čega je na trošak Zaklade 1.687 sati, a uz  plaćanje korisnika 1.063 sati;

–   usluga pomoći u kući na uređenju stana  1.881 sat godišnje, od čega na teret Zaklade  1.598 sati, a  283 sati uz plaćanje korisnika.

                                                                                                         

 b) Opskrba namirnicama obitelji slabijega materijalnog i uopće socijalnog stanja drugi je oblik pomoći što ga besplatno pruža Zaklada potrebitima.

Ova je pomoć odobrena u 2015. godini u iznosu od 1,114.359,56 kn, što je za 2,76% manje u usporedbi s 2014. godinom.

Korisnici ove pomoći su bili:

– na području od Orsule do Kantafiga   25 obitelj, s 82 osobe;

– na području od Sustjepana do Brsečina  22 obitelji, sa 64 osoba;

– na otoku Šipanu  13 obitel, s 14 osoba.

Svim korisnicima pomoć se isplaćivala redovito mjesečno u novčanim bonovima što ih izdaje «PEMO», na temelju kojih korisnici sami mogu kupovati namirnice i potrepštine po želji, isključivši alkohol, pivo, cigarete i bonove za mobitele.

Obitelji korisnika ove pomoći razvrstane su, sukladno postojećem Pravilniku o pružanju pomoći, u tri kategorije po prihodima, tako da su  s tog temelja odobravani bonovi po osobi u vrijednosti od po 400,00 kn, 550,00 kn ili 780,00 kn.

Svim korisnicima odobrena je i dopunska pomoć za pojedine blagdane (Uskrs i Božić).

 

c)  Pomoć  socijalno potrebitima preko Grada Dubrovnika  je  oblik doniranja u proračun Grada i on, preko svoga Upravnog odjela, odobrava građanima slabijeg imovnog stanja jednokratne novčane pomoći, u skladu s gradskom Odlukom o socijalnoj skrbi.

U 2015. godini smo uplatili sredstva planirana za ovu namjenu u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn, a službe Upravnog odjela su nas redovito tromjesečno izvješćivale o osobama i iznosima dodijeljene jednokratne pomoći.

Ovaj oblik pomoći u 2015. ostvarilo je 300 osoba jednokratno, 28 osoba dva puta i jednaosoba tri puta.

 

dPlaćanja smještaja djece u vrtićima iz obitelji slabijih imovinskih prilika koje ne ostvaruju tu pomoć po gradskoj odluci, oblik je pomoći koji dobiva sve veće značenje u programima Zaklade.

U ovoj godini Zaklada je omogućila besplatni smještaj u dječjim vrtićima za jednu obitelj s troje, šest obitelji s dvoje djece i 28 obitelji s jednim djetetom, ili ukupno za 42 djeteta.

Donacija za ovaj oblik pomoći iznosila je 149.681,53 kn.

 

e) Zaklada je i ove godine isplaćivala redoviti mjesečni džeparac štićenicima domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovniku, za koje opskrbninu  za  dom djelomično ili u cijelosti  plaća država.

Džeparac je iznosio 200,00 kn po osobi, pa je za prosječno 41 štićenika bilo isplaćeno ukupno 97.600,00 kn.

 

f) Ovoj Zakladi su se za pomoć obraćale osobe s našeg područja  smještene u ustanove izvan Grada  koje  imaju određene  materijalne  potrebe. Razmatrali smo ovu problematiku zajedno sa stručnim osobama iz Centra za socijalnu skrb Dubrovnik koji su obradili podatke i detaljno nas informirali o prilikama i broju osoba smještenih u ustanove temeljem  njihovih rješenja.

Zaključili smo da bi bilo poželjno  program “Džeparac” proširiti i na  osobe koje su zbog svojih fizičkih ili intelektualnih teškoća smještene u domove, udomiteljske obitelji  ili  specijalizirane ustanove izvan našeg područja, a riječ je o 74 osobe u dobi od 28 do 89 godina života razasute  u 31 ustanovi  u zemlji.

U želji da im se omogući zadovoljavanje dijela njihovih osobnih potreba odlučili smo i za njih kreirati program “Džeparac”. Tako smo za Uskrs prošle godine započeli s ovim programom i isplatili prvi put donaciju – džeparac za svih  tada 74 osobe u iznosu od  po 450,00 kn po osobi, i to ćemo nastavit  kvartalno uplaćivati i dalje.

U 2015. godini za ovaj program isplatili smo 99.900,00 kn.

 

gStambena štednja za štićenike Doma za mlade «Maslina» u Dubrovniku obuhvatila je ove godine samo dvoje  štićenika.

Na posebnom žiro-računu broj: 234009-1510261963 kod Privredne banka Zagreb koji nosi naziv «Frane naša…za štićenike Doma ‘Maslina’» bilo je samo 200,71 kn. Obveza za jednog štićenika po ugovoru o štednji za ovu godinu iznosila je 5.030,00 kn, pa je ukupno potrebni iznos isplaćen iz sredstava  Zaklade za ovu namjenu iznosio 10.060,00 kn

 

h) Plaćanje polica životnog osiguranja  za štićenike iz Doma «Maslina» novi je oblik pomoć štićenicima toga doma. U suradnji s Domom Zaklada „Blaga djela“  uključila  se u ovaj program što ga je  započela  Zaklada  „Vaša pošta“  još  2011. godine, a uključene su mnoge institucije i pojedinci. Za dvoje štićenika Doma uplatili smo premiju osiguranja  za godinu dana u iznosu od 22.856,89 kn. Uplaćena sredstva bit će se rentna novčana potpora u trajanju od dvije godine nakon napuštanja Doma.

 

i) Odlukama upravitelja odobrene su donacij: Dubrovačkoj bolnici u iznosu od 100.000,00 kn, Udruzi slijepih DNž u iznosu od 9.785,00 kn, Društvu distrofičara DNž 14.875,00 kn, DUSAB-u (Dubrovačkoj udruzi  oboljelih od azheimera) 14.781,00 kn i donacije građanima u iznosu od 10.000,00 kn,  ili  ukupno 179.441,00 kn za  zadovoljavanje  njihovih potreba.

 

j) S Hrvatskom udrugom za školovanje pasa vodiča i mobilitet ostvaruje se uspješna suradnja već nekoliko godina, i to najprije financiranjem školovanju pasa vodiča za slijepe osobe, a  nakon što je država preuzela ove troškove, Zaklada financira troškove hrane za pse vodiče, i to  za pet pasa vodiča i tri terapijska  psa, u ukupnoj vrijednosti od 44.398,98 kn.  Ove godine pomogli smo Udrugu s dodatnim iznosom od 10.000,00 kn kao pomoć za dvoje članova čiji su psi bili podvrgnuti operacijskom zahvatu u Zagrebu.

 

k) Odlukama Upravitelja odobrene su donacije Domu za starije i nemoćne Dubrovnik u iznosu od 308.520,00 kn, Domu „Domus Christi„ u iznosu od 102.300,63 kn i Domu „Maslina“ u iznosu od 20.479,90 kn za tekuće potrebe tih institucija.

 

 

II.  Potpore za školovanje

Jedan od glavnih programa u radu Zaklade je skrb za mlade i njihovo školovanje. Pri tome, posvetili smo pozornost obiteljima koje su slabijeg imovinskog stanja i uopće socijalnog položaja, u kojima bi djeca teško mogla završiti školovanje koje će im omogućiti kvalitetnije uključivanje u normalni život.

Za ostvarenje ovog programa svake godine, pa tako i u 2015. godini odobravali smo tri oblika potpora.

 

aStipendije

Budući da ovaj program traje već od 2004. godine, brojne  generacije  onih koji se školuju izvan Dubrovnika primaju naše stipendije. Tijekom 2015. stipendiju je primalo 100 stipendista koji studiraju na različitim fakultetima, u visini od 1.000,00 kn ako stanuju u studentskim domovima, a 1.500,00 kn ako su smješteni privatno.

Za ovu namjenu  isplaćeno je 1,174.500,00 kn.

 

b) Jednokratne potpore

Ovu potporu odobravali smo mladima iz Dubrovnika koji se školuju u Dubrovniku, a  slabijeg su materijalnog i socijalnog stanja.

Za srednjoškolce je jednokratna potpora iznosila 2.500,00 kn, a za sveučilištarce 3.500,00 kn.

Ove potpore su u 2014. godini primila 53 srednjoškolca i pet sveučilištaraca, i u ovu svrhu  isplaćeno je ukupno 149.500,00 kn.

 

c)  Nagrade

Posebno nam je zadovoljstvo istaknuti da smo do sada  redovito iz godine u godinu imali povećan broj stipendista koji su sve ispite u toj godini polagali uz prosječne ocjene  4,00  i više. Bilo je tako i ove godine, kada je takve prosječne ocjene dobilo 27 sveučilištaraca, ili 40% onih stipendista koji su imali mogućnost dobiti ovu nagradu.

U skladu s Pravilnikom Zaklade svakome od njih smo i ove godine odobrili nagradu u visini 3.000,00 kn, za što smo isplatili, uz obračun propisanog poreza i prireza,  ukupno  117.323,88 kn.

 

Za sve potpore za školovanje Zaklada je u 2015. godini izdvojila i isplatila ukupno 1,441.323,88 kn.

 

 

III. Kapitalne donacije                                                                               

Populacija građana treće dobi za onaj dio koji  su potrebiti pomoći uvijek je bila u središtu skrbi Zaklade.

U ovom Izvješću istaknuto je u kojim oblicima smo intervenirali različitim načinima pomoći. Bili su to: pomoći i njega u kući, besplatna opskrba namirnicama i osnovnim kućanskim potrepštinama, odobravanje džeparca štičenicima domova za starije i nemoćne, odobravanje džeparca štićenicima smještenim u ustanove, novčanim jednokratnim pomoćima indirektno.

U planovima Zaklade odavno se nalazila nadogradnja Doma za starije osobe u Dubrovniku, za što su osigurana neophodna  sredstva i donesene odluke. Nakon brojnih teškoća i usaglašavanja koji su trajali nekoliko godina, konačno je 22. prosinca 2015. potpisan Ugovor o nadogradnji kata na zgradi  Doma između Zaklade „Blaga djela“, Doma za starije osobe Dubrovnik i  Dubrovačko-neretvanske županije.

Planirana nadogradnja kata na zgradi Doma na adresi Branitelja Dubrovnika 33  trebala bi započeti za nekoliko mjeseci. Radi se o novih 500 m2 koji će uvelike promijeniti život u Domu, kako osobama tamo zbrinutim, tako i osoblju koje skrbi o njima.

Pretpostavljena vrijednost investicije je 3,600.000,00 kn u koju ulazi: izradba idejnog projekta, glavnog i izvedbenog projekta s odgovarajućim elaboratima za sve faze pribavljanja građevinske dozvole, kao i za realizaciju građevinskih, zanatskih, obrtničkih i instalaterskih radova, troškova nadzora i pribavljanje uporabne dozvole. Planirana nadogradnja financirat će se sredstvima Zaklade „Blaga djela“, koja će se nakon završetka nadogradnje upisati kao vlasnik idealnog dijela zgrade, razmjerno utrošenim sredstvima. Ugovorom je predviđeno da Zaklada bez ikakve naknade ustupa Domu korištenje izgrađenog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, sve dok Dom u tom prostoru obavlja takvu djelatnost.

Moramo sa žaljenjem istaknuti da, unatoč tome što je Zaklada imala osigurana potrebna sredstva, nismo realizirali veće projekte i kapitalne donacije, i to zbog lošega Zakona o izmjeni Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline  Dubrovnika,  zbog inertnosti administracije na lokalnoj razini i zbog nedostatka ideja i projekata  koje bi Zaklada rado sufinancirala ili čak financirala u cijelosti.

Očekujemo da će se situacija u tom pogledu popraviti i da će Zaklada sredstva što ih na svom računu čuva za ove namjene moći upotrijebiti na korist potrebitih naših sugrađana i tako ostvariti ili pomoći u ostvarenju nekih projekata za kojima se već dugo osjeća potreba u našem Gradu (novi dom za starije i nemoćne, dnevni boravak za starije osobe, Sigurna kuća, program „Prisutnost“).
    

C.  VIŠAK  PRIHODA                                                          1,915.888,26 kn

Višak prihoda  čini 23,44% ukupnog prihoda i u skladu je s dugogodišnjom politikom Zaklade.

Zaklada naime, od početka svog djelovanja, nastoji djelovati kroz programe i projekte, a ne pojedinačnim ad hoc intervencijama, i zbog toga uvijek nastoji imati dovoljni iznos sredstava kako bi pojedine projekte mogla i ostvariti. Samo po sebi razumljivo je da su sva sredstva namijenjena za buduće projekte oročena pod povoljnim uvjetima kako bi se zaštitila njihova vrijednost.

***

Zaklada je u proteklom godišnjem poslovanju imala poteškoća i s naplatom dospjelih potraživanja od korisnika poslovnih prostora koji su dani u zakup.

Već prije smo uočili da se pojavljuju neke poteškoće u radu poslovnih subjekata koji se koriste tim prostorima, a pripisivali smo ih poteškoćama zbog općih ekonomskih prilika u Gradu, državi i uopće svijetu.

Svjesni da instrumenti osiguranja plaćanja koje smo ranije primjenjivali nisu bili dovoljna jamstva za sigurnost u redovitoj naplati potraživanja, pribjegli smo pooštrenju tih mjera, ali kako to nije bilo moguće postići preko noći, jer su ugovori o zakupu zaključeni na razdoblje od pet godina, to je obvezno došlo i do nekih negativnih posljedica.

 

Nenaplaćena dospjela potraživanja dana 31. 12. 2015. iznosila su 2.628.159,25 kuna s PDV-om, ili 2,102.627,40 kn bez PDV-a, što je 26,11%  ukupno fakturiranog prihoda. Ako uzmemo u obzir opće  stanje likvidnosti u državi može se konstatirati da naplativost od 73,89 % nije loša.

Treba napomenuti da smo nastojali poboljšati naplatu na sve raspoložive načine, aktiviranjem zadužnica, slanjem opomena, čestim sastancima s zakupnicima i najmoprimcima, pa i reprogramiranjem dugova.

Zaklada je nastojala pomoći svojim zakupnicima tako što im je ponudila „sezonski način plaćanja“ na temelju ugovora po kojima se u sezoni plaćaju veće, a izvan sezone manje zakupnine, s tim da ugovoreni godišnji iznos ostaje nepromijenjen. Većina je zakupnika  to rado prihvatila.

Moramo također istaknuti da ozbiljne poteškoće u plaćanju zakupnine imaju svega četiri od ukupno 26 zakupnika i najmoprimaca, čija dugovanja iznose 96,52% ukupnih dugovanja, dok svi ostali  uglavnom redovito izvršavaju svoje obveze. Nastojat ćemo pomoći najvećim dužnicima reprogramiranjem njihovih dugovanja u 2016.

 

 

D.  POTEŠKOĆE U  FUNKCIONIRANJU  ZAKLADE U 2015.  GODINI

Budući da nisu razriješeni sporovi pokrenuti od Zaklade pred  Upravnim sudovima u Splitu i Osijeku, te pred Visokim upravnim sudom RH, kao ni ustavne tužbe podnesene Ustavnom sudu RH, protiv nezakonitih odluka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika i Ministarstva uprave Republike Hrvatske, o ćemu je više rečeno u uvodnom dijelu ovoga izvješća, Zakladu je u 2015. godini nastavio zastupati upravitelj Nikola Obuljen i nakon isteka mandata, zato jer je upisan u Zakladni upisnik.

Upravitelj Zaklade donio je i odluku o Završnom računu za 2015. u smislu odredbe čl. 28. Statuta Zaklade. Unatoč ovoj situaciji Zaklada je nastavila djelovati u skladu sa svojim Statutom i odgovarajućim općim aktima, ostvarujući i provodeći započete i planirane programe iz područja socijalne skrbi. Zaklada je bila, a i dalje je, spremna na dogovor s gradskim vlastima, ali uvijek u skladu s odredbama Statuta Zaklade i Zakonom o zakladama i fundacijama.

Ako se taj dogovor ne ostvari, očekujemo da će se sva sporna pitanja razriješiti na način predviđen Zakonom o zakladama i fundacijama i Statutom Zaklade i pravorijekom sudova u povodu tužbi što ih je u zaštiti svojih interesa podigla Zaklada.

***

Zaklada je i ove godine održavala već prije uspostavljene odnose s brojnim organizacijama, ustanovama i tijelima državne uprave i lokalne samouprave kao i udrugama, sinkronizirajući razne aktivnosti na području socijalne skrbi, osobito primanjem i davanjem brojnih podataka od koristi za što ujednačeniji pristup zajedničkoj problematici.

Povremeno su se u sredstvima javnog informiranja javljale i neke vijesti i napisi o radu i poslovanju Zaklade, a Zaklada je, sa svoje strane, obavještavala javnost o pojedinostima u radu na web-stranici, koja se redovito obnavlja najnovijim informacijama o Zakladi.

 

 

Vjerujemo da smo ovim Izvješćem dovoljno temeljito i opširno pružili potrebne informacije o radu i poslovanju Zaklade »Blaga djela«  u 2015. godini.

I dalje sa zahvalnošću očekujemo da će među širokim krugom građanstva biti dostatan broj onih koji će Zakladi pomoći u daljnjem radu primjedbama i prijedlozima za rješavanja brojnih pitanja iz područja socijalne skrbi, čime ćemo zajednički sudjelovati u pružanju pomoći i potpore potrebitima na području Grada Dubrovnika radi otklanjanja povremenih ili trajnijih poteškoća u kojima se nalaze.

U Dubrovniku, 29. veljače 2016.

Za Zakladu Blaga djela:

Nikola Obuljen, upravitelj