Izvješće neovisnog revizora
Upravnom vijeću i Upravitelju Zaklade

Odgovornost neprofitne organizacije za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Subjekta da nastavi s poslovanjem na načelu vremenski neograničenog poslovanja, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezana s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako Uprava ili namjerava likvidirati subjekti ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative da to učini..

 

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih  financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogrešle i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogrešlke i smatraju se značajni ako se može očekivati da, pojedinačni ili u zbroju utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih izvještaja. kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, donosimo profesionalne prosudbe i odražavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije.

Mi također:

  • Prepoznajemo i procijenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike  i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni  da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik ne otkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
  • Stječemo  razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Subjekta.
  • Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih pravila i povezanih objava koje je stvorila uprava,
  • Zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi zakonski zastupnik i temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima zaključujemo o tome sposobnost Subjekta da nastavi s poslovanjem na načelu vremenski neograničenog poslovanja. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u godišnjim financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima  pribavljenim sve do datuma našeg izvješća neovisnog revizora.
  • Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način da se postiže sukladnost sa Zakonom.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše revizijsko mišljenje.

 

Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja Zaklade Blaga djela (Subjekt) za 2019. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na dan 31. prosinca 2019. god., na obrascu BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

 

Prema našem mišljenu, Financijski izvještaji Zaklade Blaga djela za godinu završenu 31. prosinca 2019., u svim značajnim odrednicama, prikazuju istinit i fer prikaz financijskog položaja i poslovanja Neprofitne organizacije u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

Dubrovnik, 29. lipnja 2020.

 

ReFINAL d.o.o.Dubrovnik

mr.sc. Janja Račić, direktorica                        

mr.sc. Vlaho Sutić, ovlašteni revizorZaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr