Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela za 2019. godinu
                            Uz izvješća o prihodima i rashodima  Zaklade za 2019., bilance  sa stanjem na dan 31. 12. 2019. godine i bilježaka uz naznačena financijska izvješća, što su obvezni oblici izvješćivanja nadležnih tijela po postojećim  propisima, prikazat ćemo rezultate rada i poslovanja ove Zaklade kao neprofitne organizacije. U ovom posebnom  izvješću, u kojem ćemo temeljitije i detaljnije govoriti o radu i poslovanju Zaklade, obavješćujući tako javnost  o aktivnostima, o poteškoćama s kojim smo se susretali, ali i o  uspjesima tijekom proteklog promatranog razdoblja. A upravo ovaj oblik obavješćivanja Zaklada poštuje, naglašava i godinama redovito primjenjuje kako bi svoj rad i poslovanje približila  najširim krugovima građanstva.

                            Poslovima Zaklade upravljalo je u 2019. godini Upravno vijeće u slijedećem sastavu:

                    

                     Mario Duić, dipl.  pravnik

                     Maro Kristić, dipl. oecc.

                     Nada Medović, dipl. pravnica

                     Terezina Orlić, dipl. oecc.

                     Kruno Težak, dipl. oecc.

 

                     Predsjednik Upravnog vijeća je Mario Duić,  a njegova zamjenica je Nada Medović. Sadašnje Upravno vijeće imenovano je na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 28. rujna 2017. godine. Upravno vijeće je za upravitelja Zaklade izabralo Nikolu Obuljena na razdoblje od četiri godine. Ovaj izbor potvrdilo je  Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

                   Upravno vijeće je tijekom godine održalo dvanaest sjednica na kojima se je raspravljalo i  odlučivalo o brojnim pitanjima iz redovitog poslovanja Zaklade, kao i o onima što su se nametnula zaprimljenim upitima, molbama i prijedlozima raznih institucija i pojedinaca.

        U protekloj godini Upravno vijeće donijelo je dva  izmijenjena pravilnika bitna u radu Zaklade i to Pravilnik o odobravanju potpora i stipendija za školovanje učenika i studenta i Pravilnik o davanju u najam stanova u vlasništvu Zaklade.

                   Jedina zaposlenica Zaklade i u 2019. godine bila je Marica Perić, dipl. oecc.– voditeljica Ureda.         

                    Knjigovodstveno-financijske poslove obavljala je kao vanjska suradnica tvrtka HINA d.o.o. iz Dubrovnika, a pravne poslove odvjetnički ured Nite Svilokos.      

 

Gospodarska aktivnost Zaklade bila je, kao i uvijek, temeljno  obilježje njezina rada, kojim su se  putem  stvarali i stvaraju  materijalni i drugi uvjeti  za ostvarenje zakonom određene djelatnosti Zaklade – općekorisne i dobrotvorne aktivnosti, a što se očituje kroz  pružanje pomoći, potpora i skrbi pojedincima i obiteljima slabijeg materijalnog i uopće rješavanja socijalnih problema i potreba na području Grada Dubrovnika.

 

                    

          Nekoliko poslovnih prostora, koji su u vlasništvu Zaklade,  još nije vraćen, dijelom  zbog sporosti u radu državnih tijela nadležnih za poslove vraćanja nacionalizirane imovine Zaklade, a dijelom zbog  žalbi  na nepravomoćna rješenja o davanju - vraćanju u vlasništvo Zakladi pojedinih nekretnina.

                  

                   Ipak, do sada stečeno vlasništvo  omogućuje  ostvarenje brojnih programa kojima se oživotvoruje svrha postojanja Zaklade, a to je pomoć potrebitima jer je to i bila želja onih koji su dio svog imetka ostavili Zakladi.

 

 

A.  PRIHODI                                                                             10.543.686,57 kn

 

      i to:

         1.  od gospodarenja imovinom:

               - davanjem u zakup poslovnih prostora         10.356.336,87

               - davanjem u najam stanova                                 64.436,00            

2.  od kamata:

               -  kamata a vista, zateznih  i na oroč.  sred.          15.732,21

         3.   od naknada za oduzetu imovinu:

               -  za dospjele obveznice i

                   25%-tne gotovinske uplate                              107.181,49

 

                   Ostvareni prihodi u 2019. godini veći su od  prihoda ostvarenih u 2018. godini za 1.816.520,98 kn  ili za 20.81%.

                   Najveći dio prihoda ostvaren je gospodarenjem imovinom i čini      98,83 % ukupnog prihoda, i u usporedbi s ostvarenjem u 2018. godini veći je za      21,62%.

                   Prihodi od kamata iznose 15.732,21 kn, i manji su  od onih u 2018. godini za 35.487,05 kn.

                   Prihodi od naknada za oduzetu imovinu manji su za 521,25 kn ili za 0,48% od ostvarenja u 2018. godini. 

                                       

                   Treba napomenuti da je ovo zadnja godina kada smo imali kao redoviti prihod ovu vrstu prihoda (naknada za oduzetu imovinu) jer je završilo dvadesetogodišnje razdoblje za naknadu  oduzete imovine za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Zaklada je uložila žalbe na četiri rješenja o naknadi  za koja još nismo dobili pravomoćna rješenja.  Pravo na naknadu ostvarilo se je za otkupljene stanove čija se je vrijednost utvrđivala prema građevinskoj vrijednosti stana uvećanoj za položajnu pogodnost, a sama naknada se je isplaćivala 25% u novcu i 75% u obveznicama Republike Hrvatske i to u jednakim polugodišnjim iznosima kroz razdoblje od  dvadeset godina. Prema odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, stanovi oduzeti bivšim vlasnicima na kojima postoji stanarsko pravo ne vraćaju se u vlasništvo, osim stanova koji su konfiscirani. Prijašnjem vlasniku pripalo je pravo na naknadu,  stanarima pravo na otkup stana.

         Prema odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine utvrđeno je da ukupan iznos naknade ne može prelaziti iznos od 3.700.000,00 kuna, tako da Zaklada nije mogla ostvariti ukupnu naknadu za oduzetu imovinu po rješenjima što ih je ispostavio nadležni Ured državne uprave.

  

B.   RASHODI   

                                                                                         10,001.495,09 km

 

 

Ukupni rashodi veći su od rashoda ostvarenih u 2018. godini za 10,11%.

Utrošeno je tako:

 

1.  Za redovite potrebe zakladnih tijela i ureda Zaklade:        454.074,25 kn

 

                    Prethodni iznos čini 4,31 % ukupnog prihoda, ili 4,54% ukupnih rashoda, što je 2,74 %  više nego u 2018. godini.

 

                     Troškovi za plaće i ostale rashode zaposlenih u Zakladi  iznosili su 219.100,48 kn, što je 2,08% ukupnog prihoda, ili 2,19 % ukupnih rashoda. To zorno pokazuje da se najveći dio poslova u Zakladi obavljao i obavlja isključivo volonterskim radom: do 2013. godine to je rad  članova Upravnog vijeća i upravitelja, u 2013., 2014., 2015. i 2016. samo upravitelja. Od  rujna 2017. godine Zaklada  ponovo ima Upravnog vijeća i upravitelja, s tim da je kroz to vrijeme samo jedna osoba bila  u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, i to na mjestu voditeljice ureda.

                   Materijalni i financijski rashodi, bez tekućega i investicijskog održavanja, iznosili su 234.973,77 kn, što je 2,22% ukupnih prihoda i 2,35% ukupnih rashoda i veći su za 1,92% od ostvarenih u 2018. godini.

 

2.  Za tekuće i investicijsko održavanje                                      152.843,40 kn

 

                  Utrošena sredstva  su za 843.377,61 kn manja od ostvarenja u 2018. godini.

Sva sredstva utrošena su u neophodno održavanje stanova i poslovnih prostora Zaklade.

 

3. Za brojne programe socijalne skrbi                                 9,394.577,44 kn

 

 

                   Glavne i bitne aktivnosti Zaklade odvijaju se na području socijalne skrbi za građane Grada kojima je potrebna pomoć, potpora i posebna skrb u njihovu životu i nastojanju da, prvenstveno uz vlastite napore, mogu savladavati poteškoće s kojima se susreću kao pojedinci i obitelji, osobito one s većim brojem malodobne djece.

                   U tom nastojanju Zaklada utvrđuje svoj doprinos potrebitima s više  programa, kraćeg ili trajnijeg značenja, što su se donosili i realizirali i u izvještajnoj godini kao što su:

                   I.    Tekuće  donacije

                     II.   Potpore za školovanje

                    III.  Kapitalne donacije        

                                                                         

 

I.  Tekuće donacije                                                                 9,394.577,44

 

         a) Pomoć i njega u kući  najstariji je oblik pomoći što ga organizira i financira Zaklada u suradnji s Domom  za starije osobe Dubrovnik, koji te usluge pruža preko svog izvaninstitucionalnog Odjela za pomoć i njegu u kući, na temelju Pravilnika što ga je donijela Zaklada.

 Preko spomenutog Odjela Doma dnevno se isporučivao objed na kuću svima koji to trebaju. Organizirala se po potrebi pomoć u njezi bolesnika, pomoć u uređenju stana, nabavi lijekova i slično.

                    Besplatnim uslugama pomoći i njege u kući, na teret Zaklade, mogu se koristiti svi kojima Centar za socijalnu skrb izda odgovarajuće rješenje u skladu s Pravilnikom o pružanju pomoći ove Zaklade. Istim uslugama mogu se koristiti, uz plaćanje minimalne cijene što je utvrđuje Dom, i svi drugi umirovljenici u izravnom dogovoru s Domom.

         Odnose s Domom za starije osobe Dubrovnik Zaklada  regulira posebnim ugovorom svake godine, pa je za usluge Doma 2019. isplaćeno 1,825.992,00 kn.

 

                   Zaklada je financirala i dopunsku opskrbu namirnicama za pripremu doručka i večere kod kuće (bilo dostavom novčanih bonova tvrtke «PEMO» kojima su sami kupovali namirnice ili dostavom na kuću odgovarajućih namirnica kada je riječ o vrlo teškom zdravstvenom stanju tih korisnika).

 Za ove namjene Zaklada je isplatila daljnjih   291.566,40   kn za

prosječno 61 korisnika mjesečno, što je 8,27 % manje od isplaćenog u 2018. godini  ili ukupno za  pomoć i njegu u kući u 2019. godini 2,117.558,40 kn.

                   

                     Preko ove Službe za pomoć i njegu u kući:

                     -  dostavljao se je dnevno kroz cijelu godinu objed na kuću, uz dopunsku opskrbu namirnicama za pripremu doručka i večere,  besplatno prosječno za 46 osoba;

                    -  isporučivao se je svakog radnog dana  objed  Udruzi «Rina Mašera» za  15  štićenika te Udruge, koji imaju organiziran dnevni boravak u prostorima Udruge, gdje rade na uzgoju cvijeća i izradi raznih suvenirskih predmeta ručnim radom;

                   - uslugom  isporuke objeda preko ove Službe,  uz plaćanje odgovarajuće minimalne naknade, koristilo se  prosječno 22 umirovljenika koji imaju prihode veće od  2.000,00 kn mjesečno po osobi.

 

                  U okviru ovog programa pružane su još dvije usluge potrebitima, i to:

                    -  usluga njege na održavanju osobne higijene za starije ili nemoćne osobe 2.480 sati  godišnje, od čega na trošak Zaklade 1.814 sati, a uz  plaćanje korisnika 666 sati;

                    -   usluga pomoći u kući na uređenju stana  1.450 sati godišnje, od čega na teret Zaklade 1.229 sati, a  221 sati uz plaćanje korisnika.

                                                                                                        

                   b)  Opskrba namirnicama obitelji slabijeg materijalnog i uopće socijalnog  stanja  drugi je oblik pomoći što ga besplatno pruža Zaklada potrebitima, a namijenjen je prije svega obiteljima s više malodobne djece.

                        Ova je pomoć odobrena u 2019. godini u iznosu od 924.244,92 kn, što je za 4,07% manje u usporedbi s 2018. godinom.

 

                   Korisnici ove pomoći su bili:

 

 • na području od Orsule do Kantafiga 26 obitelji sa 80 osoba,

 • na području od Sustjepana do Brsečina 23 obitelji sa 61 osobom,

 • na otocima 6 obitelji sa 6 osoba,

       ukupno 55 obitelji sa 147 osoba.

   

                     Svim korisnicima pomoć se isplaćivala redovito mjesečno  u novčanim bonovima što ih izdaje «PEMO», na temelju kojih korisnici sami mogu kupovati namirnice i potrepštine po želji, isključivši alkohol, pivo, cigarete i bonove za mobitele.

                     Obitelji korisnika ove pomoći razvrstane su, sukladno važećem Pravilniku o pružanju pomoći, u tri kategorije po prihodima, tako da su  s tog temelja odobravani bonovi po osobi u vrijednosti od  400,00 kn, 550,00 kn ili 780,00 kn.

                     Svim korisnicima odobrena je i dopunska pomoć za pojedine blagdane (Uskrs i Božić).

   

  c)  U skladu s potpisanim ugovorom Upravnim odjelom za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Zaklada je sufinancirala niz mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2019. godinu, kvartalno uplaćujući sredstva za određene namjene  u ukupnom iznosu od 3,083.500,00 kn. Od toga je za:

   

  -  jednokratne novčane pomoći isplaćeno           1,000.000,00 kn

  -    za plaćanje troškova prihvatilišta za socijalno ugrožene osobe   i

       to režijske troškove u objektu hotela VIS II uplaćeno je         

       ukupno                                                               280.000,00 kn

  -     za financiranje programa „Halo pomoć“ uplaćeno je ukupno

                                                                              250.000,00  kn

  -     za specijalizirani prijevoz osoba s invaliditetom  ukupno

                                                                               426.250,00 kn

  -   za novčanu pomoć starijima od 65 godina koji ne ostvaruju

       vlastite prihode isplaćeno je ukupno                1.017.000,00 kn

   

   

  Službe Upravnog odjela su nas redovito tromjesečno izvješćivale o iznosima i osobama kojima su dodijeljene jednokratne pomoći.

          

                     dPlaćanja smještaja djece u vrtićima iz obitelji slabijih imovinskih prilika, koje ne ostvaruju tu pomoć po gradskoj odluci, je oblik pomoći koji je već dugo stalni  program Zaklade.

                     U 2019. godini Zaklada je omogućila besplatni smještaj u dječjim vrtićima  za 13 obitelji s dvoje djece i 32 obitelji s jednim djetetom, odnosno ukupno 58 djece.

   

                     Donacija za ovaj vid pomoći iznosila je 174.637,50 kn.

   

   

          e) Zaklada je i 2019. godine isplaćivala redoviti mjesečni džeparac štićenicima domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovniku, za koje opskrbninu  za  dom djelomično ili u cijelosti  plaća država.

                     Džeparac je iznosio 200,00 kn po osobi mjesečno, a za prosječno 41  štićenika isplaćeno je ukupno 98.200,00 kn.

   

                    f) U suradnji s Centrom za socijalnu skrb Dubrovnik proširili smo program “Džeparac”  i na  osobe koje su zbog svojih fizičkih ili intelektualnih teškoća smještene u domove, udomiteljske obitelji ili  specijalizirane ustanove izvan našeg područja. Tijekom 2019. godine u 34 različite ustanove, prosječno je smješteno 73 osoba  u dobi od  22 do 85 godina života.

  U želji da im se omogući zadovoljavanje dijela njihovih osobnih potreba  isplaćivali smo tim osobama kvartalno  - džeparac u iznosu od  po 450,00 kn.

  U 2019. godini za ovaj program isplatili smo 130.500,00 kn.

   

   

                    g) Plaćanje polica životnog osiguranja  za štićenike iz Doma «Maslina» je noviji oblik pomoći štićenicima toga doma. U suradnji s Domom, Zaklada Blaga djela  uključila  se u ovaj program što ga je  započela  Zaklada  Vaša pošta još  2011. godine, a podržavaju ga i druge institucije i pojedinci. Za jednog štićenika Doma u 2019. godini uplatili smo premiju osiguranja u iznosu od 6.417,81 kn. Uplaćena sredstva koristit će se kao rentna novčana potpora u trajanju od dvije godine nakon napuštanja Doma.

   

  h) S Hrvatskom udrugom za školovanje pasa vodiča i mobilitet

   ostvarena je uspješna suradnja već nekoliko godina, i to najprije financiranjem školovanja pasa vodiča za slijepe osobe, a  nakon što je država preuzela ove troškove, Zaklada je preuzela financiranje troškova hrane za pse vodiče, i to u 2019. godini  za 3 psa vodiča i 3 terapijska  psa, u ukupnoj vrijednosti od 29.491,05 kn.

   

                      i) Domovi za starije i nemoćne osobe u Dubrovniku i Dom   za djecu i mlađe punoljetne osobe Maslina uvijek imaju punu pozornost Zaklade koja svojim donacijama odgovara na njihove potrebe.  Odlukama Upravnog vijeća odobrene su donacije Domu za starije i nemoćne osobe Domus Christi u iznosu od 39.758,92 kn  za nabavku perilice i sušilice rublja i 22.137,50 kn za troškove mjesečnog održavanja uređaja, tzv. „narukvice“ za starije osobe slabijih prihoda koje su uključene u program „Halo pomoć“ što ga je ovaj Dom u suradnji s DNŽ započeo u prošloj godini. Tijekom  2019. godine, na osnovu Ugovora potpisanog s Gradom Dubrovnikom, Zaklada je financirala i cijeli Program u planiranom iznosu od 250.000,00 kn.

          Domu „Maslina“  donirano je  50.375,00 kn za uređenje stubišta Doma, a   Domu za starije osobe Dubrovnik iznos  od 117.279,65 kn za nabavku razne opreme.

   

  j)   U želji da se unaprijedi program edukacije  i rehabilitacije za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju na području naše Županije, Zaklada je s Baseline j.d.o.o., kabinetom za razvojnu procjenu i podršku uspostavila suradnju. Radi se o stručnom timu sastavljenom od različitih profila specijalnosti potrebitih u ovom složenom postupku. Od 2016. godine posjeduju i licencu Ministarstva socijalne politike i mladih za pružanje usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja te pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja za obitelji i djecu do 7. godine života s teškoćama u razvoju na području naše Županije.  Ocjenjujući  važnost ovog programa  potpisan je  Sporazum o zajedničkoj suradnji s Baseline j.d.o.o. 

Suradnja je dogovorena na način da  Baseline  upućuje Zakladi roditelje ili skrbnike djece s razvojnim poteškoćama u slučajevima kada, na temelju prethodne procjene stručnih osoba u okviru njihovog Kabineta za razvojnu procjenu i podršku, utvrdi da je djeci potrebno pružiti edukacijsko – rehabilitacijske usluge. Pri tome je Zaklada od Caritasa preuzela sufinanciranje rehabilitacije djece s područja Grada Dubrovnika i to po istim kriterijima po kojima je to sufinancirao Caritas, dok je Caritas nastavio sufinancirati rehabilitaciju djece s ostalih  područja Županije. U 2019.  preko  ovog programa za ukupno 21 dijete isplaćeno je 183.510,00 kn.

 

 

             k) Uz već navedene donacije koje se dio stalnih programa Zaklade, bilo je potrebno odgovoriti na potrebe i zahtjeve  što  se pojavili od raznih institucija i pojedinaca, pa je   Upravno vijeće u 2019, godini odobrilo i ove donacije:

      

 • Domu zdravlja Dubrovnik u iznosu od 164.725,30 kn za nabavku specijaliziranog namještaja iopreme za Pedijatrijsku ordinaciju u Mokošici,

 • Općoj bolnici Dubrovnik u iznosu od 409.722,50 za potrebe uređenja i nabavke opreme za Polikliniku za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih,

 • Društvu distrofičara DNŽ u iznosu od 40.000,00 kn sa nabavku repromaterijala za potrebe proizvodnje eko vrećica,

 • Udruzi Lukjernica za nabavku računala i financiranje redovitih troškova poslovanja u iznosu od 25.893,75 kn,

 • Udruzi Rina Mašera u iznosu od 100.000,00 kn za nabavku combi vozila za prijevoz štićenika,

 • Po objavljenom natječaju odobrene su potpore obrtnicima za oživljavanje starih dubrovačkih obrta, za nabavku opreme i repromaterijala u iznosu 50.000,00 kn,

 • UHDDR Grada Dubrovnika za financiranje izgradnje invalidske rampe u iznosu od 38.000,00 kn,

 • Udruzi Poseban prijatelj 20.000,00 kn za financiranje pomoćnika u nastavi,

 • Udruzi slijepih DNŽ 13.830,00 za financiranje troškova učestvovanja na Dalmatinskim športskim igrama slijepih,

 • Za više manjih donacija Udrugama i pojedincimau iznosu od 113.484,72 kn.

                      

   

   

   

   

    II.  Potpore za školovanje

   

                     Jedan od glavnih programa u radu Zaklade je skrb za mlade i njihovo školovanje. Pri tome, posvetili smo pozornost obiteljima koje su slabijeg imovinskog stanja i uopće socijalnog položaja, u kojima bi djeca bez odgovarajuće potpore teško mogla završiti školovanje koje će im omogućiti kvalitetnije uključivanje u svijet rada.

                     Za ostvarenje ovog programa svake godine, pa tako i u 2019. godini, odobravali smo tri oblika potpora.      

   

                     aStipendije

   

                     Budući da ovaj program traje već od 2004. godine, brojne  generacije  onih koji se školuju izvan Grada primali su i primaju naše stipendije. Od rujna 2017.  godine  stipendija iznosi 1.200,00 kn  za studente što stanuju u studentskim domovima, a 1.750,00 kn za one što koriste privatni smještaj. Tijekom 2019. stipendiju je primalo 82 sveučilištaraca koja studiraju na brojnim fakultetima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Najveći broj studenata, oko 53% studira u Zagrebu, zatim oko 15% u Mostaru, 12% u Splitu, a u ostalim sveučilišnim gradovima postoci su manji.  

                    Za ovu namjenu  isplaćeno je 1,210.500,00 kn.

   

                     b) Jednokratne potpore

   

  Ovu potporu odobravali smo mladima iz Dubrovnika koji se

  školuju u Dubrovniku, a  slabijeg su materijalnog i socijalnog stanja.

                     Za srednjoškolce je jednokratna potpora iznosila 3.000,00 kn, a za sveučilištarce 4.000,00 kn.

                    Ove potpore je u 2019. godini primilo 37 srednjoškolaca i 10 sveučilištaraca, a u ovu svrhu  isplaćeno je ukupno 154.000,00 kn.

   

                     c)  Nagrade

   

                     Svim stipendistima koji su ispite  polagali uz prosječne ocjene  4,00  i više odobrili smo posebne nagrade. U 2019. godini je takve nagrade dobilo 17 sveučilištaraca.

                     U skladu s Pravilnikom Zaklade svakome od njih smo odobrili nagradu u visini 3.000,00 kn, za što smo isplatili, uz obračun propisanog poreza i prireza,  ukupno  74.260,02 kn.

   

                     Za sve potpore za školovanje Zaklada je u 2019. godini izdvojila i isplatila ukupno 1,438.760,02 kn.

                       Ovdje treba reći da je na natječaju raspisanom u rujnu 2019. godine  za stipendiranje sveučilištaraca i učenika primijenjen prag od 2.500,00 kn prihoda  po  članu obiteljskog domaćinstva. Po objavljenom natječaju za 40 stipendija  za školovanje učenika i studenata izvan područja Grada Dubrovnika odobrili smo tek 17 stipendija, svima koji su zadovoljavali tražene uvjete.

   

   

  III. Kapitalne donacije                                                                                               

   

   

                     Ove godine nije bilo kapitalnih donacija,  a najveća  pojedinačna tekuća donacija bila je za Polikliniku za zaštitu mentalnog zdravlja djece u iznosu od 409.722,50 kn.

                      Otvaranje Poliklinike projekt je OB Dubrovnik kojim se željelo kroz multidisciplinarni pristup pomoći liječenje djece s poteškoćama u razvoju, prije svega djece s autizmom, a uređenje prostora uvjet je za početak rada Poliklinike.  

   

            Građani treće dobi  koji  su potrebiti pomoći uvijek su bili u središtu brige ove Zaklade.

                     U ovom Izvješću već je istaknuto u kojim smo oblicima intervenirali različitim načinima pomoći građanima starije dobi, pa to nećemo ponavljati.

   

           U planovima Zaklade odavno se nalazila nadogradnja Doma za starije osobe u Dubrovniku, za koju su namjenu bila osigurana neophodna  sredstva i donesene odluke.

              Međutim, građevinsku dozvolu za nadogradnju nije moguće dobiti ukoliko se postojeći objekt ne uskladi s novim propisima iz područja zaštite od požara, što zahtijeva izradu posebnog projekta, ali i znatna sredstva, koja nisu predviđena  odlukom Upravnog vijeća Zaklade iz 2011.godine.  Još uvijek nije pronađeno rješenje za nastavak ove investicije. Po svemu sudeći jedino racionalno rješenje je potpuno odustajanje. Umjesto toga možemo ovom Domu pomoći financiranjem radova što će popraviti standard smještaja uz isti broj kreveta.

   

   

            Pri kraju ovog izvješća moramo sa žaljenjem istaknuti da, unatoč tome što je Zaklada imala osigurana potrebna sredstva, nismo realizirali veće projekte i kapitalne donacije.

          Očekujemo  da će se situacija ubrzo promijeniti. Tako su već započeli pregovori s Domom za starije osobe Dubrovnik i Domom Domus Christi za financiranje neophodnih radova na adaptaciji ovih domova. Izrada  planova je u tijeku i očekujemo da bi u najskorije vrijeme započeli s planiranim radovima. Na taj način Zaklada će moći upotrijebiti vlastita sredstva za ove namjene  na korist naših sugrađana, a isto tako i pomoći u ostvarenju nekih projekata za kojima se već dugo osjeća potreba u našem Gradu. (Novi dom za starije, Dnevni boravak za starije osobe, Sigurna kuća,  itd.).

        Zaklada ozbiljno razmišlja i o izgradnji drugih općekorisnih sadržaja na zemljištu  u vlasništvu Zaklade u Gružu (dječji vrtić).

   

   

   

   

  C.  VIŠAK  PRIHODA                                                           542.191,48 kn

   

          Višak  prihoda  rezultat je znatnog povećanja prihoda od zakupa poslovnih prostora, a manjim dijelom od prihoda ostvarenih najmom stanova.

   

           Zaklada naime, od početka svog djelovanja,  djeluje  kroz programe i projekte, a ne pojedinačnim „ad hoc“ intervencijama, i zbog toga uvijek nastoji imati dovoljni iznos sredstava kako bi pojedine projekte mogla i ostvariti. Samo po sebi razumljivo je da su sva raspoloživa sredstva namijenjena za buduće projekte oročena, sa željom da se što prije upotrijebe za nove projekte.

            

                                                          ***

   

  Zaklada je u proteklom godišnjem poslovanju imala poteškoća i s naplatom dospjelih potraživanja od korisnika poslovnih prostora koji su dani u zakup.

                     Svjesni da instrumenti osiguranja plaćanja koje smo ranije primjenjivali nisu bili dovoljna jamstva za sigurnost u redovitoj naplati potraživanja, pribjegli smo pooštrenju tih mjera. Međutim, to nije moguće postići preko noći, jer su ugovori o zakupu zaključeni na razdoblja od pet godina, pa je shvatljivo da je došlo i do nekih negativnih posljedica u redovitosti plaćanja zakupnina.

              

  Nenaplaćena dospjela potraživanja dana 31. 12. 2019. iznosila su 3,375.254,52 kn s PDV-om, ili 2,700.203,62 kn bez PDV-a, što je 25,91%  ukupno fakturiranog prihoda. Ako uzmemo u obzir opće  stanje likvidnosti u zemlji može se konstatirati da naplativost od 74,09 % nije loša.

                     Moramo reći da se navedena nenaplaćena dospjela potraživanja u pretežitom dijelu odnose na dugovanje dva zakupca s kojima su raskinuti ugovori, dok ostali zakupci  uredno ispunjavaju svoje obveze.

                     Treba napomenuti da smo nastojali poboljšati naplatu na sve raspoložive načine, aktiviranjem zadužnica, slanjem opomena, itd.

                     Zaklada je nastojala pomoći svojim zakupcima tako što im je ponudila „sezonski način plaćanja zakupnine“ na temelju ugovora po kojima se u sezoni plaćaju veće, a izvan sezone manje zakupnine, s tim da ugovoreni godišnji iznos ostaje nepromijenjen. Nekoliko je zakupaca  to rado prihvatilo.

                      Prestankom ugovora o zakupu s Umjetničkom školom Luke Sorkočevića,   koja je bez plaćanja koristila prostor u ulici Majorice Kaboge 6, Upravno vijeće Zaklade je isti  prostor, na zamolbu Grada Dubrovnika, sa velikim zadovoljstvom  dodijelilo Gradu Vukovaru, bez plaćanja zakupnine, na neodređeno vrijeme. U ovom prostoru  od ljeta 2019. godine prodaju se isključivo autohtoni proizvodi Vukovara i okolnog područja.

                    

   

          

                                                           ***

            Zaklada i dalje nastavlja održavati dobre odnose s organizacijama, ustanovama i tijelima državne uprave i lokalne samouprave kao i udrugama, posebno onima iz  područja socijalne skrbi, osobito primanjem i davanjem brojnih podataka od koristi za što ujednačeniji pristup zajedničkoj problematici.

           Djelovanje Zaklade je javno, pa se povremeno  u sredstvima javnog informiranja objavljuju informacije o radu i poslovanju Zaklade. Zaklada također obavješćuje javnost o važnim pojedinostima u svom radu putem web-stranice, koja se redovito obnavlja s najnovijim informacijama o Zakladi.

   

           Vjerujemo da smo ovim Izvješćem dovoljno temeljito i opširno, a nadasve autentično,  pružili potrebne informacije o radu i poslovanju Zaklade »Blaga djela«  u 2019. godini.

           I dalje sa zahvalnošću očekujemo da će među širokim krugom građanstva biti dovoljno onih koji će Zakladi pomoći u daljnjem radu primjedbama i prijedlozima za rješavanja niza pitanja iz područja socijalne skrbi, čime ćemo zajednički sudjelovati u pružanju pomoći i potpore potrebitima na području Grada Dubrovnika radi otklanjanja povremenih ili trajnijih poteškoća u kojima se nalaze.

  U Dubrovniku, 25. veljače 2020.      

  Predsjednik Upravnog vijeća:        Upravitelj                          

 •       Mario Duić                            Nikola Obuljen                  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr