Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu
Upravnom vijeću i Upravitelju Zaklade:

Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje Zaklade Blaga djela, Kovačka 1, Dubrovnik, za 2018. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na dan 31. prosinca 2018. god., na obrascu BIL­­­-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu   PR­­­-RAS­­-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

 

Odgovornost neprofitne organizacije za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

Odgovornost neovisnog revizora

Naša odgovornost je izraziti zaključak o priloženim financijskim izvještajima. Naš revizijski uvid smo obavili u skladu s međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenim) – Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje. MSU 2400 (izmijenjen) zahtjeva od nas da zaključimo  je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtjeva da postupim u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima.

Revizijski uvid u financijske izvještaje u skladu s MSU-om  2400  (izmijenjenim) je angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja,  jer obavljamo postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanju upita zakonskom zastupniku neprofitne organizacije i drugima unutar neprofitne organizacije, prema primjerenosti i primjenjivanju analitičkih postupaka te ocjenjujemo pribavljene dokaze.

Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima, prema tome ne izražavamo revizijsko mišljenje o tim financijskim izvještajima.

 

Zaključak

Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji Zaklade Blaga djela Dubrovnik za 2018. god. ne pružaju objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

 

U Dubrovniku, 21. lipnja 2019.

 

ReFINAL d.o.o.

Dubrovnik

 

Direktor:

mr.sc. Janja Račić, ovlašteni revizor                         mr.sc. Vlaho Sutić, ovlašteni revizorZaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr