Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela u vremenu od 1.1.-31.12.2018. godine
 

                            Uz izvješća o prihodima i rashodima  Zaklade za 2018., bilance  sa stanjem na dan 31. 12. 2018. godine i bilježaka uz naznačena financijska izvješća, što su obvezni oblici izvješćivanja nadređenih tijela po postojećim  propisima, prikazat ćemo rezultate rada i poslovanja ove Zaklade kao neprofitne organizacije i u ovom posebnom  izvješću, u kojem ćemo temeljitije i detaljnije govoriti o radu i poslovanju Zaklade, obavješćujući tako javnost  o aktivnostima, o poteškoćama s kojim smo se susretali, ali i o  uspjesima tijekom proteklog promatranog razdoblja. A upravo ovaj oblik aktivnosti Zaklada poštuje, naglašava i godinama redovito primjenjuje kako bi svoj rad i poslovanje približila  najširim krugovima građanstva.

                            Poslovima Zaklade upravljalo je u 2018. godini Upravno vijeće u slijedećem sastavu:

                     Mario Duić, dipl.  pravnik

                     Maro Kristić, dipl. oecc.

                     Nada Medović, dipl. pravnica

                     Terezina Orlić, dipl. oecc.

                     Kruno Težak, dipl. oecc.

                     Predsjednik Upravnog vijeća je Mario Duić,  a njegova zamjenica je Nada Medović. Sadašnje Upravno vijeće imenovano je na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 28. rujna 2017. godine. Upravno vijeće je za upravitelja Zaklade izabralo Nikolu Obuljena kojega je  Gradsko vijeće Grada Dubrovnika imenovalo upraviteljem Zaklade na razdoblje od četiri  godine.

Upravno vijeće je tijekom godine održalo šesnaest sjednica na kojima se je raspravljalo i  odlučivalo o brojnim pitanjima iz redovitog poslovanja Zaklade, kao i o onima što su se nametnula zaprimljenim upitima, molbama i prijedlozima raznih institucija i pojedinaca.

        U protekloj godini Upravno vijeće donijelo je dva  izmijenjena pravilnika bitna u radu Zaklade i to Pravilnik o odobravanju potpora i stipendija za školovanje učenika i studenta i Pravilnik o davanju u najam stanova u vlasništvu Zaklade.

                   Jedina zaposlenica Zaklade i u 2018. godine bila je Marica Perić, dipl. oecc.– voditeljica Ureda.         

                    Knjigovodstveno-financijske poslove obavljala je kao vanjska suradnica tvrtka HINA d.o.o. iz Dubrovnika, a pravne poslove odvjetnički ured Nite Svilokos.      

 

Gospodarska aktivnost Zaklade bila je, kao i uvijek, temeljno  obilježje njezina rada, kojim su se  putem  stvarali i stvaraju  materijalni i drugi uvjeti  za ostvarenje zakonom određene djelatnosti Zaklade – općekorisne i dobrotvorne aktivnosti, a što se očituje kroz  pružanje pomoći, potpora i skrbi pojedincima i obiteljima slabijeg materijalnog i uopće socijalnog stanja na području Grada Dubrovnika.

 

                   Zaklada je nakon dugo vremena, prošle godine dobila u vlasništvo devet poslovnih prostora i četiri stana koje smo preuzeli od Grada Dubrovnika. Radi se o manjim poslovnim prostorima, u sporednim ulicama, dok stanove koriste obitelji temeljem tzv. ugovora o čuvanju.

          Dio  poslovnih prostora  još nije vraćen, dijelom  zbog sporosti u radu državnih tijela nadležnih za poslove vraćanja nacionalizirane imovine Zaklade, a dijelom zbog  žalbi  na rješenja o davanju - vraćanju u vlasništvo Zakladi pojedinih nekretnina.

                  

                   Ipak, do sada stečeno vlasništvo  omogućuje  ostvarenje brojnih programa kojima se oživotvoruje svrha postojanja Zaklade, a to je pomoć potrebitima jer je to i bila želja onih koji su dio svog imetka ostavili Zakladi.

 

                   Gospodareći vraćenom  imovinom i ostvarujući dio naknade u novčanom obliku za onu imovinu koju nije moguće dobiti ponovno u vlasništvo u naturalnom obliku, Zaklada je u protekloj poslovnoj godini  ostvarila:

 

 

A.  PRIHODI                                                                             8,727.165,59 kn

 

      i to:

         1.  od gospodarenja imovinom:

               - davanjem u zakup poslovnih prostora          8,536.823,59

               - davanjem u najam stanova                                 31.420,00            

2.  od kamata:

               -  kamata a vista, zateznih  i na oroč.  sred.          51.219,26

         3.   od naknada za oduzetu imovinu:

               -  za dospjele obveznice i

                   25%-tne gotovinske uplate                              107.702,74

 

                   Ostvareni prihodi u 2018. godini veći su od  prihoda ostvarenih u 2017. godini za 916.083,28 kn  ili za 11,73%.

                   Najveći dio prihoda ostvaren je gospodarenjem imovinom i čini      98,18 % ukupnog prihoda, i u usporedbi s ostvarenjem u 2017. godini veći je za      12,40%.

                   Prihodi od kamata iznose 51.219,26 kn, i manji su  od onih u 2017. godini za 28.810,42 kn.

                   Prihodi od naknada za oduzetu imovinu manji su za 654,27 kn ili za 0,60% od ostvarenja u 2017. godini.                                      

                  

B.   RASHODI                                                                      9.083.194,08 kn

 

Ukupni rashodi veći su od rashoda ostvarenih u 2017. godini za 39,46%.

Utrošeno je tako:

 

1.  Za redovite potrebe zakladnih tijela i ureda Zaklade:        441.972,72 kn

 

                    Prethodni iznos čini 5,06 % ukupnog prihoda, ili 4,87% ukupnih rashoda, što je 19,85 %  više nego u 2017. godini.

 

                     Troškovi za plaće zaposlenih u Zakladi  iznosili su 211.433,64 kn, što je 2,42% ukupnog prihoda, ili 2,33 % ukupnih rashoda. To zorno pokazuje da se najveći dio poslova u Zakladi obavljao i obavlja isključivo volonterskim radom: do 2013. godine to je rad  članova Upravnog vijeća i upravitelja, u 2013., 2014., 2015. i 2016. samo upravitelja. Od  rujna 2017. godine ponovo Upravnog vijeća i upravitelja, s tim da je kroz to vrijeme samo jedna osoba bila  u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, i to na mjestu voditeljice ureda.

                   Materijalni i financijski rashodi, bez tekućega i investicijskog održavanja, iznosili su 230.539,08 kn, što je 2,64% ukupnih prihoda i 2,54% ukupnih rashoda i veći su za 23,23% od ostvarenih u 2017. godini.

 

2.  Za tekuće i investicijsko održavanje                                      996.221,01 kn

 

                  Utrošena sredstva  su za 725.182,27 kn veća od ostvarenja u 2017. godini.

Najveći dio sredstva, ili točnije 887.728,24 kn utrošen je na građevinske radove na uređenju  dva stana u vlasništvu Zaklade  u Dubrovniku na  adresi Kunićeva 1. Manji stan površine 30,03 m2 je na II katu, dok je veći stan površine 77,27 m2 u potkrovlju. Nakon temeljite i kvalitetne obnove Zaklada je objavila javni natječaj i u stanove su već uselile obitelji, samohrana majka s jednim djetetom u manji stan i obitelj sa šestero malodobne djece u stan u potkrovlju. Kao što to uvijek radimo u ovakvim prilikama, za obje obitelji smo opremili i kuhinje sa svim potrebitim uređajima.

          Radove na adaptaciji izvodila je tvrtka „Građevinar Quelin“, čemu je prethodio  sporazum sa Zavodom za obnovu Dubrovnika koji je proveo  postupak javne nabave.

                   Dio sredstava i ove je godine utrošen u neophodno održavanje stanova i poslovnih prostora Zaklade.

 

3. Za brojne programe socijalne skrbi                                 7,645.000,35 kn

 

 

                   Glavne i bitne aktivnosti Zaklade odvijaju se na području socijalne skrbi za građane Grada kojima je potrebna pomoć, potpora i posebna skrb u njihovu životu i nastojanju da, prvenstveno uz vlastite napore, mogu savladavati poteškoće s kojima se susreću kao pojedinci i obitelji, osobito višečlane obitelji s većim brojem malodobne djece.

                   U tom nastojanju Zaklada utvrđuje svoj doprinos potrebitima s više  programa, kraćeg ili trajnijeg značenja, što su se donosili i realizirali i u ovoj godini kao:

                    I.    Tekuće  donacije

                     II.   Potpore za školovanje

                    III.  Kapitalne donacije        

                                                                         

 

I.  Tekuće donacije                                                              5,508.948,73 kn              

 

         a) Pomoć i njega u kući  najstariji je oblik pomoći što ga organizira i financira Zaklada u suradnji s Domom  za starije osobe Dubrovnik, koji te usluge pruža preko svog izvaninstitucionalnog Odjela za pomoć i njegu u kući, na temelju Pravilnika što ga je donijela Zaklada.

 Preko spomenutog Odjela Doma dnevno se isporučivao objed na kuću svima koji to trebaju. Organizirala se po potrebi pomoć u njezi bolesnika, pomoć u uređenju stana, nabavi lijekova i slično.

                    Besplatnim uslugama pomoći i njege u kući, na teret Zaklade, mogu se koristiti svi kojima Centar za socijalnu skrb izda odgovarajuće rješenje u skladu s Pravilnikom o pružanju pomoći ove Zaklade. Istim uslugama mogu se koristiti, uz plaćanje minimalne cijene što je utvrđuje Dom, i svi drugi umirovljenici u izravnom dogovoru s Domom.

         Odnose s Domom za starije osobe Dubrovnik Zaklada  regulira posebnim ugovorom svake godine, pa je za usluge Doma 2018. isplaćeno 1,701.981,00 kn.

 

                   Zaklada je financirala i dopunsku opskrbu namirnicama za pripremu doručka i večere kod kuće (bilo dostavom novčanih bonova tvrtke «PEMO» kojima su sami kupovali namirnice ili dostavom na kuću odgovarajućih namirnica kada je riječ o vrlo teškom zdravstvenom stanju tih korisnika).

 Za ove namjene Zaklada je isplatila daljnjih   323.864,75   kn za

prosječno 75 korisnika mjesečno, što je 8,27 % manje od isplaćenog u 2017. godini  ili ukupno za  pomoć i njegu u kući u 2018. godini 2,025.845,75 kn.

                   

                     Preko ove Službe za pomoć i njegu u kući:

                     -  dostavljao se je dnevno kroz cijelu godinu objed na kuću, uz dopunsku opskrbu namirnicama za pripremu doručka i večere,  besplatno prosječno za 43 osobe;

                    -  isporučivao se je svakog radnog dana  objed  Udruzi «Rina Mašera» za  15  štićenika te Udruge, koji imaju organiziran dnevni boravak u prostorima Udruge, gdje rade na uzgoju cvijeća i izradi raznih suvenirskih predmeta ručnim radom;

                   - uslugom  isporuke objeda preko ove Službe,  uz plaćanje odgovarajuće minimalne naknade, koristilo se  prosječno 24 umirovljenika koji imaju prihode veće od  2.000,00 kn mjesečno po osobi.

 

                  U okviru ovog programa pružane su još dvije usluge potrebitima, i to:

                    -  usluga njege na održavanju osobne higijene za starije ili nemoćne osobe 2,303 sati  godišnje, od čega na trošak Zaklade 1.521 sat, a uz  plaćanje korisnika 782 sata;

                    -   usluga pomoći u kući na uređenju stana  1.740 sati godišnje, od čega na teret Zaklade 1.452 sata, a  288 sati uz plaćanje korisnika.

                                                                                                        

                   b)  Opskrba namirnicama obitelji slabijeg materijalnog i uopće socijalnog  stanja  drugi je oblik pomoći što ga besplatno pruža Zaklada potrebitima, a namijenjen je prije svega obiteljima s više malodobne djece.

                        Ova je pomoć odobrena u 2018. godini u iznosu od 963.472,16 kn, što je za 0,46% više u usporedbi s 2017. godinom.

 

                   Korisnici ove pomoći su bili:

 

 • na području od Orsule do Kantafiga 24 obitelji s 82 osobe,

 • na području od Sustjepana do Brsečina 22 obitelji s 62 osobe,

 • na otoku Šipanu 7 obitelji s 7 osoba,

       ukupno 53 obitelji s 151 osobom.

   

                     Svim korisnicima pomoć se isplaćivala redovito mjesečno  u novčanim bonovima što ih izdaje «PEMO», na temelju kojih korisnici sami mogu kupovati namirnice i potrepštine po želji, isključivši alkohol, pivo, cigarete i bonove za mobitele.

                     Obitelji korisnika ove pomoći razvrstane su, sukladno važećem Pravilniku o pružanju pomoći, u tri kategorije po prihodima, tako da su  s tog temelja odobravani bonovi po osobi u vrijednosti od  400,00 kn, 550,00 kn ili 780,00 kn.

                     Svim korisnicima odobrena je i dopunska pomoć za pojedine blagdane (Uskrs i Božić).

   

  c)  Pomoć  socijalno potrebitima preko Grada Dubrovnika  je  oblik doniranja u proračun Grada  koji, preko svoga Upravnog odjela, odobrava građanima slabijeg imovnog stanja jednokratne novčane pomoći, u skladu s gradskom Odlukom o socijalnoj skrbi.

                     U 2018. godini smo u Proračun Grada Dubrovnika kvartalno uplaćivali sredstva planirana za ovu namjenu u ukupnom iznosu od 600.000,00 kn, a službe Upravnog odjela su nas redovito tromjesečno izvješćivale o iznosima i osobama kojima su dodijeljene jednokratne pomoći.

          Ovaj oblik pomoći u 2018. ostvarilo je 284 osoba jednokratno, 39 osoba dva puta i 2 osobe tri puta. 

          

                     dPlaćanja smještaja djece u vrtićima iz obitelji slabijih imovinskih prilika, koje ne ostvaruju tu pomoć po gradskoj odluci, je oblik pomoći koji je već dugo stalni  program Zaklade.

                     U 2018. godini Zaklada je omogućila besplatni smještaj u dječjim vrtićima  za 1 obitelj  s četvero djece, 9 obitelji s dvoje djece i 26 obitelji s jednim djetetom, odnosno ukupno 48 djece.

   

                     Donacija za ovaj vid pomoći iznosila je 142.143,50 kn.

   

   

          e) Zaklada je i 2018. godine isplaćivala redoviti mjesečni džeparac štićenicima domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovniku, za koje opskrbninu  za  dom djelomično ili u cijelosti  plaća država.

                     Džeparac je iznosio 200,00 kn po osobi, a za prosječno 39  štićenika isplaćeno je ukupno 93.700,00 kn.

   

                    f) U suradnji s Centrom za socijalnu skrb Dubrovnik proširili smo program “Džeparac”  i na  osobe koje su zbog svojih fizičkih ili intelektualnih teškoća smještene u domove, udomiteljske obitelji ili  specijalizirane ustanove izvan našeg područja. Tijekom 2018. godine u 32 različite ustanove, prosječno je bilo 76 osoba  u dobi od  29 do 90 godina života.

  U želji da im se omogući zadovoljavanje dijela njihovih osobnih potreba  isplaćivali smo tim osobama kvartalno  - džeparac u iznosu od  po 450,00 kn.

  U 2018. godini za ovaj program isplatili smo 136.800,00 kn.

   

   

            gStambena štednja za štićenike Doma za mlade «Maslina» u Dubrovniku uplaćena je je 2018. godine samo jednom štićeniku.

                     Na posebnom žiro-računu broj: HR83234009-1510261963 kod Privredne banka Zagreb koji nosi naziv «Frane naša“ za štićenike Doma «Maslina»» bilo je samo 200,84 kn. Obveza za  jednog  štićenika po ugovoru o štednji za 2018. godinu iznosila je 5.035,00 kn, pa je ukupno potrebni iznos isplaćen iz sredstava  Zaklade za dvoje štićenika iznosio 10.070,00 kn.

                    

                    h) Plaćanje polica životnog osiguranja  za štićenike iz Doma «Maslina» je noviji oblik pomoći štićenicima toga doma. U suradnji s Domom, Zaklada Blaga djela  uključila  se u ovaj program što ga je  započela  Zaklada  Vaša pošta još  2011. godine, a podržavaju ga i druge institucije i pojedinci. Za jednog štićenika Doma u 2018. godini uplatili smo premiju osiguranja u iznosu od 6.387,69 kn. Uplaćena sredstva koristit će se kao rentna novčana potpora u trajanju od dvije godine nakon napuštanja Doma.

   

  i) S Hrvatskom udrugom za školovanje pasa vodiča i mobilitet

   ostvarena je uspješna suradnja već nekoliko godina, i to najprije financiranjem školovanja pasa vodiča za slijepe osobe, a  nakon što je država preuzela ove troškove, Zaklada je preuzela financiranje troškova hrane za pse vodiče, i to u 2018. godini  za 4 psa vodiča i 4 terapijska  psa, u ukupnoj vrijednosti od 46.235,43 kn.

   

                      j) Domovi za starije i nemoćne osobe u Dubrovniku i Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Maslina uvijek imaju punu pozornost Zaklade koja svojim donacijama odgovara na njihove potrebe.  Odlukama Upravnog vijeća odobrene su donacije Domu za starije i nemoćne osobe Domus Christi u iznosu od 184.768,38 kn  za nabavku specijaliziranog combi vozila pogodnog za starije osobe i 3.412,50 kn za troškove mjesečnog održavanja uređaja, tzv. „narukvice“ za starije osobe slabijih prihoda koje su uključene u program „Halo pomoć“ što ga je ovaj Dom u suradnji s DNŽ započeo u prošloj godini. Za slijedeću, 2019. godinu, na osnovu Ugovora potpisanog s Gradom Dubrovnikom, Zaklada će financirati cijeli Program u planiranom iznosu od 250.000,00 kn.

          Domu „Maslina“  donirano je  90.331,38 kn za kompletno bojanje prizemlja Doma, a   Domu za starije osobe Dubrovnik iznos  od 24.775,00 kn za nabavku ljuštilice za krompir.

   

  k)   U želji da se unaprijedi program edukacije  i rehabilitacije za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju na području naše Županije, Zaklada je s Baseline j.d.o.o., kabinetom za razvojnu procjenu i podršku uspostavila suradnju. Radi se o stručnom timu sastavljenom od različitih profila specijalnosti potrebitih u ovom složenom postupku. Od 2016. godine posjeduju i licencu Ministarstva socijalne politike i mladih za pružanje usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja te pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja za obitelji i djecu do 7. godine života s teškoćama u razvoju na području naše Županije.  Ocjenjujući  važnost ovog programa  potpisan je  Sporazum o zajedničkoj suradnji s Baseline j.d.o.o. 

Suradnja je dogovorena na način da  Baseline  upućuje Zakladi roditelje ili skrbnike djece s razvojnim poteškoćama u slučajevima kada, na temelju prethodne procjene stručnih osoba u okviru svog Kabineta za razvojnu procjenu i podršku, utvrdi da je djeci potrebno pružiti edukacijsko – rehabilitacijske usluge. Pri tome je Zaklada od Caritasa preuzela sufinanciranje rehabilitacije djece s područja Grada Dubrovnika i to po istim kriterijima po kojima je to sufinancirao Caritas, dok je Caritas nastavio sufinancirati rehabilitaciju djece s ostalih  područja Županije. U 2018.  preko  ovog programa za ukupno 19 djece isplaćeno je 175.660,00 kn.

 

 

             l) Uz već navedene donacije koje se dio stalnih programa Zaklade, bilo je potrebno odgovoriti na potrebe i zahtjeve  što  se pojavili od raznih institucija i pojedinaca, pa je   Upravno vijeće u 2018, godini odobrilo i ove donacije:

      

 • Udruzi Dva skalina u iznosu od 416.951,54 kn za financiranje nabavke uredskog i specijaliziranog namještaja iopreme,

 • Općoj bolnici Dubrovnik u iznosu od 150.000,00 kn za Oftalmološki odjel,

 • Društvu distrofičara DNŽ u iznosu od 38.726,66 kn sa nabavku dva medicinska kreveta i nabavku repromaterijala za potrebe proizvodnje eko vrećica,

 • Udruzi katoličkih skauta u iznosu od 30.000,00 kn za financiranje opreme za kampiranje,

 • Gimnaziji Dubrovnik u iznosu od 44.587,75 kn za nabavku pametne ploče,

 • Poduzeću „Čistoća“ d.o.o. u iznosu od 150.000,00 kn za sufinanciranje troškova izgradnje WC-a za invalidne osobe,

 • Domu zdravlja Dubrovnik u iznosu od 44.975,00 kn za nabavku medicinskih kreveta,

 • Ekonomskoj školi u iznosu od 43.817,94 kn za financiranje troškova pomoćnika u nastavi,

 • Caritasu Dubrovačke biskupije 36.328,05 kn za nabavku profesionalnih frižidera za namirnice,

 • Za troškove opreme kuhinje za potrebitu obitelj u iznosu od 26.000,00 kn i nekoliko manjih donacija u iznosu od 23.960,00 kn,

                       ili sveukupno za pojedinačne donacije 1.005.346,94 kn.

   

   

   

   

    II.  Potpore za školovanje

   

                     Jedan od glavnih programa u radu Zaklade je skrb za mlade i njihovo školovanje. Pri tome, posvetili smo pozornost obiteljima koje su slabijeg imovinskog stanja i uopće socijalnog položaja, u kojima bi djeca bez odgovarajuće potpore teško mogla završiti školovanje koje će im omogućiti kvalitetnije uključivanje u svijet rada.

                     Za ostvarenje ovog programa svake godine, pa tako i u 2018. godini, odobravali smo tri oblika potpora.      

   

                     aStipendije

   

                     Budući da ovaj program traje već od 2004. godine, brojne  generacije  onih koji se školuju izvan Grada primali su i primaju naše stipendije. Do rujna prošle godine,  stipendija je iznosila 1.000,00 kn  za studente što stanuju u studentskim domovima, a 1.500,00 kn za one što koriste privatni smještaj. Tijekom 2018. stipendiju je primalo 77 sveučilištaraca koja studiraju na brojnim fakultetima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

          

                     Upravno vijeće Zaklade je ove godine nakon dugo vremena donijelo i novi Pravilnik o odobravanju potpora i stipendija za školovanje učenika i studenata. Izmjenama Pravilnika utvrđeni su novi iznosi stipendija, pa smo tako za akademsku 2018/2019 godinu započeli s isplatom stipendija za studente koji su smiješeni u studentskim domovima u iznosu od 1.200,00 kn, a za studente koji stanuju privatno u iznosu od  1.750,00 kn.     

                     Za ovu namjenu  isplaćeno je 921.250,00 kn.

   

                     b) Jednokratne potpore

   

  Ovu potporu odobravali smo mladima iz Dubrovnika koji se

  školuju u Dubrovniku, a  slabijeg su materijalnog i socijalnog stanja.

                     Za srednjoškolce je jednokratna potpora iznosila 3.000,00 kn, a za sveučilištarce 4.000,00 kn.

                     Ove potpore je u 2018. godini primilo 26 srednjoškolaca i 17 sveučilištaraca, a u ovu svrhu  isplaćeno je ukupno 146.000,00 kn.

   

                     c)  Nagrade

   

                     Svim stipendistima koji su ispite  polagali uz prosječne ocjene  4,00  i više odobrili smo posebne nagrade. U 2018. godini je takve nagrade dobilo 17 sveučilištaraca.

                     U skladu s Pravilnikom Zaklade svakome od njih smo odobrili nagradu u visini 3.000,00 kn, za što smo isplatili, uz obračun propisanog poreza i prireza,  ukupno  71.801,62 kn.

   

                     Za sve potpore za školovanje Zaklada je u 2018. godini izdvojila i isplatila ukupno 1,139.051,62 kn.

                       Ovdje treba reći da je na natječaju raspisanom u rujnu 2018. godine  za stipendiranje sveučilištaraca i učenika primijenjen novi prag od 2.500,00 kn prihoda  po  članu obiteljskog domaćinstva. Po objavljenom natječaju za 40 stipendija  za školovanje učenika i studenata izvan područja Grada Dubrovnika odobrili smo tek 22 stipendije, pa smo u prosincu ponovno objavili natječaj za novih pet stipendija, koji smo i dodijelili u siječnju 2019. godine.

   

   

  III. Kapitalne donacije                                                                                               

   

   

                     Zaklada je ove godine sufinancirala uređenje Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece u iznosu od               997.000,00 kn

   

                      Otvaranje Poliklinike projekt je OB Dubrovnik kojim se željelo kroz multidisciplinarni pristup pomoći liječenje djece s poteškoćama u razvoju, prije svega djece s autizmom, a uređenje prostora uvjet je za početak rada Poliklinike.  

   

            Građani treće dobi  koji  su potrebiti pomoći uvijek su bili u središtu brige ove Zaklade.

                      U ovom Izvješću već je istaknuto u kojim smo oblicima intervenirali različitim načinima pomoći građanima starije dobi, pa to nećemo ponavljati.

   

           U planovima Zaklade odavno se nalazila nadogradnja Doma za starije osobe u Dubrovniku, za koju su namjenu bila osigurana neophodna  sredstva i donesene odluke.

           Pretpostavljena vrijednost investicije za koju je Upravno vijeće donijelo odluku još 2011. godine bila je je 3,600.000,00 kuna u koju ulazi izrada idejnog projekta, glavnog i izvedbenog projekta s odgovarajućim elaboratima za sve faze pribavljanja građevinske dozvole, kao i za realizaciju građevinskih, zanatskih, obrtničkih i instalaterskih radova, troškova nadzora i pribavljanje uporabne dozvole.

        Međutim, građevinsku dozvolu za nadogradnju nije moguće dobiti ukoliko se postojeći objekt ne uskladi s novim propisima iz područja zaštite od požara, što zahtijeva izradu posebnog projekta, ali i znatna sredstva, koja nisu predviđena  odlukom Upravnog vijeća Zaklade iz 2011.godine.  Još uvijek nije pronađeno rješenje za nastavak ove investicije.

   

   

            Pri kraju ovog izvješća moramo sa žaljenjem istaknuti da, unatoč tome što je Zaklada imala osigurana potrebna sredstva, nismo realizirali veće projekte i kapitalne donacije, dijelom zbog sporosti administracije na lokalnoj razini, a dijelom zbog nedostatka ideja i projekata, koje bi Zaklada rado sufinancirala ili čak financirala u cijelosti.

          Očekujemo  da će se situacija ubrzo početi kvalitetnije  mijenjati. Tako su već započeli pregovori s Gradom Dubrovnikom o izgradnji dječjeg vrtića na zemljištu Zaklade u Gružu. Osim izgradnje vrtića Zaklada razmišlja i o izgradnji drugih općekorisnih sadržaja na istom zemljištu, s obzirom na činjenicu da se radi o zemljištu velike površine. Na taj način Zaklada će moći upotrijebiti vlastita sredstva za ove namjene  na korist naših sugrađana i tako ostvariti ili pomoći u ostvarenju nekih projekata za kojima se već dugo osjeća potreba u našem Gradu. (Novi dom za starije, Dnevni boravak za starije osobe, Sigurna kuća,  itd.).

   

   

   

   

  C.  MANJAK  PRIHODA                                                           356.028,49 kn

   

          Manjak prihoda  rezultat je znatnog povećanja donacija, a pokriven je viškom prihoda iz ranijih godina.

   Zaklada naime, od početka svog djelovanja,  djeluje  kroz programe i projekte, a ne pojedinačnim „ad hoc“ intervencijama, i zbog toga uvijek nastoji imati dovoljni iznos sredstava kako bi pojedine projekte mogla i ostvariti. Samo po sebi razumljivo je da su sva raspoloživa sredstva namijenjena za buduće projekte oročena, sa željom da se što prije upotrijebe za nove projekte.

            

                                                           ***

   

  Zaklada je u proteklom godišnjem poslovanju imala poteškoća i s naplatom dospjelih potraživanja od korisnika poslovnih prostora koji su dani u zakup.

                     Svjesni da instrumenti osiguranja plaćanja koje smo ranije primjenjivali nisu bili dovoljna jamstva za sigurnost u redovitoj naplati potraživanja, pribjegli smo pooštrenju tih mjera. Međutim, to nije moguće postići preko noći, jer su ugovori o zakupu zaključeni na razdoblja od pet godina, pa je shvatljivo da je došlo i do nekih negativnih posljedica u redovitosti plaćanja zakupnina.

              

  Nenaplaćena dospjela potraživanja dana 31. 12. 2018. iznosila su 3,117.609,74 kn s PDV-om, ili 2,494.087,79 kn bez PDV-a, što je 29,11%  ukupno fakturiranog prihoda. Ako uzmemo u obzir opće  stanje likvidnosti u zemlji može se konstatirati da naplativost od 70,89 % nije loša.

                     Moramo reći da se navedena nenaplaćena dospjela potraživanja u pretežitom dijelu odnose na dva zakupca, dok ostali zakupci veoma uredno ispunjavaju svoje obveze.

                     Upravno viječe je toj dvojici najvećih dužnika dalo otkaze ugovora o zakupu. Za te prostore raspisani su javni natječaji i zaključeni ugovori o zakupu s novim zakupcima.

  Treba napomenuti da smo nastojali poboljšati naplatu na sve raspoložive načine, aktiviranjem zadužnica, slanjem opomena, itd.

                     Zaklada je nastojala pomoći svojim zakupcima tako što im je ponudila „sezonski način plaćanja zakupnine“ na temelju ugovora po kojima se u sezoni plaćaju veće, a izvan sezone manje zakupnine, s tim da ugovoreni godišnji iznos ostaje nepromijenjen. Nekoliko je zakupaca  to rado prihvatilo.

                      Prestankom ugovora o zakupu s Umjetničkom školom Luke Sorkočevića,   koja je bez plaćanja koristila prostor u ulici Majorice Kaboge 6, Upravno vijeće Zaklade je isti  prostor, na zamolbu Grada Dubrovnika, sa velikim zadovoljstvom  dodijelilo Gradu Vukovaru, bez plaćanja zakupnine, na neodređeno vrijeme. U istom prostoru prodavat će se isključivo autohtoni proizvodi Vukovara i okolnog područja.

                    

   

          

                                                           ***

            Zaklada i dalje nastavlja održavati dobre odnose s organizacijama, ustanovama i tijelima državne uprave i lokalne samouprave kao i udrugama, posebno onima iz  područja socijalne skrbi, osobito primanjem i davanjem brojnih podataka od koristi za što ujednačeniji pristup zajedničkoj problematici.

           Djelovanje Zaklade je javno, pa se povremeno  u sredstvima javnog informiranja objavljuju vijesti i napisi o radu i poslovanju Zaklade. Zaklada također obavješćuje javnost o važnim pojedinostima u svom radu putem web-stranice, koja se redovito obnavlja s najnovijim informacijama o Zakladi.

   

           Vjerujemo da smo ovim Izvješćem dovoljno temeljito i opširno, a nadasve autentično,  pružili potrebne informacije o radu i poslovanju Zaklade »Blaga djela«  u 2018. godini.

           I dalje sa zahvalnošću očekujemo da će među širokim krugom građanstva biti dovoljno onih koji će Zakladi pomoći u daljnjem radu primjedbama i prijedlozima za rješavanja niza pitanja iz područja socijalne skrbi, čime ćemo zajednički sudjelovati u pružanju pomoći i potpore potrebitima na području Grada Dubrovnika radi otklanjanja povremenih ili trajnijih poteškoća u kojima se nalaze.

                    

   

  U Dubrovniku, 25. veljače 2019.      

   

   

   

  Predsjednik Upravnog vijeća:                                    Upravitelj:

   

                      Mario Duić                                                Nikola Obuljen                  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr