Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
Na temelju čl. 3., st. 1., Pravilnika o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Zaklade Blaga djela u Dubrovniku od 3. studenoga 2017.  i odluke Upravnog vijeća  Zaklade od   30. svibnja  2018.,  iz proceduralno-tehničkih razloga,  objavljuje se

 

PONOVLJENI  JAVNI  NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I.

                Predmet davanja u zakup je poslovni prostor u Dubrovniku:

 

  • prizemlje  u čest. zgr. 1981, k.o. Dubrovnik, površine 34,96 m2, na  adresi Placa 20,  za obavljanje svih djelatnosti osim ugostiteljstva i prodaje suvenira.

II.

            Naznačeni poslovni prostor  daje  se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.   

III.

            Početni iznos zakupnine  za navedeni poslovni prostor iznosi 30.000,00 kn mjesečno, uvećano za odgovarajuću stopu PDV-a. 

 

  IV.

Sudionici natječaja mogu biti fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane uvjete za obavljanje  djelatnosti koje su predmet ovog javnog natječaja.

Skreće se  pozornost potencijalnim podnositeljima prijava na natječaj, da u svom interesu, prijave napišu precizno i nedvosmisleno.

    V.

            Rok za predaju ponuda za natječaj je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Dubrovačkom vjesniku i Dulistu.

            Ponude se upućuju poštom preporučeno na adresu: Zaklada BLAGA  DJELA, Dubrovnik, Kovačka 1,  s naznakom na omotnici: “Natječaj za zakup poslovnog prostora”

  VI.

            Sudionici natječaja su obvezni uplatiti na ime jamčevine iznos tromjesečne početne zakupnine uvećane za PDV,  koja se uplaćuje u korist Zaklade BLAGA DJELA, IBAN  HR 7923400091110143728,  s naznakom “Jamčevina za natječaj”.

 

  VII.

Ponuda mora obvezno sadržavati:

  • točan naziv tvrtke fizičke ili pravne osobe, s punom adresom, imenom i prezimenom  nositelja  obrtnice ili zakonskog zastupnika tvrtke, s potrebnim osobnim podatcima, 
  • naznaku djelatnosti koja će se obavljati, uz što temeljitiji opis opsega i vrste poslova u okviru djelatnosti,
  • visinu ponuđene zakupnine,

Sudionici natječaja obvezni su uz ponudu priložiti:

  1. potvrdu ili ovjerenu presliku potvrde o državljanstvu Republike Hrvatske, potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu,  izvadak iz obrtnog registra za  fizičke osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe ili preslik  upisa u zakonom predviđeni registar za udruge građana ili fizičke osobe, ne starije od 3 mjeseca,
  2. dokaz o bonitetu: BON 1 i BON 2 za pravne osobe, a  BON 2 i  Potvrdu o dohotku  za fizičke osobe,
  3. potvrdu o podmirenim obvezama prema državi, Gradu Dubrovniku ili jedinici lokalne samouprave u kojoj imaju sjedište ili prebivalište na dan podnošenja prijave,
  4. dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

            Sudionici natječaja  prilažu izvorne  isprave ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika.

 VIII.

            Kandidati, koji su prijave podnijeli na natječaj objavljen u Dubrovačkom vjesniku od 5. svibnja 2018. i Dulistu od 9. svibnja 2018., a žele ponoviti svoje natječajne prijave, ne trebaju uz ponovljene prijave prilagati tražene isprave i potvrde, jer će se priznati isprave i potvrde podnesene na prethodni natječaj. Isti kandidati, također ne trebaju ponovo uplatiti traženu jamčevinu. Kandidati, koji se ne žele prijaviti na ponovljeni natječaj, trebaju o tome na prikladan način pisanim putem obavijestiti Zakladu, kako bi im se uplaćena jamčevina mogla odmah vratiti.

 

IX.

            Prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača, uzet će se u obzir dodatak ponudi sudionika natječaja o preuzimanju dijela ili cijelog dugovanja ranijeg zakupca poslovnog prostora  prema Zakladi, a na osnovi ranije zaključenog ugovora o zakupu.

            O visini dugovanja ranijeg zakupca ponuđači se mogu informirati u službenim prostorijama Zaklade, Kovačka 1, svakog radnog dana  za vrijeme trajanja natječaja, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati. Podaci čine poslovnu tajnu. Svaki ponuđač koji  zatraži i dobije te podatke se obvezuje  potpisati posebnu izjavu o čuvanju poslovne tajne. U protivnom, odgovara za svaku materijalnu ili nematerijalnu štetu koja bi mogla nastati zbog povrede poslovne tajne.

 

X.

            Neće se razmatrati nepravodobne  i  nepotpune ponude, kao ni ponude sudionika koji nisu podmirili sve svoje  dospjele novčane obveze prema Zakladi, državi, Gradu Dubrovniku  i jedinicama lokalne samouprave  u kojoj imaju sjedište ili prebivalište.

            Upravno vijeće Zaklade izabrat će, sukladno odredbama Pravilnika Zaklade i ovog natječaja, najpovoljniju ponudu.   

      XI.

Poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju bez inventara i opreme.

Sudionici natječaja mogu pregledati oglašeni  prostor za vrijeme radnog vremena sadašnjeg zakupca.

 

     XII.

Sudionici natječaja bit će pisanim putem obaviješteni  o rezultatima natječaja i izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odluka Upravnog vijeća o izboru najpovoljnijeg sudionika natječaja konačna je.

      XIII.

Sudionik natječaja koji je izabran kao najpovoljniji ponuditelj obvezan je, u roku od 8 (osam) dana od prijema obavijesti o konačnom izboru, zaključiti sa Zakladom ugovor o zakupu i u istom daljnjem roku uplatiti razliku do ugovorene zakupnine za dospjele obveze.

            Ukoliko izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor u naznačenom roku, smatrat će se da je odustao od ugovora, a jamčevina mu neće biti vraćena, dok će se ugovor zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

 

XIV.

Sudionicima natječaja koji ne dobiju u zakup predmetni poslovni prostor jamčevina se vraća u uplaćenom iznosu, najkasnije u roku od 8 dana od donošenja  odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

XV.

Izabrani ponuditelj - zakupac je obvezan uručiti Zakladi bankovnu garanciju «na prvi poziv» u visini tromjesečne zakupnine  ili deponirati kod zakupodavca tromjesečnu zakupninu, kroz cijelo vrijeme trajanja ugovora o zakupu, kao instrument osiguranja plaćanja dospjele zakupnine, zateznih kamata i troškova koji mogu nastati zbog prisilne naplate potraživanja.

 XVI.

Zaklada zadržava  pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu sudionika u natječaju, bez  obrazloženja.                   

                                                                       

                                                ZAKLADA BLAGA  DJELA DUBROVNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr