Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora
U "Dubrovačkom vjesniku"  tiskanom u subotu  5. svibnja ove godine objavljen je slijedeći javni natječaj:

Na temelju čl. 3., st. 1., Pravilnika o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Zaklade Blaga djela u Dubrovniku od 3. studenoga 2017.  i odluke Upravnog vijeća  Zaklade od   2. svibnja  2018.,   objavljuje se

 

JAVNI  NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnih  prostora

 

I.

                Predmet davanja u zakup su poslovni prostori u Dubrovniku:

  1. prizemlje i I kat u  čest. zgr. 1627,  k.o. Dubrovnik, površine  19,06 m2, na adresi Placa  9, za obavljanje svih djelatnosti osim ugostiteljstva i prodaje suvenira;
  2. prizemlje  u čest. zgr. 1981, k.o. Dubrovnik, površine 34,96 m2, na  adresi Placa 20,  za obavljanje svih djelatnosti osim ugostiteljstva i prodaje suvenira.

 

 

II.

            Naznačeni poslovni prostori  daju se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.   

III.

            Početni iznos zakupnine  za navedene poslovne prostore iznosi:

                        ad 1. mjesečno 32.000,00 kn,

                        ad 2. mjesečno 30.000,00 kn,

  uvećano za odgovarajuću stopu PDV-a. 

 

 IV.

Sudionici natječaja mogu biti fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane uvjete za obavljanje  djelatnosti koje su predmet ovog javnog natječaja.

  V.

            Rok za predaju ponuda za natječaj je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Dubrovačkom vjesniku i Dulistu.

            Ponude se upućuju poštom preporučeno na adresu: Zaklada BLAGA  DJELA, Dubrovnik, Kovačka 1,  s naznakom na omotnici: “Natječaj za zakup poslovnog prostora”.

 

  VI.

            Sudionici natječaja su obvezni uplatiti na ime jamčevine iznos tromjesečne početne zakupnine uvećane za PDV-e,  koja se uplaćuje u korist Zaklade BLAGA DJELA, IBAN  HR 7923400091110143728,  s naznakom “Jamčevina za natječaj”.

 

  VII.

Ponuda mora obvezno sadržavati:

  • točan naziv tvrtke fizičke ili pravne osobe, s punom adresom, imenom i prezimenom  nositelja  obrtnice ili zakonskog zastupnika tvrtke, s potrebnim osobnim podatcima, 
  • visinu ponuđene zakupnine,

Sudionici natječaja obvezni su uz ponudu priložiti:

  1. potvrdu ili ovjerenu presliku potvrde o državljanstvu Republike Hrvatske, potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu,  izvadak iz obrtnog registra za  fizičke osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe ili preslik  upisa u zakonom predviđeni registar za udruge građana ili fizičke osobe, ne starije od 3 mjeseca,
  2. dokaz o bonitetu: BON 1 i BON 2 za pravne osobe, a  BON 2 i  Potvrdu o dohotku  za fizičke osobe,
  3. potvrdu o podmirenim obvezama prema državi, Gradu Dubrovniku ili jedinici lokalne samouprave u kojoj imaju sjedište ili prebivalište na dan podnošenja prijave,
  4. dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

            Sudionici natječaja  prilažu izvorne  isprave ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika.

VIII.

            Prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača za poslovni prostor ad 2., uzet će se u obzir dodatak ponudi sudionika natječaja o preuzimanju dijela ili cijelog dugovanja ranijeg zakupca poslovnog prostora  prema Zakladi, a na osnovi ranije zaključenog ugovora o zakupu.

            O visini dugovanja ranijeg zakupca ponuđači se mogu informirati u službenim prostorijama Zaklade, Kovačka 1, svakog radnog dana  za vrijeme trajanja natječaja, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati. Podaci čine poslovnu tajnu. Svaki ponuđač koji  zatraži i dobije te podatke se obvezuje  potpisati posebnu izjavu o čuvanju poslovne tajne. U protivnom, odgovara za svaku materijalnu ili nematerijalnu štetu koja bi mogla nastati zbog povrede poslovne tajne.

 

IX.

            Neće se razmatrati nepravodobne  i  nepotpune ponude, kao ni ponude sudionika koji nisu podmirili sve svoje  dospjele novčane obveze prema Zakladi, državi, Gradu Dubrovniku  i jedinicama lokalne samouprave  u kojoj imaju sjedište ili prebivalište.

            Upravno vijeće Zaklade izabrat će, sukladno odredbama Pravilnika Zaklade i ovog natječaja, najpovoljniju ponudu.

           

  X.

Poslovni prostori daju se u zakup u zatečenom stanju bez inventara i opreme.

Sudionici natječaja mogu pregledati oglašene prostore za vrijeme radnog vremena.

 

  XI.

Sudionici natječaja bit će pisanim putem obaviješteni  o rezultatima natječaja i izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odluka Upravnog vijeća o izboru najpovoljnijeg sudionika natječaja konačna je.

 

  XII.

Sudionik natječaja koji je izabran kao najpovoljniji ponuditelj obvezan je, u roku od 8 (osam) dana od prijema obavijesti o konačnom izboru, zaključiti sa Zakladom ugovor o zakupu i u istom daljnjem roku uplatiti razliku do ugovorene zakupnine za dospjele obveze.

            Ukoliko izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor u naznačenom roku, smatrat će se da je odustao od ugovora, a jamčevina mu neće biti vraćena, dok će se ugovor zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

 

XIII.

Sudionicima natječaja koji ne dobiju u zakup predmetni poslovni prostor jamčevina se vraća u uplaćenom iznosu, najkasnije u roku od 8 dana od donošenja  odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

XIV.

Izabrani ponuditelj - zakupac je obvezan uručiti Zakladi bankovnu garanciju «na prvi poziv» u visini tromjesečne zakupnine  ili deponirati kod zakupodavca tromjesečnu zakupninu, kroz cijelo vrijeme trajanja ugovora o zakupu, kao instrument osiguranja plaćanja dospjele zakupnine, zateznih kamata i troškova koji mogu nastati zbog prisilne naplate potraživanja.

 

 XV.

Zaklada zadržava  pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu sudionika u natječaju, bez  obrazloženja.                   

                                                                       

                 ZAKLADA BLAGA  DJELA DUBROVNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr