Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela u 2017. godini
                            Uz izvješća o prihodima i rashodima  Zaklade za 2017., bilance  sa stanjem na dan 31. 12. 2017. godine i bilježaka uz naznačena financijska izvješća, što su obvezni oblici izvješćivanja nadređenih tijela po postojećim  propisima, prikazat ćemo rezultate rada i poslovanja ove Zaklade kao neprofitne organizacije i u ovom posebnom  izvješću, u kojem ćemo temeljitije i detaljnije govoriti o radu i poslovanju Zaklade, obavješćujući tako javnost  o njenim aktivnostima, o poteškoćama s kojim smo se susretali, ali i o  uspjesima tijekom proteklog promatranog razdoblja. A upravo ovaj oblik aktivnosti Zaklada poštuje, naglašava i godinama redovito primjenjuje kako bi svoj rad i poslovanje približila  najširim krugovima građanstva.

                             Nakon više od pet godina Zaklada je u 2017. godini postigla dogovor s novoizabranom gradskom vlašću, zahvaljujući posebno razumijevanju i potpori gradonačelnika Mata Frankovića, pa je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine, temeljem članka 16. Statuta Zaklade, donijelo rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Zaklade u slijedećem sastavu:

                    

                     Mario Duić, dipl.  pravnik

                     Maro Kristić, dipl. oecc.

                     Nada Medović, dipl. pravnica

                     Terezina Orlić, dipl. oecc.

                      Kruno Težak, dipl. oecc.

 

                      Na svojoj prvoj-konstituirajućoj sjednici održanoj 9. listopada 2017. godine Upravno vijeće je za predsjednika izabralo Maria Duića, a za njegovu zamjenicu Nadu Medović.

                       Na istoj sjednici Upravno vijeće je za upravitelja Zaklade izabralo Nikolu Obuljena dipl. ing. i svoj prijedlog, u skladu sa Statutom Zaklade, poslalo Gradskom vijeću Grada Dubrovnika, koje je na sjednici održanoj 6. studenoga 2017. godine  temeljem članka 27. Statuta Zaklade Nikolu Obuljena imenovalo upraviteljem Zaklade na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

                        Na ovaj način konačno je došlo do razrješenja dugogodišnjih sporova što su se vodili pred Upravnim sudovima u Splitu i Osijeku i pred Visokim upravnim sudom RH. i stekli su se uvjeti da Zaklada nastavi svoje djelovanje bez ikakvih ograničenja.

                      Jedina zaposlenica Zaklade i u 2017. godine bila je Marica Perić, dipl. oecc.– voditeljica Ureda.         

                    Knjigovodstveno-financijske poslove obavljala je kao vanjska suradnica tvrtka HINA d.o.o. iz Dubrovnika, a pravne poslove odvjetnički ured Nite Svilokos.         

 

Gospodarska aktivnost Zaklade bila je, kao i uvijek, temeljno  obilježje njezina rada, kojim su se  putem  stvarali i stvaraju  materijalni i drugi uvjeti  za ostvarenje zakonom određene djelatnosti Zaklade – općekorisne i dobrotvorne aktivnosti, a što se očituje kroz  pružanje pomoći, potpora i skrbi pojedincima i obiteljima slabijeg materijalnog i uopće socijalnog stanja na području Grada Dubrovnika.

 

                   Zaklada još nije došla u vlasništvo  imovine, konkretizirane u nekretninama, koje bi po mogućim zakonskim  odredbama trebala ostvariti, a to sve zbog sporosti u radu državnih tijela nadležnih za poslove određivanja naknade za imovinu koja je svojedobno bila Zakladi nacionalizirana. To se  posebno događa u zadnjih osam godina, posebice zbog neutemeljenih postupaka vodećih dužnosnika Grada Dubrovnika, koji su ulagali žalbe na svako rješenje o davanju - vraćanju u vlasništvo Zakladi pojedinih nekretnina.

                  

                   Unatoč svim ovim poteškoćama, do sada stečeno vlasništvo  omogućuje pripremu i ostvarenje više programa kojima se oživotvoruje svrha postojanja Zaklade.

 

                   Gospodareći imovinom i nastojeći ostvariti dio naknade u novčanom obliku za onu imovinu koju nije moguće dobiti ponovno u vlasništvo u naturalnom obliku, Zaklada je u protekloj poslovnoj godini  ostvarila:

 

 

A.  PRIHODI                                                                             7,811.082,31 kn

 

      i to:

          1.  od gospodarenja imovinom:

               - davanjem u zakup poslovnih prostora          7,586.615,62

               - davanjem u najam stanova                                 36.080,00                    

2.  od kamata:

               -  kamata a vista i na oročena sredstva                 80.029,68

          3.   od naknada za oduzetu imovinu:

               -  za dospjele obveznice i

                   25%-tne gotovinske uplate                              108.357,01

 

                   Ostvareni prihodi u 2017. godini manji su od prihoda ostvarenih u 2016. godini za 388.977,25 kn  ili za 4,74 %.

                   Najveći dio prihoda ostvaren je gospodarenjem imovinom i čini      97,59 % ukupnog prihoda, i u usporedbi s ostvarenjem u 2016. godini manji je za 5,20 %.

                   Prihodi od kamata iznose 80.029,68 kn, i veći su od onih u 2016. godini za 30.681,39 kn.

                   Prihodi od naknada za oduzetu imovinu manji su za 1.322,92 kn ili za 1,21% od ostvarenja u 2016. godini.                              

                  

B.   RASHODI                                                                        6,513.193,82 kn

 

Ukupni rashodi veći su od rashoda ostvarenih u 2016. godini za 0,73%.

Utrošeno je tako:

 

1.  Za redovite potrebe zakladnih tijela i ureda Zaklade:        368.758,25 kn

 

                    Prethodni iznos čini 4,72% ukupnog prihoda, ili 5,66% ukupnih rashoda, što je 2,00 % manje nego u 2016. godini.

 

                     Troškovi za plaće zaposlenih u Zakladi jednaki su ostvarenim u 2016. godini i iznosili su 181.682,44 kn, što je 2,33% ukupnog prihoda, ili 2,79% ukupnih rashoda. To zorno pokazuje da se najveći dio poslova u Zakladi obavljao i obavlja isključivo volonterskim radom: do 2013. godine to je rad  članova Upravnog vijeća i upravitelja, u 2013., 2014., 2015. i 2016. samo upravitelja. Od  rujna 2017. godine opet Upravnog vijeća i upravitelja, s tim da je kroz to vrijeme samo jedna osoba bila  u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, i to na mjestu voditeljice ureda.

                   Materijalni i financijski rashodi, bez tekućega i investicijskog održavanja, iznosili su 187.075,53 kn, što je 2,40% ukupnih prihoda i 2,87% ukupnih rashoda i manji su za 3,86% od ostvarenih u 2016. godini.

 

2.  Za tekuće i investicijsko održavanje                                      271.038,74 kn

 

                   Utrošena sredstva  su za 11.330,46 kn veća od ostvarenja u 2016. godini.

Sredstva su utrošena na neophodno održavanje stanova i poslovnih prostora Zaklade, i za početak adaptacije stanova u Dubrovniku na  adresi Kunićeva 1.

Konačno smo, nakon gotovo pet godina molbi i pregovaranja, postigli sporazum sa Zavodom za obnovu Dubrovnika i započeli adaptaciju stana u Kunićevoj 1. Zavod je proveo postupak javne nabave i kao rezultat tog postupka potpisan je ugovor s tvrtkom „Građevinar Quelin“ . Radovi su započeli polovinom listopada 2017. godine i napreduju dobro, a završetak očekujemo do lipnja 2018. godine.

                  

3. Za brojne programe socijalne skrbi                                     5,873.396,83 kn

 

 

                   Glavne i bitne aktivnosti Zaklade odvijaju se na području socijalne skrbi za građane Grada kojima je potrebna pomoć, potpora i posebna skrb u njihovu životu i nastojanju da, prvenstveno uz vlastite napore, mogu savladavati poteškoće s kojima se susreću kao pojedinci i obitelji, osobito višečlane obitelji s većim brojem malodobne djece.

                   U tom nastojanju Zaklada utvrđuje svoj doprinos potrebitima s više  programa, kraćeg ili trajnijeg značenja, što su se donosili i realizirali i u ovoj godini kao:

                   I.    Tekuće  donacije

                    II.   Potpore za školovanje

                   III.  Kapitalne donacije        

                                                                         

 

I.  Tekuće donacije                                                              4,712.532,43 kn              

 

         a) Pomoć i njega u kući  najstariji je oblik pomoći što ga organizira i financira Zaklada u suradnji s Domom  za starije osobe Dubrovnik, koji te usluge pruža preko svog izvaninstitucionalnog Odjela za pomoć i njegu u kući, na temelju Pravilnika što ga je donijela Zaklada.

 Preko spomenutog Odjela Doma dnevno se isporučivao objed na kuću svima koji to trebaju. Organizirala se po potrebi pomoć u njezi bolesnika, pomoć u uređenju stana, nabavi lijekova i slično.

                    Besplatnim uslugama pomoći i njege u kući, na teret Zaklade, mogu se koristiti svi kojima Centar za socijalnu skrb izda odgovarajuće rješenje u skladu s Pravilnikom o pružanju pomoći ove Zaklade. Istim uslugama mogu se koristiti, uz plaćanje minimalne cijene što je utvrđuje Dom, i svi drugi umirovljenici u izravnom dogovoru s Domom.

          Odnose s Domom za starije osobe Dubrovnik Zaklada  regulira posebnim ugovorom svake godine, pa je za usluge Doma 2017. isplaćeno 1,634.925,00 kn.

 

                   Zaklada je financirala i dopunsku opskrbu namirnicama za pripremu doručka i večere kod kuće (bilo dostavom novčanih bonova tvrtke «KONZUM» kojima su sami kupovali namirnice ili dostavom na kuću odgovarajućih namirnica kada je riječ o vrlo teškom zdravstvenom stanju tih korisnika).

 Za ove namjene Zaklada je isplatila daljnjih   353.066,56   kn za

prosječno 71 korisnika mjesečno, što je 19,39% više od isplaćenog u 2016. godini  ili ukupno za  pomoć i njegu u kući u 2017. godini 1,987,991,56 kn.

                   

                     Preko ove Službe za pomoć i njegu u kući:

                     -  dostavljao se je dnevno kroz cijelu godinu objed na kuću, uz dopunsku opskrbu namirnicama za pripremu doručka i večere,  besplatno prosječno za 72 osobe;

                    -  isporučivao se je svakog radnog dana  objed  Udruzi «Rina Mašera» za  15  štićenika te Udruge, koji imaju organiziran dnevni boravak u prostorima Udruge, gdje rade na uzgoju cvijeća i izradi raznih suvenirskih predmeta ručnim radom;

                   - uslugom  isporuke objeda preko ove Službe,  uz plaćanje odgovarajuće minimalne naknade, koristilo se  prosječno 56 umirovljenika koji imaju prihode veće od  2.000,00 kn mjesečno po osobi.

 

                  U okviru ovog programa pružane su još dvije usluge potrebitima, i to:

                    -  usluga njege na održavanju osobne higijene za starije ili nemoćne osobe 3019 sati  godišnje, od čega na trošak Zaklade 1837 sat, a uz  plaćanje korisnika 1182 sat;

                    -   usluga pomoći u kući na uređenju stana  2119 sati godišnje, od čega na teret Zaklade 1594 sati, a  525 sati uz plaćanje korisnika.

                                                                                                         

                   b)  Opskrba namirnicama obitelji slabijeg materijalnog i uopće socijalnog  stanja  drugi je oblik pomoći što ga besplatno pruža Zaklada potrebitima.

                         Ova je pomoć odobrena u 2017. godini u iznosu od 959.045,70 kn, što je za13,47% manje u usporedbi s 2016. godinom.

 

                   Korisnici ove pomoći su bili:

 

  • na području od Orsule do Kantafiga 29 obitelji s 87 osoba,
  • na području od Sustjepana do Brsečina 24 obitelji s 54 osobe,
  • na otoku Šipanu 8 obitelji s 8 osoba,

     ukupno 61 obitelj s 149 osoba.

 

                   Svim korisnicima pomoć se isplaćivala redovito mjesečno  u novčanim bonovima što ih izdaje «KONZUM», na temelju kojih korisnici sami mogu kupovati namirnice i potrepštine po želji, isključivši alkohol, pivo, cigarete i bonove za mobitele.

                   Obitelji korisnika ove pomoći razvrstane su, sukladno važećem Pravilniku o pružanju pomoći, u tri kategorije po prihodima, tako da su  s tog temelja odobravani bonovi po osobi u vrijednosti od  400,00 kn, 550,00 kn ili 780,00 kn.

                   Svim korisnicima odobrena je i dopunska pomoć za pojedine blagdane (Uskrs i Božić).

 

c)  Pomoć  socijalno potrebitima preko Grada Dubrovnika  je  oblik doniranja u proračun Grada  koji, preko svoga Upravnog odjela, odobrava građanima slabijeg imovnog stanja jednokratne novčane pomoći, u skladu s gradskom Odlukom o socijalnoj skrbi.

                   U 2017. godini smo u Proračun Grada Dubrovnika uplatili sredstva planirana za ovu namjenu u ukupnom iznosu od 600.000,00 kn, a službe Upravnog odjela su nas redovito tromjesečno izvješćivale o osobama i iznosima dodijeljene jednokratne pomoći.

Ovaj oblik pomoći u 2017. ostvarilo je 309 osoba jednokratno, 51 osoba dva puta i 2 osobe tri puta. 

         

                   dPlaćanja smještaja djece u vrtićima iz obitelji slabijih imovinskih prilika, koje ne ostvaruju tu pomoć po gradskoj odluci, je oblik pomoći koji dobiva sve veće značenje u programima Zaklade.

                   U 2017. godini Zaklada je omogućila besplatni smještaj u dječjim vrtićima  za 1 obitelj  s troje djece, 9 obitelji s dvoje djece i 21 obitelj s jednim djetetom, odnosno ukupno 42 djece.

 

                   Donacija za ovaj vid pomoći iznosila je 145.506,72 kn.

 

 

        e) Zaklada je i 2017. godine isplaćivala redoviti mjesečni džeparac štićenicima domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovniku, za koje opskrbninu  za  dom djelomično ili u cijelosti  plaća država.

                   Džeparac je iznosio 200,00 kn po osobi, a za prosječno 41  štićenika isplaćeno je ukupno 99.800,00 kn.

 

                  f) U suradnji s Centrom za socijalnu skrb Dubrovnik proširili smo program “Džeparac”  i na  osobe koje su zbog svojih fizičkih ili intelektualnih teškoća smještene u domove, udomiteljske obitelji ili  specijalizirane ustanove izvan našeg područja. Tijekom 2017. godine u 32 različite ustanove, prosječno je bilo 79 osoba  u dobi od  29 do 90 godina života.

U želji da im se omogući zadovoljavanje dijela njihovih osobnih potreba  isplaćivali smo tim osobama kvartalno  - džeparac u iznosu od  po 450,00 kn.

U 2017. godini za ovaj program isplatili smo 142.200,00 kn.

 

 

               gStambena štednja za štićenike Doma za mlade «Maslina» u Dubrovniku obuhvatila je 2017. godine samo dvoje  štićenika.

                   Na posebnom žiro-računu broj: 234009-1510261963 kod Privredne banka Zagreb koji nosi naziv «Frane naša“ za štićenike Doma «Maslina»» bilo je samo 200,71 kn. Obveza za  jednog  štićenika po ugovoru o štednji za 2017. godinu iznosila je 5.030,00 kn, pa je ukupno potrebni iznos isplaćen iz sredstava  Zaklade za ovu namjenu iznosio 10.060,00 kn 

                  

                   h) Plaćanje polica životnog osiguranja  za štićenike iz Doma «Maslina» je noviji oblik pomoći štićenicima toga doma. U suradnji s Domom, Zaklada Blaga djela  uključila  se u ovaj program što ga je  započela  Zaklada  Vaša pošta još  2011. godine, a uključene su mnoge institucije i pojedinci. Za dvoje štićenike Doma u 2017. godini uplatili smo premiju osiguranja u iznosu od 22.598,46 kn. Uplaćena sredstva koristit će se kao rentna novčana potpora u trajanju od dvije godine nakon napuštanja Doma.

 

                    i)  Odlukama upravitelja u 2017. odobrene su donacije Općoj bolnici Dubrovnik u iznosu od 150.000,00 kn za Pedijatrijski odjel, Udruzi slijepih DNŽ   8.930,00 kn, Društvu distrofičara DNŽ 18.000,00 kn, odnosno   ukupno  176.930,00 kn, a odlukama Upravnog vijeća donacija Općoj bolnici Dubrovnik 147.750,00 kn, udruzi Poseban prijatelj 18.000,00 kn, udruzi „Lukjernica“ 4.295,61 kn, odnosno ukupno 170.045,61 kn ili sveukupno za ove donacije 346.975,61 kn.

j) S Hrvatskom udrugom za školovanje pasa vodiča i mobilitet

 ostvarena je uspješna suradnja već nekoliko godina, i to najprije financiranjem školovanja pasa vodiča za slijepe osobe, a  nakon što je država preuzela ove troškove, Zaklada je preuzela financiranje troškova hrane za pse vodiče, i to u 2017. godini  za 4 psa vodiča i 4 terapijska  psa, u ukupnoj vrijednosti od 36.235,43 kn. 

 

 

                    k) Odlukama Upravnog vijeća odnosno Upravitelja odobrene su donacije Domu za starije i nemoćne Dubrovnik u iznosu od 156.924,00kn, Centru Josipovac u iznosu od  45.364,05 kn i Domu Maslina u iznosu od 9.000,00 kn.

 

l)   U želji da se unaprijedi program edukacije  i rehabilitacije za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju na području naše Županije, Zakladi se je za pomoć obratio Baseline j.d.o.o., kabinet za razvojnu procjenu i podršku. Radi se o stručnom timu sastavljenom od različitih profila specijalnosti potrebitih u ovom složenom postupku. Od 2016. godine posjeduju i licencu Ministarstva socijalne politike i mladih za pružanje usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja te pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja za obitelji i djecu do 7. godine života s teškoćama u razvoju na području naše Županije.  Ocjenjujući  važnost ovog programa  Zaklada se je aktivno uključila  i potpisala Sporazum o zajedničkoj suradnji s Baseline j.d.o.o. 

Suradnja je dogovorena na način da  Baseline  upućuje Zakladi roditelje ili skrbnike djece s razvojnim poteškoćama u slučajevima kada, na temelju prethodne procjene stručnih osoba u okviru svog Kabineta za razvojnu procjenu i podršku, utvrdi da je djeci potrebno pružiti edukacijsko – rehabilitacijske usluge. Pri tome je Zaklada od Caritasa preuzela sufinanciranje rehabilitacije djece s područja Grada Dubrovnika i to po istim kriterijima po kojima je to sufinancirao Caritas, dok je Caritas nastavio sufinancirati rehabilitaciju djece s ostalih  područja Županije. U 2017.  za ovaj program isplaćeno je 145.830,00 kn.

 

 

  II.  Potpore za školovanje

 

                   Jedan od glavnih programa u radu Zaklade je skrb za mlade i njihovo školovanje. Pri tome, posvetili smo pozornost obiteljima koje su slabijeg imovinskog stanja i uopće socijalnog položaja, u kojima bi djeca teško mogla završiti školovanje koje će im omogućiti kvalitetnije uključivanje u normalni život.

                   Za ostvarenje ovog programa svake godine, pa tako i u 2017. godini, odobravali smo tri oblika potpora.      

 

                   aStipendije

 

                   Budući da ovaj program traje već od 2004. godine, brojne  generacije  onih koji se školuju izvan Dubrovnika primaju naše stipendije. Tijekom 2017. stipendiju je primalo 75 sveučilištaraca koja studiraju na različitim fakultetima, u visini od 1.000,00 kn ako stanuju u studentskim domovima, a 1.500,00 kn ako su smješteni privatno.     

                   Za ovu namjenu  isplaćeno je 933.000,00 kn.

 

                   b) Jednokratne potpore

 

Ovu potporu odobravali smo mladima iz Dubrovnika koji se

školuju u Dubrovniku, a  slabijeg su materijalnog i socijalnog stanja.

                   Za srednjoškolce je jednokratna potpora iznosila 2.500,00 kn, a za sveučilištarce 3.500,00 kn.

                   Ove potpore je u 2017. godini primilo 35 srednjoškolaca i 21 sveučilištarac, a u ovu svrhu  isplaćeno je ukupno 161.000,00 kn.

 

                   c)  Nagrade

 

                    Svim stipendistima koji su ispite  polagali uz prosječne ocjene  4,00  i više davali smo posebne nagrade. U 2017. godini je takve nagrade dobilo je 16 sveučilištaraca.

                   U skladu s Pravilnikom Zaklade svakome od njih smo odobrili nagradu u visini 3.000,00 kn, za što smo isplatili, uz obračun propisanog poreza i prireza,  ukupno  66.864,40 kn.

 

                   Za sve potpore za školovanje Zaklada je u 2017. godini izdvojila i isplatila ukupno 1,405.482,72 kn.

                     Ovdje treba reći da na natječaju raspisanom u rujnu 2017. za stipendiranje sveučilištaraca nismo imali dovoljno kandidata koji su zadovoljavali uvjet da im prihod po članu obitelji bude manji od 2.000 kuna i da ćemo morati razmisliti o mogućem povećanju toga praga, o čemu je Upravno vijeće već raspravljalo, ali nije donijelo konačnu odluku.

 

 

III. Kapitalne donacije                                                                                               

 

 

                   Građani treće dobi  koji  su potrebiti pomoći uvijek su bili u središtu brige ove Zaklade.

                    U ovom Izvješću istaknuto je u kojim oblicima smo intervenirali različitim načinima pomoći. Bili su to pomoći i njega u kući, besplatna opskrba namirnicama i osnovnim kućanskim potrepštinama, odobravanje džeparca štićenicima domova za starije i nemoćne, odobravanje džeparca štićenicima smještenim u ustanove, novčanim jednokratnim pomoćima indirektno.

 

U planovima Zaklade odavno se nalazila nadogradnja Doma za starije osobe u Dubrovniku, za što su osigurana neophodna  sredstva i donesene odluke. Nakon brojnih teškoća i usuglašavanja koji su trajali nekoliko godina, konačno je 22. prosinca 2015. godine potpisan ugovor o nadogradnji kata na zgradi  Doma između Zaklade Blaga Djela, Doma za starije osobe Dubrovnik i Županije Dubrovačko-neretvanske.

Planirana nadogradnja kata na zgradi Doma na adresi Branitelja Dubrovnika 33  trebala je započeti koncem 2016.godine.

Pretpostavljena vrijednost investicije za koju je Upravno vijeće donijelo odluku još 2011. godine bila je je 3,600.000,00 kuna u koju ulazi izrada idejnog projekta, glavnog i izvedbenog projekta s odgovarajućim elaboratima za sve faze pribavljanja građevinske dozvole, kao i za realizaciju građevinskih, zanatskih, obrtničkih i instalaterskih radova, troškova nadzora i pribavljanje uporabne dozvole.

Međutim pri izradi idejnih rješenja odabrani projektant upozorio je na činjenicu da se građevinska dozvola za nadogradnju neće moći izdati, ako se postojeći objekt ne uskladi s novim propisima iz područja zaštite od požara, što zahtijeva izradu posebnog projekta, ali i znatna sredstva, koja nisu predviđena  odlukom Upravnog vijeća Zaklade iz 2011.godine.  Još uvijek nije pronađeno rješenje za nastavak ove investicije. Predstoje dogovori s Dubrovačko Neretvanskom županijom, kako bi se pronašao način za financiranje ovog projekta.

 

 

Moramo sa žaljenjem istaknuti da, unatoč tome što je Zaklada imala osigurana potrebna sredstva, nismo realizirali veće projekte i kapitalne donacije, što zbog neadekvatnog Zakona o izmjeni Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline  Dubrovnika, što zbog inertnosti administracije na lokalnoj razini, a posebice zbog nedostatka ideja i projekata, koje bi Zaklada rado sufinancirala ili čak financirala u cijelosti.

Očekujemo i nadamo se, a posebno nakon promjene vlasti u Gradu, da će se situacija u tom pogledu popraviti i da će Zaklada sredstva što ih na svom računu čuva za ove namjene moći upotrijebiti na korist naših sugrađana i tako ostvariti ili pomoći u ostvarenju nekih projekata za kojima se već dugo osjeća potreba u našem Gradu. (Novi dom za starije , Dnevni boravak za starije osobe, Sigurna kuća, program „Prisutnost“, i t. d.).

 

 

 

 

C.  VIŠAK  PRIHODA                                                          1,297.888,49 kn

 

Višak prihoda  čini 16,61% ukupnog prihoda i u skladu je s dugogodišnjom politikom Zaklade.

 Zaklada naime, od početka svog djelovanja, nastoji djelovati kroz programe i projekte, a ne pojedinačnim „ad hoc“ intervencijama, i zbog toga uvijek nastoji imati dovoljni iznos sredstava kako bi pojedine projekte mogla i ostvariti. Samo po sebi razumljivo je da su sva sredstva namijenjena za buduće projekte oročena pod povoljnim uvjetima kako bi se zaštitila njihova vrijednost.

           

                                                          ***

 

Zaklada je u proteklom godišnjem poslovanju imala poteškoća i s naplatom dospjelih potraživanja od korisnika poslovnih prostora koji su dani u zakup.

             Već prije smo uočili da se pojavljuju neke poteškoće u radu poslovnih subjekata koji se koriste tim prostorima, a pripisivali smo ih poteškoćama zbog općih ekonomskih prilika u Gradu, državi i uopće svijetu.

              Svjesni da instrumenti osiguranja plaćanja koje smo ranije primjenjivali nisu bili dovoljna jamstva za sigurnost u redovitoj naplati potraživanja, pribjegli smo pooštrenju tih mjera, ali kako to nije bilo moguće postići preko noći, jer su ugovori o zakupu zaključeni na razdoblje od pet godina, to je obvezno došlo i do nekih negativnih posljedica.

             

Nenaplaćena dospjela potraživanja dana 31. 12. 2017. iznosila su 2.766.602,64 kuna s PDV-om, ili 2,213.282,11 kn bez PDV-a, što je 29,03%  ukupno fakturiranog prihoda. Ako uzmemo u obzir opće  stanje likvidnosti u zemlji može se konstatirati da naplativost od 70,97 % nije loša.

Najveću poteškoću nam je pričinjavalo  to što Zaklada nije imala Upravno vijeće, pa bi davanjem otkaza zakupnicima koji ne podmiruju redovito svoje obveze poslovni prostori ostali prazni, jer upravitelj ne može raspisati natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. Zbog toga se upravitelj odlučio na produljenje ugovora o zakupu do izbora novog Upravnog vijeća, računajući da je bolje imati neredoviti nego nikakav prihod. Nekoliko poslovnih prostora ostali su prazni jer su ugovori istakli, a zakupoprimci ih nisu željeli produžiti.

            Treba napomenuti da smo nastojali poboljšati naplatu na sve raspoložive načine, aktiviranjem zadužnica, slanjem opomena, čestim sastancima s zakupnicima i najmoprimcima.

            Zaklada je nastojala pomoći svojim zakupnicima tako što im je ponudila „sezonski način plaćanja“ na temelju ugovora po kojima se u sezoni plaćaju veće, a izvan sezone manje zakupnine, s tim da ugovoreni godišnji iznos ostaje nepromijenjen. Većina je zakupnika  to rado prihvatila.

             Moramo također istaknuti da je ozbiljne poteškoće u plaćanju zakupnine imalo svega dvoje od ukupno 27 zakupnika i najmoprimaca, čija dugovanja iznose 94% ukupnih dugovanja, dok svi ostali  uglavnom redovito izvršavaju svoje obveze. 

                            Upravno vijeće je odmah pristupilo rješavanju  tih problema i u prosincu 2017. godine raspisalo je natječaj za prazne prostore, a dvojici najvećih dužnika dat je otkaz i za te prostore će se također raspisati natječaji.

                  

 

         

                                                          ***

           Zaklada je i ove godine održavala već prije uspostavljene odnose s brojnim organizacijama, ustanovama i tijelima državne uprave i lokalne samouprave kao i udrugama, sinkronizirajući razne aktivnosti na području socijalne skrbi, osobito primanjem i davanjem brojnih podataka od koristi za što ujednačeniji pristup zajedničkoj problematici.

          Povremeno su se u sredstvima javnog informiranja javljale i neke vijesti i napisi o radu i poslovanju Zaklade, a Zaklada je, sa svoje strane, obavještavala javnost o pojedinostima u svom radu putem web-stranice, koja se redovito obnavlja s najnovijim informacijama o Zakladi.

 

          Vjerujemo da smo ovim Izvješćem dovoljno temeljito i opširno pružili potrebne informacije o radu i poslovanju Zaklade »Blaga djela«  u 2017. godini.

          I dalje sa zahvalnošću očekujemo da će među širokim krugom građanstva biti dovoljno onih koji će Zakladi pomoći u daljnjem radu primjedbama i prijedlozima za rješavanja niza pitanja iz područja socijalne skrbi, čime ćemo zajednički sudjelovati u pružanju pomoći i potpore potrebitima na području Grada Dubrovnika radi otklanjanja povremenih ili trajnijih poteškoća u kojima se nalaze.                  

U Dubrovniku, 07. ožujka 2018.

                                                                                         Upravitelj:

                                                                                      Nikola Obuljen                

 

 

 

 

            Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr