IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
                        I  Z  V  J  E Š Ć  E

              O   RADU  I  POSLOVANJU 

 ZAKLADE  „BLAGA DJELA" U  DUBROVNIKU U

VREMENU OD 1. siječnja do 31. prosinca 2016.          

         

           

 

 

                            Uz izvješća o prihodima i rashodima  Zaklade za 2016., bilance  sa stanjem na dan 31. 12. 2016. i bilježaka uz naznačena financijska izvješća, što su obvezni oblici izvješćivanja nadređenih tijela po postojećim  propisima, prikazat ćemo rezultate rada i poslovanja ove Zaklade kao neprofitne organizacije i u ovom posebnom  izvješću, u kojem ćemo temeljitije i detaljnije govoriti o radu i poslovanju Zaklade, obavješćujući tako javnost  o njenim aktivnostima, o poteškoćama s kojim smo se susretali, ali i o  uspjesima tijekom proteklog promatranog razdoblja. A upravo ovaj oblik aktivnosti Zaklada poštuje, naglašava i godinama redovito primjenjuje kako bi svoj rad i poslovanje približila  najširim krugovima građanstva.

                   Mandat  Upravnom vijeću istekao je 18. studenoga 2012., a novo nije imenovano zbog niza nezakonitih postupaka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u postupku imenovanja i razrješenja, kako upravitelja Zaklade tako i članova Upravnog vijeća. Tako je, iako je i njemu istekao mandat, Zakladom nastavio upravljati Nikola Obuljen, što će trajati sve do imenovanja novog upravitelja i članova novog Upravnog vijeća, dakle do razrješenja sporova što su  se po tužbama Zaklade vodili ili se još uvijek vode pred Upravnim sudovima  u Splitu i Osijeku i pred Visokim upravnim sudom RH. To se, na žalost, nije dogodilo ni u 2016., iako su od podnošenja prve tužbe prošle više od četiri godine i osam mjeseci. U više navrata smo pisali sudu i molili da se postupak ubrza, ali bez rezultata.

          Da bi zaštitila svoja prava i svoju pravnu osobnost zajamčenu Zakonom o zakladama i fundacijama Zaklada je podnijela i više tužbi Ustavnom sudu RH.  

                   Jedina zaposlenica Zaklade i u 2016. bila je Marica Perić, dipl. ekon. - voditeljica Ureda.         

                    Knjigovodstveno-financijske poslove obavljala je kao vanjska suradnica tvrtka HINA d.o.o. iz Dubrovnika, a pravne poslove odvjetnički ured Nite Svilokos.         

 

Gospodarska aktivnost Zaklade bila je, kao i uvijek, temeljno njezino obilježje rada, kojim su se  putem  stvarali i stvaraju  materijalni i drugi uvjeti  za ostvarenje osnovne djelatnosti Zaklade u pružanju pomoći, potpora i skrbi pojedincima i obiteljima slabijeg materijalnog i uopće socijalnog stanja na području Grada Dubrovnika.

 

                   Zaklada još nije došla u cjelini do onog opsega imovine, sadržane u nekretninama, koje bi po mogućem zakonskom stjecanju mogla ostvariti, i to sve zbog sporosti u radu državnih ureda mjerodavnih za poslove naknade imovine koja je svojedobno bila Zakladi nacionalizirana, ali, posebno u zadnjih osam godina, i zbog neutemeljenih postupaka vodećih dužnosnika Grada Dubrovnika, koji su ulagali žalbe na svako rješenje o davanju u vlasništvo Zakladi pojedinih nekretnina.

                  

                   Unatoč svim ovim poteškoćama, do sada stečeno vlasništvo ipak omogućava pripremu više programa rada kojima se ostvaruje svrha postojanja Zaklade.

 

                   Gospodareći imovinom i nastojeći ostvariti dio naknade u novčanom obliku za onu imovinu koju nije moguće dobiti ponovno u vlasništvo u naturalnom obliku, Zaklada je u protekloj poslovnoj godini  ostvarila:

 

 

A.  PRIHODI                                                                             8,200.059,56 kn

 

      i to:

          1.  od gospodarenja imovinom:

               - davanjem u zakup poslovnih prostora          8, 008.704,12

               -  davanjem u najam stanova                                32.327,22                    

2.  od kamata:

               -  kamata a vista i na oročena sredstva                  49.348,29

          3.  prihoda od naknada za oduzetu imovinu:

               -  za dospjele obveznice i

                   25%-tne gotovinske uplate                              109.679,93

 

                   Ostvareni prihodi u 2016. godini veći su od prihoda ostvarenih u 2015. godini za 123.613,56 kn  ili za 0,34 %.

                   Najveći dio prihoda ostvaren je gospodarenjem imovinom i čini      98,06 % ukupnog prihoda, i u usporedbi s ostvarenjem u 2015. godini manji je za 0,13 %.

                   Prihodi od kamata iznose 49.348,29 kn, i veći su od onih u 2015. godini za 38.483,60 kn.

                   Prihodi od naknada za oduzetu imovinu manji su za 647,08 kn ili za 0,59% od ostvarenja u 2015.                                

                  

B.   RASHODI                                                                        6,466.149,77 kn

 

Ukupni rashodi veći su od rashoda ostvarenih u 2015. godini za 3,35%.

Utrošeno je tako:

 

1.  Za redovite potrebe zakladnih tijela i ureda Zaklade:        376.271,97 kn

 

                    Gornji iznos čini 4,59% ukupnog prihoda, ili 5,82% ukupnih rashoda, što je 2,95 % više nego u 2015. godini.

 

                     Troškovi za plaće zaposlenih u Zakladi iznosili su 181.682,44 kn, to je 2,22% ukupnog prihoda, ili 2,81% ukupnih rashoda. To zorno pokazuje da se najveći dio poslova u Zakladi obavljao i obavlja volonterskim radom, do 2013. članova Upravnog vijeća i upravitelja, a u 2013., 2014., 2015. i 2016.  samo upravitelja, dok je samo jedna osoba bila  u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, i to na mjestu voditeljice ureda.

                   Materijalni i financijski rashodi, bez tekućega i investicijskog održavanja, iznosili su 194.589,53 kn, što je 2,37% ukupnih prihoda i 3,01% ukupnih rashoda i veći su za 5,87% od ostvarenih u 2015.

 

2.  Za tekuće i investicijsko održavanje                                      259.708,28 kn

 

                   Utrošena sredstva  su za 3.271,70 kn manja od ostvarenja u 2015. godini.

Sredstva su utrošena na neophodno održavanje stanova i poslovnih prostora Zaklade, i za završetak adaptacije stana u Dubrovniku na  adresi Između polača 6.

Adaptaciju stana u Kunićevoj 1, ni u 2016. nismo realizirali. Na žalost, Zavod za obnovu Dubrovnika još uvijek nije sanirao krov od ratnih oštećenja niti je proveo aseizmičku sanaciju bloka, a pitanje je i kada će se to dogoditi.  Zaklada je još polovinom 2012. predložila Zavodu za obnovu da će dijelom sufinancirati obnovu krova, a 2016. i da će financirati obnovu krova u potpunosti, ali Zavod ni u 2013., 2014. 2015. i 2016. zbog Zakona o izmjeni Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika nije imao uopće sredstava za ove namjene, pa je tako i uređenje ovoga stana „na čekanju“, jer bi bilo besmisleno trošiti novac za njegovo uređenje dok se ne popravi krov.

                  

3. Za brojne programe socijalne skrbi                                     5,830.169,52 kn

 

 

                   Glavne i bitne aktivnosti Zaklade odvijaju se na području socijalne skrbi za građane Grada kojima je potrebna pomoć, potpora i posebna skrb u njihovu životu i nastojanju da, prvenstveno uz vlastite napore, mogu savladavati poteškoće s kojima se susreću kao pojedinci i obitelji, osobito višečlane obitelji s većim brojem malodobne djece.

                   U tom nastojanju Zaklada utvrđuje svoj doprinos potrebitima s više  programa, kraćeg ili trajnijeg značenja, što su se donosili i realizirali i u ovoj godini kao:

                   I.    Tekuće  donacije

                    II.   Potpore za školovanje

                   III.  Kapitalne donacije        

                                                                         

 

I.  Tekuće donacije                                                              4,424,686,80 kn              

 

         a) Pomoć i njega u kući  najstariji je oblik pomoći što ga organizira i financira Zaklada u suradnji s Domom  za starije osobe Dubrovnik, koji te usluge pruža preko svog izvaninstitucionalnog Odjela za pomoć i njegu u kući, na temelju Pravilnika što ga je donijela Zaklada.

 Preko spomenutog Odjela Doma dnevno se isporučivao objed na kuću svima koji to trebaju, organizirala se po potrebi pomoć u njezi bolesnika, pomoć u uređenju stana, nabavi lijekova i slično.

                    Besplatnim uslugama pomoći i njege u kući, na teret Zaklade, mogu se koristiti svi kojima Centar za socijalnu skrb izda odgovarajuće rješenje u skladu s Pravilnikom o pružanju pomoći ove Zaklade. Istim uslugama mogu se koristiti, uz plaćanje minimalne cijene što je utvrđuje Dom, i svi drugi umirovljenici u izravnom dogovoru s Domom.

          Odnose s Domom za starije osobe Dubrovnik Zaklada  regulira posebnim ugovorom svake godine, pa je za usluge Doma 2016. isplaćeno 1,420.000,00 kn.

 

                   Zaklada je financirala i dopunsku opskrbu namirnicama za pripremu doručka i večere kod kuće (bilo dostavom novčanih bonova tvrtke «PEMO» kojima su sami kupovali namirnice ili dostavom na kuću odgovarajućih namirnica kada je riječ o vrlo teškom zdravstvenom stanju tih korisnika).

 Za ove namjene Zaklada je isplatila daljnjih   295.714,25   kn za

prosječno 62 korisnika mjesečno, što je 17,15% više od isplaćenog u 2015. godini  ili ukupno za  pomoć i njegu u kući u 2016. 1,715,714,25 kn.

                   

                     Preko ove Službe za pomoć i njegu u kući:

                     -  dostavljao se je dnevno kroz cijelu godinu objed na kuću, uz dopunsku opskrbu namirnicama za pripremu doručka i večere,  besplatno prosječno za 62 osobe;

                    -  isporučivao se je svakog radnog dana  objed  Udruzi «Rina Mašera» za  15  štićenika te Udruge, koji imaju organiziran dnevni boravak u prostorima Udruge, gdje rade na uzgoju cvijeća i izradbu raznih predmeta ručnim radom;

                   -  uslugom  isporuke objeda preko ove Službe,  uz plaćanje odgovarajuće minimalne naknade, koristio se  prosječno 61   umirovljenik koji imaju prihode veće od  2.000,00 kn mjesečno po osobi.

 

                  U okviru ovog programa pružane su još dvije usluge potrebitima, i to:

                    -  usluga njege na održavanju osobne higijene za starije ili nemoćne osobe 2.593 sati  godišnje, od čega na trošak Zaklade  1.303 sata, a uz  plaćanje korisnika 1.290 sati;

                    -   usluga pomoći u kući na uređenju stana  1.830 sati godišnje, od čega na teret Zaklade  1.505 sati, a  325 sati uz plaćanje korisnika.

                                                                                                         

                   b)  Opskrba namirnicama obitelji slabijeg materijalnog i uopće socijalnog  stanja  drugi je oblik pomoći što ga besplatno pruža Zaklada potrebitima.

                         Ova je pomoć odobrena u 2016. godini u iznosu od 1,108.342,94 kn, što je za 0,54% manje u usporedbi s 2015. godinom.

                   Korisnici ove pomoći su bili:

 - Na području od Orsule do Kantafiga   25    obitelji   sa   84 

    osobe,

- Na području od Sustjepana do Brsečina    26 obitelji  sa 65 osoba i

                   - Na otoku Šipanu   12 obitelji sa 12 osoba.

 

                   Svim korisnicima pomoć se isplaćivala redovito mjesečno  u novčanim bonovima što ih izdaje «PEMO», na temelju kojih korisnici sami mogu kupovati namirnice i potrepštine po želji, isključivši alkohol, pivo, cigarete i bonove za mobitele.

                   Obitelji korisnika ove pomoći razvrstane su, sukladno važećem Pravilniku o pružanju pomoći, u tri kategorije po prihodima, tako da su  s tog temelja odobravani bonovi po osobi u vrijednosti od  400,00 kn, 550,00 kn ili 780,00 kn.

                   Svim korisnicima odobrena je i dopunska pomoć za pojedine blagdane (Uskrs i Božić).

 

c)  Pomoć  socijalno potrebitima preko Grada Dubrovnika  je  oblik doniranja u proračun Grada  koji, preko svoga Upravnog odjela, odobrava građanima slabijeg imovnog stanja jednokratne novčane pomoći, u skladu s gradskom Odlukom o socijalnoj skrbi.

                   U 2016 godini smo u Proračun Grada Dubrovnika uplatili sredstva planirana za ovu namjenu u ukupnom iznosu od 600.000,00 kn, a službe Upravnog odjela su nas redovito tromjesečno izvješćivale o osobama i iznosima dodijeljene jednokratne pomoći.

                   Ovaj oblik pomoći u 2016. ostvarilo je 306 osoba jednokratno, 49 osoba dva puta i 2 osobe tri puta. 

         

                   dPlaćanja smještaja djece u vrtićima iz obitelji slabijih imovinskih prilika, koje ne ostvaruju tu pomoć po gradskoj odluci, je oblik pomoći koji dobiva sve veće značenje u programima Zaklade.

                   U 2016. godini Zaklada je omogućila besplatni smještaj u dječjim vrtićima  za jednu obitelj sa četvero djece, jednu obitelj  sa troje djece, osam obitelji sa dvoje djece i 26 obitelji sa jednim djetetom, odnosno ukupno 49 djece.

                   Donacija za ovaj vid pomoći iznosila je 157.802,20 kn.

 

 

       e) Zaklada je i 2016. godine isplaćivala redoviti mjesečni džeparac štićenicima domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovniku, za koje opskrbninu  za  dom djelomično ili u cijelosti  plaća država.

                   Džeparac je iznosio 200,00 kn po osobi mjesečno, a za prosječno 42   štićenika isplaćeno je ukupno 101.100,00 kn.

 

                f) U suradnji s Centrom za socijalnu skrb Dubrovnik proširili smo program “Džeparac”  i na  osobe koje su zbog svojih fizičkih ili intelektualnih teškoća smještene u domove, udomiteljske obitelji ili  specijalizirane ustanove izvan našeg područja. Tijekom 2016. godine u 34 različite ustanove, prosječno je bilo 75 osoba  u dobi od  29 do 90 godina života.

          U želji da im se omogući zadovoljavanje djela njihovih osobnih potreba  isplaćivali smo tim osobama kvartalno  - džeparac u iznosu od  po 450,00 kn.

          U 2016.za ovaj program isplatili smo 135.100,00 kn.

 

 

         gStambena štednja za štićenike Doma za mlade «Maslina» u Dubrovniku obuhvatila je ove godine samo dvoje  štićenika.

                   Na posebnom žiro-računu broj: 234009-1510261963 kod Privredne banka Zagreb koji nosi naziv «Frane naša…za štićenike Doma «Maslina»» bilo je samo 200,84 kn. Obveza za  jednog  štićenika po ugovoru o štednji za 2016. godinu iznosila je 5.030,00 kn, pa je ukupno potrebni iznos isplaćen iz sredstava  Zaklade za ovu namjenu iznosio 10.060,00 kn 

                  

                   h) Plaćanje polica životnog osiguranja  za štićenike iz Doma «Maslina» je noviji oblik pomoći štićenicima toga doma. U suradnji s Domom Zaklada Blaga djela  uključila  se u ovaj program što ga je  započela  Zaklada  Vaša pošta još  2011. godine, a uključene su mnoge institucije i pojedinci. Za dvoje štićenika Doma uplatili smo premiju osiguranja  za godinu dana u iznosu od 22.569,91 kn. Uplaćena sredstva koristit će se kao rentna novčana potpora u trajanju od dvije godine nakon napuštanja Doma.

 

                    i) Odlukama upravitelja u 2016. odobrene su i isplaćene donacije Dubrovačkoj bolnici u iznosu od 80.000,00 kn za nabavu Fibroscan uređaja, Udruzi slijepih DNŽ, Društvu distrofičara i drugima u iznosu od  36.010,00 kn, odnosno sveukupno 116.010,00 kn.

 

j) S Hrvatskom udrugom za školovanje pasa vodiča i mobilitet

 ostvarena je uspješna suradnja već nekoliko godina, i to najprije financiranjem školovanja pasa vodiča za slijepe osobe, a  nakon što je država preuzela ove troškove, Zaklada je preuzela financiranje troškova hrane za pse vodiče, i to u 2016.  za 5 pasa vodiča i 5 terapijskih   pasa, u ukupnoj vrijednosti od 40.393,36 kn. 

 

  1. Odlukama Upravitelja odobrene su donacije Domu za

    starije i nemoćne Dubrovnik u iznosu od 129.023,15,00 kn, Domu Domus Christi  u iznosu od  136.305,99 kn i Domu Maslina u iznosu od 78.625,00 kn za tekuće potrebe tih institucija.

     

                         l) U suradnji s DUROM, razvojnom agencijom Grada Dubrovnika Zaklada je i 2016.  sufinancirala program školovanja njegovateljica u iznosu od 35.000,00 kn. Navedenim iznosom sufinancirali smo troškove  edukacije dugotrajno nezaposlenih osoba starijih od 50 godina života. Edukacija se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela i ovim programom osposobljene su zainteresirane dugotrajno nezaposlene osobe za zanimanje njegovateljica u obitelji ili ustanovi, za što postoji velika potreba.

            mU želji da se unaprijedi program edukacije  i rehabilitacije za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi na području naše Županije, Zakladi se je za pomoć obratio Baseline j.d.o.o., kabinet za razvojnu procjenu i podršku. Radi se o stručnom timu sastavljenom od različitih profila specijalnosti potrebitih u ovom složenom postupku. Od 2016. godine posjeduju i licencu Ministarstva socijalne politike i mladih za pružanje usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja te pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja za obitelji i djecu do 7. godine života.

  Ocjenjujući  važnost ovog programa  Zaklada se je aktivno uključila  I potpisala Sporazum o zajedničkoj suradnji s Baseline j.d.o.o. 

Suradnja je dogovorena na način da  Baseline  upućuje Zakladi roditelje ili skrbnike djece s razvojnim poteškoćama u slučajevima kada, na temelju prethodne procjene stručnih osoba u okviru svog Kabineta za razvojnu procjenu i podršku, utvrdi da je djeci potrebno pružiti edukacijsko – rehabilitacijske usluge. Pri tome je Zaklada od Caritasa preuzela sufinanciranje rehabilitacije djece s područja Grada Dubrovnika i to po istim kriterijima po kojima je to sufinancirao Caritas, dok je Caritas nastavio sufinancirati rehabilitaciju djece s ostalih  područja Županije. Za razdoblje od kolovoza do prosinca 2016.  za ovaj program isplaćeno je 38.640,00 kn.

 

 

                     

 

 

  II.  Potpore za školovanje

 

                   Jedan od glavnih programa u radu Zaklade je skrb za mlade i njihovo školovanje. Pri tome, posvetili smo pozornost obiteljima koje su slabijeg imovinskog stanja i uopće socijalnog položaja, u kojima bi djeca teško mogla završiti školovanje koje će im omogućiti kvalitetnije uključivanje u normalni život.

                   Za ostvarenje ovog programa svake godine pa tako i u 2016. godini odobravali smo tri oblika potpora.      

 

                   aStipendije

 

                   Budući da ovaj program traje već od 2004. godine, brojne  generacije  onih koji se školuju izvan Dubrovnika primaju naše stipendije. Tijekom 2016. stipendiju je primalo 90  stipendista koja studiraju na različitim fakultetima, u visini od 1.000,00 kn ako stanuju u studentskim domovima, a 1.500,00 kn ako su smješteni privatno.     

                   Za ovu namjenu  isplaćeno je  1,145.000,00 kn.

 

 

                   b) Jednokratne potpore

 

Ovu potporu odobravali smo mladima iz Dubrovnika koji se

školuju u Dubrovniku, a  slabijeg su materijalnog i socijalnog stanja.

                   Za srednjoškolce je jednokratna potpora iznosila 2.500,00 kn, a za sveučilištarce 3.500,00 kn.

                   Ove potpore je u 2016. godini primio  41 srednjoškolac i 11 sveučilištaraca, a u ovu svrhu  isplaćeno je ukupno 141.000,00 kn.

 

                   c)  Nagrade

 

                   Posebno nam je zadovoljstvo istaknuti da smo do sada  redovito iz godine u godinu imali povećan broj stipendista koji su sve ispite u toj godini polagali uz prosječne ocjene koje su bile 4,00  i više. Bilo je tako  i 2016. godine kada je takve prosječne ocjene dobilo 28 sveučilištaraca, ili 41 % onih stipendista koji su imali mogućnost dobiti ovu nagradu.

                   U skladu s Pravilnikom Zaklade svakome od njih smo 2016. godine odobrili nagradu u visini 3.000,00 kn, za što smo isplatili, uz obračun propisanog poreza i prireza,  ukupno  119.482,72 kn.

 

                   Za sve potpore za školovanje Zaklada je u 2016. godini izdvojila i isplatila ukupno 1,405.482,72 kn.

 

 

III. Kapitalne donacije                                                                                               

 

 

                   Populacija građana treće dobi, za onaj dio koji  su potrebiti pomoći, uvijek je bila u središtu brige ove Zaklade.

                    U ovom Izvješću istaknuto je u kojim oblicima smo intervenirali različitim načinima pomoći. Bili su to pomoći i njega u kući, besplatna opskrba namirnicama i osnovnim kućanskim potrepštinama, odobravanje džeparca štićenicima domova za starije i nemoćne, odobravanje džeparca štićenicima smještenim u ustanove, novčanim jednokratnim pomoćima indirektno.

 

U planovima Zaklade odavno se nalazila nadogradnja Doma za starije osobe u Dubrovniku, za što su osigurana neophodna  sredstva i donesene odluke. Nakon brojnih teškoća i usaglašavanja koji su trajali nekoliko godina, konačno je 22. prosinca 2015. potpisan ugovor o nadogradnji kata na zgradi  Doma između Zaklade Blaga Djela, Doma za starije osobe Dubrovnik i Županije Dubrovačko-neretvanske.

Planirana nadogradnja kata na zgradi Doma na adresi Branitelja Dubrovnika 33  trebala je započeti koncem 2016. Radi se o novih 500 m2 koji će uvelike promijeniti život u Domu, kako osobama tamo zbrinutim, tako i osoblju koje skrbi o njima.

Pretpostavljena vrijednost investicije je 3,600.000,00 kuna u koju ulazi izrada idejnog projekta, glavnog i izvedbenog projekta s odgovarajućim elaboratima za sve faze pribavljanja građevinske dozvole, kao i za realizaciju građevinskih, zanatskih, obrtničkih i instalaterskih radova, troškova nadzora i pribavljanje uporabne dozvole. Planirana nadogradnja financirat će se sredstvima Zaklade Blaga djela koja će se nakon završetka nadogradnje upisati kao vlasnik idealnog dijela zgrade, razmjerno utrošenim sredstvima. Ugovorom je predviđeno da Zaklada bez ikakve naknade ustupa Domu korištenje izgrađenog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, sve dok Dom obavlja takvu djelatnost.

Međutim pri izradi idejnih rješenja odabrani projektant upozorio je na činjenicu da se građevinska dozvola za nadogradnju neće moći izdati, ako se postojeći objekt ne uskladi s novim propisima iz područja zaštite od požara, što zahtijeva izradu posebnog projekta, ali i znatna sredstva, koja nisu predviđena postojećom odlukom Upravnog vijeća Zaklade. Još uvijek nije pronađeno rješenje za nastavak ove investicije. Predstoje dogovori s Dubrovačko Neretvanskom županijom, kako bi se pronašao način za financiranje ovog projekta.

 

 

Moramo sa žaljenjem istaknuti da, unatoč tome što je Zaklada imala osigurana potrebna sredstva, nismo realizirali veće projekte i kapitalne donacije, što zbog lošega Zakona o izmjeni Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline  Dubrovnika, što zbog inertnosti administracije na lokalnoj razini, a što zbog nedostatka ideja i projekata, koje bi Zaklada rado sufinancirala ili čak financirala u cijelosti.

Očekujemo i nadamo se da će se situacija u tom pogledu popraviti i da će Zaklada sredstva što ih na svom računu čuva za ove namjene moći upotrijebiti na korist naših sugrađana i tako ostvariti ili pomoći u ostvarenju nekih projekata za kojima se već dugo osjeća potreba u našem Gradu. (Novi dom za starije i nemoćne, Dnevni boravak za starije osobe, Sigurna kuća, program „Prisutnost“,).

 

 

 

 

C.  VIŠAK  PRIHODA                                                          1,733.909,79 kn

 

Višak prihoda  čini 21,15% ukupnog prihoda i u skladu je s dugogodišnjom politikom Zaklade.

 Zaklada naime, od početka svog djelovanja, nastoji djelovati kroz programe i projekte, a ne pojedinačnim „ad hoc“ intervencijama, i zbog toga uvijek nastoji imati dovoljni iznos sredstava kako bi pojedine projekte mogla i ostvariti. Samo po sebi razumljivo je da su sva sredstva namijenjena za buduće projekte oročena pod povoljnim uvjetima kako bi se zaštitila njihova vrijednost.

           

                                                          ***

 

Zaklada je u proteklom godišnjem poslovanju imala poteškoća i s naplatom dospjelih potraživanja od korisnika poslovnih prostora koji su dani u zakup.

             Već prije smo uočili da se pojavljuju neke poteškoće u radu poslovnih subjekata koji se koriste tim prostorima, a pripisivali smo ih poteškoćama zbog općih ekonomskih prilika u Gradu, državi i uopće svijetu.

              Svjesni da instrumenti osiguranja plaćanja koje smo ranije primjenjivali nisu bili dovoljna jamstva za sigurnost u redovitoj naplati potraživanja, pribjegli smo pooštrenju tih mjera, ali kako to nije bilo moguće postići preko noći, jer su ugovori o zakupu zaključeni na razdoblje od pet godina, to je obvezno došlo i do nekih negativnih posljedica.

             

Nenaplaćena dospjela potraživanja dana 31. 12. 2016. iznosila su 2.643.983,75,00 kuna s PDV-om, ili 2,115.187,00 kn bez PDV-a, što je 26,30%  ukupno fakturiranog prihoda. Ako uzmemo u obzir opće  stanje likvidnosti u zemlji može se konstatirati da naplativost od 73,70 % nije loša.

            Treba napomenuti da smo nastojali poboljšati naplatu na sve raspoložive načine, aktiviranjem zadužnica, slanjem opomena, čestim sastancima s zakupnicima i najmoprimcima.

            Zaklada je nastojala pomoći svojim zakupnicima tako što im je ponudila „sezonski način plaćanja“ na temelju ugovora po kojima se u sezoni plaćaju veće, a izvan sezone manje zakupnine, s tim da ugovoreni godišnji iznos ostaje nepromijenjen. Većina je zakupnika  to rado prihvatila.

             Moramo također istaknuti da ozbiljne poteškoće u plaćanju zakupnine ima svega troje od ukupno 26 zakupnika i najmoprimaca, čija dugovanja iznose 88,52% ukupnih dugovanja, dok svi ostali  uglavnom redovito izvršavaju svoje obveze. Nastojat ćemo pomoći najvećim dužnicima reprogramiranjem njihovih dugovanja u 2017.

             Veliku poteškoću nam je pričinjavalo i to što Zaklada nema Upravno vijeće, pa bi davanjem otkaza zakupnicima koji ne podmiruju redovito svoje obveze poslovni prostori ostali prazni, jer upravitelj ne može raspisati natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. Zbog toga se upravitelj odlučio na produljenje ugovora o zakupu do izbora novog Upravnog vijeća, računajući da je bolje imati neredoviti nego nikakav prihod.

                  

 

D.  POTEŠKOĆE U   FUNKCIONIRANJU  ZAKLADE U 2016.  GODINI

 

                    Budući da nisu razriješeni sporovi pokrenuti od Zaklade pred  Upravnim sudovima u Splitu, Osijeku, odnosno pred Visokim upravnim sudom RH, kao ni ustavne tužbe podnesene Ustavnom sudu RH, protiv nezakonitih odluka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, i Ministarstva uprave Republike Hrvatske, o čemu je više rečeno u uvodnom dijelu ovoga izvješća, Zakladu je u 2016. godini nastavio zastupati upravitelj Nikola Obuljen i nakon isteka mandata, zato jer je upisan u Zakladni upisnik.

                   Upravitelj Zaklade donio je i odluku o Završnom računu za 2016. u smislu odredbe čl. 28. Statuta Zaklade. Unatoč ovoj situaciji Zaklada je nastavila djelovati u skladu sa svojim Statutom i odgovarajućim općim aktima, ostvarujući i provodeći započete i planirane programe iz područja socijalne skrbi. Zaklada je bila, a i dalje je, spremna na dogovor s gradskim vlastima, ali uvijek u skladu s odredbama Statuta Zaklade i Zakonom o zakladama i fundacijama.

                     Ako se taj dogovor ne ostvari, očekujemo da će se sva sporna pitanja razriješiti na način predviđen Zakonom o zakladama i fundacijama i Statutom Zaklade i pravorijekom sudova u povodu tužba što ih je u zaštiti svojih interesa podigla Zaklada.

         

                                                          ***

           Zaklada je i ove godine održavala već prije uspostavljene odnose s brojnim organizacijama, ustanovama i tijelima državne uprave i lokalne samouprave kao i udrugama, sinkronizirajući razne aktivnosti na području socijalne skrbi, osobito primanjem i davanjem brojnih podataka od koristi za što ujednačeniji pristup zajedničkoj problematici.

          Povremeno su se u sredstvima javnog informiranja javljale i neke vijesti i napisi o radu i poslovanju Zaklade, a Zaklada je, sa svoje strane, obavještavala javnost o pojedinostima u radu putem web-stranice, koja se redovito obnavlja s najnovijim informacijama o Zakladi.

 

          Vjerujemo da smo ovim Izvješćem dovoljno temeljito i opširno pružili potrebne informacije o radu i poslovanju Zaklade »Blaga djela«  u 2016. godini.

          I dalje sa zahvalnošću očekujemo da će među širokim krugom građanstva biti dovoljno onih koji će Zakladi pomoći u daljnjem radu primjedbama i prijedlozima za rješavanja niza pitanja iz područja socijalne skrbi, čime ćemo zajednički sudjelovati u pružanju pomoći i potpore potrebitima na području Grada Dubrovnika radi otklanjanja povremenih ili trajnijih poteškoća u kojima se nalaze.                  

U Dubrovniku, 28. veljače 2017.         

                                                                                         Upravitelj:

                                                                                      Nikola Obuljen                

 

 

 

 

 

 

 

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr