Pozivamo sve sugrađane da nas obaviještavaju o pojedincima ili obiteljima koje žive u složenijim i težim životnim okolnostima zbog loših materijalnih, zdravstvenih ili drugih prilika i trebaju solidarnu potporu, a mi unaprijed zahvaljujemo na suradnji.

E-mail:
zaklada.blaga.djela@du.t-com.hr

Adresa:
Kovačka 1, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 020 321-606
10.08.2020.
Obavijest o radu ureda Zaklade

    URED  NE  RADI OD 10. KOLOVOZA 2020. DO

          28. KOLOVOZA 2020. ZBOG KORIŠTENJA   

                      GODIŠNJEG  ODMORA................................................................................................................

30.06.2020.
Izvješće neovisnog revizora

Upravnom vijeću i Upravitelju Zaklade

Odgovornost neprofitne organizacije za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Subjekta da nastavi s poslovanjem na načelu vremenski neograničenog poslovanja, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezana s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako Uprava ili namjerava likvidirati subjekti ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative da to učini..

 ................................................................................................................

26.06.2020.
Donacija Općoj bolnici Dubrovnik

Upravno vijeće Zaklade Blaga djela prihvatilo je  zamolbu Opće bolnice Dubrovnik i istoj odobrilo donaciju u svoti od 831.950,00 kuna za nabavu set uređaja za brzo testiranje na virus COVID 19. Nabavljena  oprema već je u funkciji i  koristi se ne samo za potrebe dijagnosticiranja na virus Covid 19, već i u dijagnostici čitavog niza različitih bolesti (leukemija, trombofilija, limfomi i sl.).................................................................................................................

29.05.2020.
Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela za 2019. godinu

                            Uz izvješća o prihodima i rashodima  Zaklade za 2019., bilance  sa stanjem na dan 31. 12. 2019. godine i bilježaka uz naznačena financijska izvješća, što su obvezni oblici izvješćivanja nadležnih tijela po postojećim  propisima, prikazat ćemo rezultate rada i poslovanja ove Zaklade kao neprofitne organizacije. U ovom posebnom  izvješću, u kojem ćemo temeljitije i detaljnije govoriti o radu i poslovanju Zaklade, obavješćujući tako javnost  o aktivnostima, o poteškoćama s kojim smo se susretali, ali i o  uspjesima tijekom proteklog promatranog razdoblja. A upravo ovaj oblik obavješćivanja Zaklada poštuje, naglašava i godinama redovito primjenjuje kako bi svoj rad i poslovanje približila  najširim krugovima građanstva.

                            Poslovima Zaklade upravljalo je u 2019. godini Upravno vijeće u slijedećem sastavu:

                    

                     Mario Duić, dipl.  pravnik

                     Maro Kristić, dipl. oecc.

                     Nada Medović, dipl. pravnica

                     Terezina Orlić, dipl. oecc.

                     Kruno Težak, dipl. oecc.

 

                     Predsjednik Upravnog vijeća je Mario Duić,  a njegova zamjenica je Nada Medović. Sadašnje Upravno vijeće imenovano je na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 28. rujna 2017. godine. Upravno vijeće je za upravitelja Zaklade izabralo Nikolu Obuljena na razdoblje od četiri godine. Ovaj izbor potvrdilo je  Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

                   Upravno vijeće je tijekom godine održalo dvanaest sjednica na kojima se je raspravljalo i  odlučivalo o brojnim pitanjima iz redovitog poslovanja Zaklade, kao i o onima što su se nametnula zaprimljenim upitima, molbama i prijedlozima raznih institucija i pojedinaca.

        U protekloj godini Upravno vijeće donijelo je dva  izmijenjena pravilnika bitna u radu Zaklade i to Pravilnik o odobravanju potpora i stipendija za školovanje učenika i studenta i Pravilnik o davanju u najam stanova u vlasništvu Zaklade.

                   Jedina zaposlenica Zaklade i u 2019. godine bila je Marica Perić, dipl. oecc.– voditeljica Ureda.         

                    Knjigovodstveno-financijske poslove obavljala je kao vanjska suradnica tvrtka HINA d.o.o. iz Dubrovnika, a pravne poslove odvjetnički ured Nite Svilokos.      

 

Gospodarska aktivnost Zaklade bila je, kao i uvijek, temeljno  obilježje njezina rada, kojim su se  putem  stvarali i stvaraju  materijalni i drugi uvjeti  za ostvarenje zakonom određene djelatnosti Zaklade – općekorisne i dobrotvorne aktivnosti, a što se očituje kroz  pružanje pomoći, potpora i skrbi pojedincima i obiteljima slabijeg materijalnog i uopće rješavanja socijalnih problema i potreba na području Grada Dubrovnika.

 

                    

          Nekoliko poslovnih prostora, koji su u vlasništvu Zaklade,  još nije vraćen, dijelom  zbog sporosti u radu državnih tijela nadležnih za poslove vraćanja nacionalizirane imovine Zaklade, a dijelom zbog  žalbi  na nepravomoćna rješenja o davanju - vraćanju u vlasništvo Zakladi pojedinih nekretnina.

                  

                   Ipak, do sada stečeno vlasništvo  omogućuje  ostvarenje brojnih programa kojima se oživotvoruje svrha postojanja Zaklade, a to je pomoć potrebitima jer je to i bila želja onih koji su dio svog imetka ostavili Zakladi.

 ................................................................................................................

01.04.2020.
Isplata džeparca za 2. kvartal 2020. godine

Zaklada Blaga djela danas je uplatila džeparac za 2. kvartal 2020. godine godine  osobama smještenim u ustanove izvan područja Grada Dubrovnika, Ukupno je uplaćeno 35.550,00 kn za 79  osoba, odnosno 450,00 kn po osobi. Radi se o osobama što su po rješenju Centra za socijalnu skrb Dubrovnik smještene u domove, udomiteljske obitelji ili specijalizirane ustanove kojih nema na našem području. Navedene osobe u ovm momentu su smještene na trideset i četiri različite lokacije diljem Hrvatske.................................................................................................................

Natječaji
 
Kontakti
 
Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr